Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 1

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Samsøvej Bestemmelser Delområde 1

Delområde 1

 


PlanID 2265988 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2265986 
Delområdenummer Delområde 1 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt, og skal indpasses under hensyn til eksisterende byggeri, så skyggegener undgås.

# Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 3 etager foruden eventuel kælder. Bebyggelsen kan maksimalt have en højde på 11 meter over terræn plus 1 meter til tekniske anlæg. Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 45. Tekniske anlæg og solcelleanlæg må maksimalt opføres 1 meter over bygningens tagflade. Bebyggelsen kan opføres som én stor bygning eller som flere mindre bygningsenheder og med f.eks. indre gårdrum.

# Der må kun etableres tagterrasser på tagfladen over bebyggelsens stueetage og 1. og 2. sal. Tagterrasser må ikke overdækkes. 

# Hvis bygningen etableres som flere mindre bygningsenheder, skal det sikres, at der er en funktionel og tilgængelighedsmæssig sammenhæng imellem bygningsenhederne.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Bebyggelsens tag skal udføres med en taghældning mellem 0 og 35 grader. Tage må ikke udføres med hel valm.  Alle tage skal fremstå som sorte, brune, røde, grå tage eller som vegetationstag. Tagbeklædningsmaterialer skal være tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der må ikke anvendes betontagsten og tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

# Bebyggelsens facader skal udføres eller beklædes med metal, beton, teglsten eller andre robuste og bæredygtige materialer jf. bygningsreglementet. Facader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andet materiale som f.eks. træ På bygningers facader må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. I mindre partier kan der dog anvendes andre farver.

# Anlæg til indvinding af solenergi skal monteres på tage eller facader, således at synlige fritstående konstruktioner undgås. Solcelleanlæggene må ikke være en fast del af tag- eller facadebeklædningen. Solenergianlæg skal sikres en arkitektonisk indpasning på tagfladen. Såfremt anlæg til indvinding af solenergi placeres på bebyggelsens tag, må anlægget højst rage 1 m op over taget, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. Såfremt anlægget skærmes bag en brystning, må anlægget placeres nærmere tagkant end 1 m.

# Parabolantenner skal placeres under bygningers øverste tagkant og må ikke være synlige fra offentlig vej.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk