Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
3.41

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Sams√łvej Bestemmelser

3.41 Bestemmelser for et omr√•de til plejecenter ved Sams√łvej

Lokalplan nr. 3.41 for et omr√•de til plejecenter ved Sams√łvej.

Med hjemmel i lov om planl√¶gning (jf. lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere √¶ndringer) fasts√¶ttes herved f√łlgende bestemmelser for det omr√•de, der er beskrevet i ¬ß 2:

Formålet med Lokalplan nr. 3.41 er:

1.1

at fastl√¶gge omr√•dets anvendelse til offentlige form√•l i form af et plejecenter med tilh√łrende f√¶lles faciliteter og friarealer,

1.2

at sikre placering af byggeriet og tilpasning til omgivelserne,

1.3

at friarealerne indrettes hensigtsmæssigt,

1.4

at sikre at lokalplanomr√•det vejbetjenes fra Sams√łvej.

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter jf. matrikelkortet af matrikel 14dc, Holbæk Markjorder samt alle parceller, der efter d. 27. juni 2013 udstykkes i området.

Lokalplanomr√•det udl√¶gges til offentlige form√•l i form af et plejecenter med tilh√łrende f√¶lles faciliteter og friarealer,

3.1

Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I og II som vist på kortbilag 2.

3.2

Inden for delomr√•de I kan der opf√łres bebyggelse i op til 3 etager i max 11 meters h√łjde plus 1 meter til tekniske anl√¶g.¬†

3.3

¬†Delomr√•de II kan anvendes til gr√łnt rekreativt friareal med havepavilloner og overd√¶kninger, legeplads samt parkering. En del af omr√•det vil v√¶re tilg√¶ngeligt for offentligheden.

4.1

 Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

For Delomr√•de 1 gælder

5.1.1

 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt, og skal indpasses under hensyn til eksisterende byggeri, så skyggegener undgås.

5.1.2

Bebyggelsen kan maksimalt opf√łres i 3 etager foruden eventuel k√¶lder. Bebyggelsen kan maksimalt have en h√łjde p√• 11 meter over terr√¶n plus 1 meter til tekniske anl√¶g. Bebyggelsesprocenten m√• maksimalt udg√łre 45. Tekniske anl√¶g og solcelleanl√¶g m√• maksimalt opf√łres 1 meter over bygningens tagflade. Bebyggelsen kan opf√łres som √©n stor bygning eller som flere mindre bygningsenheder og med f.eks. indre g√•rdrum.

5.1.3

 Der må kun etableres tagterrasser på tagfladen over bebyggelsens stueetage og 1. og 2. sal. Tagterrasser må ikke overdækkes. 

5.1.4

Hvis bygningen etableres som flere mindre bygningsenheder, skal det sikres, at der er en funktionel og tilgængelighedsmæssig sammenhæng imellem bygningsenhederne.

For Delomr√•de 2 gælder

5.2.1

¬†I delomr√•det m√• der ikke opf√łres bebyggelse udover mindre bygninger/anl√¶g til teknisk forsyning,og til drift af omr√•det samt havepavilloner og overd√¶kninger. Der m√• h√łjst opf√łres 20 m2 etageareal til bygninger/anl√¶g til teknisk forsyning og drift af omr√•det, og bygningers h√łjde m√• ikke overstige 3,5 m. Der kan etableres terrasser og legepladser inden for omr√•det. Der kan etableres 5 havepavilloner og overd√¶kninger √° 16 m2. Disses h√łjde m√• ikke overstige 3,5 m. Dele af stierne kan overd√¶kkes, og overd√¶kninger kan etableres i forbindelse med havepavillonerne. Den maksimale h√łjde p√• overd√¶kning over stier er 3 meter.

6.1

Byggeriet skal udf√łres med h√łj arkitektonisk kvalitet. Det skal tilpasses grunden og friarealerne, og skal tage hensyn til naboomr√•det.

6.2

Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet for tag- og facadematerialer må maksimum være 10, dog kan solcelleanlæg tillades.

6.3

Skiltning og reklamering m√• alene omfatte firmanavn og bom√¶rke og m√• h√łjst have en udstr√¶kning p√• 0,3 m2. Skiltet skal placeres p√• bebyggelsens facade og m√• ikke v√¶re bev√¶geligt.

6.4

Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte, havepavilloner, overd√¶kninger og lignende mindre bygninger m√• udf√łres i andre materialer end hovedbygningen og med en anden tagh√¶ldning. Havepavilloner og overd√¶kninger skal have et let udtryk og udf√łres i lyse farver, s√• de im√łdekommer de dementes behov.

6.5

De mindre bygninger/anl√¶g til teknisk forsyning og bygninger til drift af omr√•det m√• kun opf√łres med facader i m√łrke farver, s√• de ikke dominerer det rekreative omr√•de.

For Delomr√•de 1 gælder

6.6.1

¬†Bebyggelsens tag skal udf√łres med en tagh√¶ldning mellem 0 og 35 grader. Tage m√• ikke udf√łres med hel valm.¬† Alle tage skal fremst√• som sorte, brune, r√łde, gr√• tage eller som vegetationstag. Tagbekl√¶dningsmaterialer skal v√¶re tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der m√• ikke anvendes betontagsten og tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

6.6.2

¬†Bebyggelsens facader skal udf√łres eller bekl√¶des med metal, beton, teglsten eller andre robuste og b√¶redygtige materialer jf. bygningsreglementet. Facader kan fremst√• som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremst√• med andet materiale som f.eks. tr√¶ P√• bygningers facader m√• kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. I mindre partier kan der dog anvendes andre farver.

6.6.3

Anl√¶g til indvinding af solenergi skal monteres p√• tage eller facader, s√•ledes at synlige fritst√•ende konstruktioner undg√•s. Solcelleanl√¶ggene m√• ikke v√¶re en fast del af tag- eller facadebekl√¶dningen. Solenergianl√¶g skal sikres en arkitektonisk indpasning p√• tagfladen. S√•fremt anl√¶g til indvinding af solenergi placeres p√• bebyggelsens tag, m√• anl√¶gget h√łjst rage 1 m op over taget, og anl√¶gget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. S√•fremt anl√¶gget sk√¶rmes bag en brystning, m√• anl√¶gget placeres n√¶rmere tagkant end 1 m.

6.6.4

¬†Parabolantenner skal placeres under bygningers √łverste tagkant og m√• ikke v√¶re synlige fra offentlig vej.

7.1

¬†Vejadgange til lokalplanomr√•det skal ske fra Sams√łvej, som i princippet vist p√• lokalplankortet, kortbilag 2. Vejadgangene fra syd vil blive de prim√¶re adgangsveje for personale, bes√łgende og p√•r√łrende. Vejadgangen fra vest vil henvende sig til eksterne leverand√łrer i forbindelse med flyttebiler, vareindlevering, renovation og den daglige drift af bygningen.

7.2

¬†Vej- og parkeringsomr√•de skal bef√¶stes med asfalt eller anden h√•rd bel√¶gning. Permeable bel√¶gninger kan anvendes hvor dette ikke er til hinder for bev√¶gelsesh√¶mmede. K√łrebanen skal afgr√¶nses med kantsten eller b√•nd af granit- eller betonsten.

7.3

¬†Interne veje skal udl√¶gges i 8 meters bredde og anl√¶gges med 5,0 m k√łrebane og 2,2 meter bredt fortov i den ene side. Ved alle stier/fortove skal der etableres s√¶nkede kantstene/ramper.

7.4

¬†I lokalplanomr√•dets nord√łstlige hj√łrne udl√¶gges en offentlig sti, som vist p√• kortbilag 2. Udl√¶ggelsen af stien p√•hviler grundejeren. Stier skal udl√¶gges i 2,2 meters bredde og kan anl√¶gges med en anden bel√¶gning end vejene.

7.5

 Der skal udlægges parkering svarende til 0,6 parkeringspladser pr. boligenhed. Parkeringspladser skal etableres inden for byggefeltet og de grå felter, som vist med gråt på kortbilag 2. Heraf skal der pr. 25. p-plads etableres en handicap p-plads. Disse skal placeres nær hovedindgangen, og der skal sikres areal til ind- og udstigning. Der skal anlægges cykel-parkeringspladser til min. 20 cykler.

7.6

 Der skal etableres belysning langs veje og stier. Belysningen skal udformes med en nedadrettet lyskilde, som maksimalt sidder 4 meter over terræn, så belysningen ikke virker blændende for omgivelserne.

7.7

¬†Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan k√łre og vende indenfor lokalplanomr√•det og let komme til og fra containere og eventuelle milj√łstationer.

7.8

 Det skal sikres, at brandbiler kan tilgå byggeriet. Brandredningsarealer skal sikres rundt om byggeriet og med hensyntagen til brandsikkerhed og brandstrategi.

8.1

¬†Hegn i skel m√• kun udf√łres som levende hegn i form af tr√¶er og buske. Levende hegn kan suppleres med et let tr√•dhegn p√• indvendig side med h√łjst samme h√łjde som det levende hegn, dog max 1,8 meter h√łjt. Hegning inden for omr√•det skal fremst√•, s√• det er skjult af beplantning set fra Sams√łvej.

8.2

¬†Der m√• ikke ske terr√¶nregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terr√¶n og ikke n√¶rmere naboskel end 0,5 meter. Der kan foretages terr√¶nregulering p√• mere end 0,5 m, hvis reguleringen er n√łdvendig for at g√łre s√łen mere tilg√¶ngelig.

8.3

¬†Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et offentligt omr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg samt opstilling af fritidsb√•de, ikke-indregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

8.4

¬†H√łjst 50 % af grundarealet p√• den enkelte ejendom m√• bef√¶stes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.¬†

8.5

Der skal sikres niveaufri adgang til samtlige d√łre iht. g√¶ldende handicapregler. Udearealerne herunder bel√¶gning og beplantning etableres ligeledes, s√• de er tilg√¶ngelige for handicappede og demente.

8.6

¬†Ud mod Sams√łvej skal etableres beplantning for at afsk√¶rme for de parkerede biler set fra Sams√łvej. Beplantningen skal v√¶re uigennemtr√¶ngelig og have en afsk√¶rmende funktion best√•ende af buske i bunden (ca. 80-100cm h√łj) med overstandere af tr√¶er. Dette skal harmonere med beplantningen omkring SOCU Holb√¶ks parkeringsplads.

8.7

¬†De eksisterende 5 tr√¶er mod vest ved den eksisterende vejadgang er udpeget som bevaringsv√¶rdig beplantning og skal sikres i forbindelse med anl√¶gsfasen. Hvis der skulle ske skade p√• tr√¶erne skal der efterf√łlgende plantes erstatningstr√¶er inden for omr√•det.

8.8

¬†Anl√¶g af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan. Planen skal redeg√łre for terr√¶nregulering, vandrender, beplantning, aktivitets- og opholdsmuligheder, stier samt bel√¶gningstyper. Hensyn til brandsikkerhed ved byggeriet skal tages med hensyn til indk√łrsel, beplantning mm.

8.9

 Affaldscontainere skal placeres samlet og skal være skjult af beplantning eller anden afskærmning.

8.10

 Der kan etableres en offentlig legeplads på friarealet og som tager hensyn til beboernes muligheder for at vælge eller vælge fra at være i nærheden.

9.1

Tekniske anl√¶g og installationer skal v√¶re indarbejdet i bygningerne eller v√¶re en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationen skal indpasses i omr√•det under hensyn til, at den bliver s√• lidt synlig som muligt. Der skal min holdes 2 meters afstand til den eksisterende transformer inden for omr√•det, hvis ikke den kan integreres i den nye bebyggelse. Der skal holdes mindst 1 meters afstand til h√łjsp√¶ndingskablerne.¬†

9.2

Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udf√łres som jordkabler.

9.3

S√łen vil kunne anvendes til regnvandsbassin for overfladevand. Der skal ans√łges om udledningstilladelse for evt. udledning af overfladevand til s√łen. Kloak og regnvandsbassin p√• matrikel 14dc forbliver privat intern kloak.

10.1

¬†Al ny bebyggelse skal udf√łres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid g√¶ldende bygningsreglements regler herfor.

11.1

¬†Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr:
‚Äʬ†Veje, stier, parkering og belysning jf. ¬ß 7.3, 7.4, 7.5 og 7.6 er etableret.
‚Äʬ†De f√¶lles friarealer, afsk√¶rmende beplantning og evt. erstatningsbeplantning jf. ¬ß 8.6, 8.7 og 8.8 er anlagt.
‚Äʬ†Udledning til s√łen jf. ¬ß 9,3 er etableret.

12.1

¬†F√łlgende servitutter: Dokument lyst den 2. april 1968. Dok. om gavebrev aflyses for lokalplanomr√•det. P√•taleberettiget er Holb√¶k Kommune.

13.1

¬†Efter Holb√¶k byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2

¬†Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlansystemDK.

13.3

¬†Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 3.41 for et omr√•de til plejecenter ved Sams√łvej¬†er vedtaget af Holb√¶k Byr√•d den 23. oktober 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk