Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde C

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde C

Delområde CLOKPLAN_ID 1468929 
Delområdenummer Delområde C 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. grundareal i m2 200 
Bebyggelsesprocent 40 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Områdets anvendelse

# Delområdet må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde C skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

 # Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40.

# Boligbebyggelse skal opføres i max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal højde på trempel er 1,0 m.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

# Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.

# Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

 
Vej, sti og parkering

# Nye veje skal udlægges med en bredde på 8,0 m. og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Veje skal i øvrigt anlægges med en tværprofil som vist på illustration A.

# Ny bebyggelse skal have fælles vejadgang fra Sandbyvej. Der må således ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilstødende ejendomme.

# På den sydlige del af delområdet (se kortbilag 3) skal der udlægges areal til vejforsyning til det tilstødende lokalplanlagte boligområde. Det er dog kun nødvendigt at anlægge den strækning, der er nødvendig til betjening af delområdets ejendomme.

# Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk