Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde C

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde C

Delområde C

 


PlanID 1469047 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1468929 
Delområdenummer Delområde C 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Bebyggelsesprocent 40 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Minimum andel af grundstørrelse 200 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområdet må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde C skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

 # Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40.

# Boligbebyggelse skal opføres i max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal højde på trempel er 1,0 m.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

# Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.

# Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

 
Bevaring af bebyggelse

# Nye veje skal udlægges med en bredde på 8,0 m. og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Veje skal i øvrigt anlægges med en tværprofil som vist på illustration A.

# Ny bebyggelse skal have fælles vejadgang fra Sandbyvej. Der må således ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilstødende ejendomme.

# På den sydlige del af delområdet (se kortbilag 3) skal der udlægges areal til vejforsyning til det tilstødende lokalplanlagte boligområde. Det er dog kun nødvendigt at anlægge den strækning, der er nødvendig til betjening af delområdets ejendomme.

# Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse.

 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk