Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde B

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde B

Delområde B

 


PlanID 1469046 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1468929 
Delområdenummer Delområde B 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Bebyggelsesprocent 40 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde
Minimum andel af grundstørrelse 200 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområdet må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde B  skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40. 

# Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med sadeltag og en taghældning på 28-32 grader.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 6,0 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

# Boligbebyggelse skal opføres i rød teglsten og fremtræde med blank mur.

 
Bevaring af bebyggelse

# Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

# Der skal udlægges areal til 1,5 parkeringspladser ved hver bolig.

 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk