Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde B

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde B

Delområde BLOKPLAN_ID 1468929 
Delområdenummer Delområde B 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. grundareal i m2 200 
Bebyggelsesprocent 40 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde
Områdets anvendelse

# Delområdet må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde B  skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40. 

# Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med sadeltag og en taghældning på 28-32 grader.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 6,0 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

# Boligbebyggelse skal opføres i rød teglsten og fremtræde med blank mur.

 
Vej, sti og parkering

# Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

# Der skal udlægges areal til 1,5 parkeringspladser ved hver bolig.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk