Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde A

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde A

Delområde A

 


PlanID 1468980 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1468929 
Delområdenummer Delområde A 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Bebyggelsesprocent 30 
Maksimalt antal etager 1,5 
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Minimum andel af grundstørrelse 700 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# På hver parcel må kun opføres og indrettes én bolig i form af åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse).

# Det på kortbilag 3 skraverede areal udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til åben-lav bebyggelse i delområde A skal grundstørrelsen være på min. 700 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 30.

# Boligbebyggelse skal opføres i 1 eller 1½ etage med sadeltag og en taghældning på 43-47 grader.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.  

# Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur.

# Facader med træbeklædning skal fremstå malede. 

# Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes.

 
Bevaring af bebyggelse

# Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

# Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom.

 
Skiltning

# Inden for de skraverede arealer på Kortbilag 4 må hegnets højde ikke overstige 1,8 m mens træer og anden beplantning ikke må overstige en højde på 6,0 m. 

 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk