Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde A

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser Delområde A

Delområde ALOKPLAN_ID 1468929 
Delområdenummer Delområde A 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. grundareal i m2 700 
Bebyggelsesprocent 30 
Maksimalt antal etager 1,5 
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Områdets anvendelse

# På hver parcel må kun opføres og indrettes én bolig i form af åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse).

# Det på kortbilag 3 skraverede areal udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til åben-lav bebyggelse i delområde A skal grundstørrelsen være på min. 700 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 30.

# Boligbebyggelse skal opføres i 1 eller 1½ etage med sadeltag og en taghældning på 43-47 grader.

# Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

# Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

# Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.  

# Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur.

# Facader med træbeklædning skal fremstå malede. 

# Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes.

 
Vej, sti og parkering

# Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

# Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom.

 
Friarealer

# Inden for de skraverede arealer på Kortbilag 4 må hegnets højde ikke overstige 1,8 m mens træer og anden beplantning ikke må overstige en højde på 6,0 m. 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk