Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
8.01 Bestemmelser

Du er her: Home 08.01 Kirsebærhaven i Gislinge Bestemmelser

8.01 Bestemmelser For Kirsebærhaven i Gislinge

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Anvendelsen skal fastholdes til boligformål.

1.2

P√• det ubebyggede areal ved Sandbyvej (delomr√•de C) muligg√łres opf√łrelse af t√¶t-lav bebyggelse og der fastl√¶gges nye rammer for denne bebyggelses placering og udformning.

1.3

Den √łvrige del af lokalplanomr√•det skal fastholdes som henholdsvis fritliggende parcelhusbebyggelse (delomr√•de A)¬†og t√¶t-lav boligbebyggelse (delomr√•de B).

1.4

Den nuv√¶rende lokalplans bestemmelser revideres¬†s√•ledes at der gives st√łrre byggemuligheder for eksisterende boligbebyggelse.

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 22k, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23ak, 23al,¬†120 og 121 alle Gislinge By, Gislinge, samt alle matrikler der efter lokalplanforslagets offentligg√łrelse udstykkes fra disse matrikler.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B07.

2.3

Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i delområde A, B og C.
 
 

3.1

Lokalplanens område udlægges til helårsbeboelse med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser for de enkelte områder.

3.2

Der m√• inden for lokalplanomr√•det etableres liberalt erhverv (s√•som fris√łr, advokat-, og arkitektvirksomhed og lignende samt dagpleje)¬†s√•fremt erhvervsarealet¬†h√łjst udg√łr 1/4 af bruttoetagearealet i den p√•g√¶ldende bolig.

For Delomr√•de A gælder

3.3.1

P√• hver parcel m√• kun opf√łres og indrettes†√©n bolig i form af √•ben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse).

3.3.2

Det p√• kortbilag 3 skraverede areal udl√¶gges til f√¶lles friareal og m√• ikke bebygges. Der kan dog opf√łres mindre bygninger til fritidsform√•l, legeredskaber og n√łdvendige tekniske installationer.

For Delomr√•de B gælder

3.4.1

Delomr√•det m√• kun anvendes til†t√¶t-lav boligbebyggelse i form af r√¶kkehuse, dobbelthuse og lignende.

For Delomr√•de C gælder

3.5.1

Delomr√•det m√• kun anvendes til†t√¶t-lav boligbebyggelse i form af r√¶kkehuse, dobbelthuse og lignende.

4.1

Udstykning skal ske i overensstemmelse med retningslinjer angivet under de enkelte delområder.

For Delomr√•de A gælder

4.2.1

Ved udstykning til √•ben-lav bebyggelse i delomr√•de A skal†grundst√łrrelsen v√¶re p√• min.†700 m2.

For Delomr√•de B gælder

4.3.1

†Ved udstykning til t√¶t-lav bebyggelse i delomr√•de B† skal grundst√łrrelsen v√¶re p√• min. 200 m2.

For Delomr√•de C gælder

4.4.1

†Ved udstykning til t√¶t-lav bebyggelse i delomr√•de C skal grundst√łrrelsen v√¶re p√• min. 200 m2.

5.1

For alle delomr√•der g√¶lder at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger,¬†som ikke indg√•r som en del af en beboelsesbygning, h√łjst m√•¬†v√¶re i 1 etage og med en tagh√¶ldning p√• h√łjst 30 grader.
 

For Delomr√•de A gælder

5.2.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 30.

5.2.2

Boligbebyggelse skal opf√łres i 1 eller 1¬Ĺ¬†etage med sadeltag og en tagh√¶ldning p√• 43-47 grader.

5.2.3

Bebyggelsesh√łjden m√• ikke overstige 8,5 m. m√•lt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.2.4

Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

5.2.5

Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35.

For Delomr√•de B gælder

5.3.1

Bebyggelsesprocenten for den†enkelte matrikel ikke m√• overstige 40.†

5.3.2

Boligbebyggelse skal opf√łres i 1 etage med sadeltag og en tagh√¶ldning p√• 28-32 grader.

5.3.3

Bebyggelsesh√łjden m√• ikke overstige†6,0 m. m√•lt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.3.4

Der kan opf√łres carporte n√¶rmere skel mod vejen†Kirseb√¶rhaven end 2,5 m†s√•fremt de†fremst√•r som √•bne carporte med min. 3 √•bne sider. Der kan opf√łres 1 carport pr. bolig.

5.3.5

Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

For Delomr√•de C gælder

5.4.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40.

5.4.2

Boligbebyggelse skal opf√łres i¬†max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal h√łjde p√• trempel er 1,0 m.

5.4.3

Bebyggelsesh√łjden m√• ikke overstige¬†8,5 m. m√•lt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.4.4

Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

5.4.5

Der kan opf√łres carporte n√¶rmere skel mod vejen¬†Kirseb√¶rhaven end 2,5 m¬†s√•fremt de¬†fremst√•r som √•bne carporte med min. 3 √•bne sider. Der kan opf√łres 1 carport pr. bolig.

5.4.6

Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

6.1

Til tagmateriale må kun anvendes teglsten, betontagsten eller tagpap. 

6.2

Tage skal udf√łres i ikke-reflekterende materiale, og der m√• ikke bruges glaserede eller engoberede tagsten med en glansv√¶rdi over 10

6.3

¬†Der kan ops√¶ttes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anl√¶g til aktiv solvarme. Det er en foruds√¶tning at anl√¶ggene¬†integreres i bygningsfladerne og¬†i √łvrigt tilpasser sig¬†bygningens arkitektur.¬†

6.4

Skiltning m√• ikke v√¶re st√łrre end 0,2 m2 og m√• ikke v√¶re placeret h√łjere end 1,0 m. over terr√¶n. Til skiltning m√• ikke anvendes lysende eller reflekterende materialer.

For Delomr√•de A gælder

6.5.1

Boligbebyggelse skal¬†opf√łres i teglsten eller tr√¶. ¬†

6.5.2

 Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur.

6.5.3

Facader med træbeklædning skal fremstå malede. 

6.5.4

Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes.

For Delomr√•de B gælder

6.6.1

Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og†udhuse†skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

6.6.2

Boligbebyggelse skal opf√łres i r√łd teglsten og fremtr√¶de med blank mur.

For Delomr√•de C gælder

6.7.1

Boligbebyggelse skal¬†opf√łres i teglsten eller tr√¶.

6.7.2

Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

7.1

Alle veje og stier udlægges som privat-fællesveje og -stier.

7.2

Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag 2.

7.3

En sti til brandvej til skolen er etableret på fællesarealet og skal vedligeholdes med en bredde på mindst 3,0 m. 

7.4

K√łret√łjer med tilladt totalv√¶gt over 3.500 kg m√• ikke parkere p√• veje hverdag i tidsrummet fra kl. 18 til 06, samt l√łrdage, s√łndage og helligdage.

7.5

Campingvogne kan¬†henstilles p√• veje i forbindelse med klarg√łring i op til 24 timer. Der henvises i √łvrigt til Bekendtg√łrelse om standsning og parkering i t√¶ttere bebygget omr√•de i Holb√¶k Kommune.
 
 

For Delomr√•de A gælder

7.6.1

Veje†er udlagt, og skal vedligeholdes, med en k√łrebanebredde p√• 5,0 m.

7.6.2

Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom.

For Delomr√•de B gælder

7.7.1

Veje¬†er udlagt, og skal vedligeholdes, med en k√łrebanebredde p√• 5,0 m.

7.7.2

 Der skal udlægges areal til 1,5 parkeringspladser ved hver bolig.

For Delomr√•de C gælder

7.8.1

Nye veje¬†skal udl√¶gges med en bredde p√•¬†8,0 m. og anl√¶gges med en¬†k√łrebanebredde p√•¬†mindst 5,5 m. Veje skal i √łvrigt anl√¶gges med en tv√¶rprofil som vist p√• illustration A.

7.8.2

¬†Ny bebyggelse¬†skal have f√¶lles¬†vejadgang fra Sandbyvej. Der m√• s√•ledes¬†ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilst√łdende ejendomme.

7.8.3

P√• den sydlige del af delomr√•det (se kortbilag 3) skal der udl√¶gges areal til vejforsyning til det tilst√łdende lokalplanlagte boligomr√•de. Det er dog kun n√łdvendigt at anl√¶gge den str√¶kning, der er n√łdvendig til betjening af delomr√•dets ejendomme.

7.8.4

 Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse.

8.1

De p√• Kortbilag 3 skraverede arealer udl√¶gges til f√¶lles friareal og m√• ikke bebygges. Der kan dog opf√łres mindre bygninger til fritidsform√•l, legeredskaber og n√łdvendige tekniske installationer.

8.2

Hegn i og langs skel mod vej, sti og nabogrunde skal udf√łres som levende hegn. Hegn mod vej og sti skal plantes p√• egen grund minimum 30 cm fra skel.¬†Der kan suppleres med let tr√•dhegn p√• indvendig side i samme h√łjde som levende hegn, dog maksimum 1,8 m.

8.3

Inden for lokalplanområdet må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Opstilling skal ske indenfor egen ejendom.

8.4

Lystb√•de og andre fart√łjer med en l√¶ngde over 5 m m√• ikke opstilles inden for lokalplanomr√•det.

For Delomr√•de A gælder

8.5.1

¬†Inden for de skraverede arealer p√• Kortbilag 4 m√• hegnets h√łjde ikke overstige 1,8 m mens tr√¶er og anden beplantning ikke m√• overstige en h√łjde p√• 6,0 m.¬†

9.1

Bebyggelse¬†skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Ny bebyggelse, der skal opf√łres som lavenergibyggeri,¬†er dog ikke omfattet af tilslutningspligt jf.¬† planlovens ¬ß 19 stk. 4.¬†

9.2

Området skal vandforsynes fra alment vandværk.

9.3

Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak.

9.4

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. 

9.5

Ledningsanl√¶g, herunder til belysning, m√• kun fremf√łres som jordkabler.

9.6

Private antenner og paraboler skal placeres s√•ledes at den √łverste kant ikke er placeret h√łjere end 1,8 m over terr√¶n og ikke er synlig fra vej.

9.7

Belysning ved veje og stier skal bestå af lav parkbelysning med nedadrettet belysning.

10.1

Nyt byggeri skal opf√łres som lavenergibyggeri.
Ved lavenergibyggeri forst√•s byggeri, der p√• tidspunktet for ans√łgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet.

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområde C. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet.

11.2

Grundejerforeningen skal st√• for drift og vedligeholdelse af veje, stier og det f√¶lles friareal. Grundejerforeningen skal desuden s√łrge for drift og vedligeholdelse af belysningsanl√¶g.

11.3

Vedtægter, og ændringer i disse, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

11.4

Grundejerforeningen har pligt til at tage sk√łde p√• det f√¶lles friareal.

11.5

Grundejerforeningen har ret til ved opkr√¶vning hos medlemmerne og/eller ved at optage l√•n at fremskaffe de √łkonomiske midler, der er n√łdvendige for udf√łrelse og administration af foreningens opgaver.

11.6

For eksisterende bebyggelse i delområde A og B gælder fortsat krav om medlemskab af grundejerforening jf. § 11 i lokalplan nr. 207.1, herunder gengivet med kursiv:

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet.

11.2 Foreningen skal s√łrge for vedligeholdelsen af vej-, sti- og parkeringsanl√¶g samt gr√łnne omr√•der jf. kortbilag¬†3. Grundejerforeningen skal s√łrge for drift og vedligeholdelse af belysningsanl√¶g.


11.3 Vedtægterne til grundejerforeningen, som oprettes jf. § 11.1 , skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

12.1

Ny bebyggelse skal tilsluttes alment vandværk.

12.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak.
 

13.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtg√łrelse af Lokalplan 8.01¬†Kirseb√¶rhaven i Gislinge oph√¶ves Lokalplan B207.1 for boligomr√•de ved Sandbyvej i Gislinge, lyst den 18.11.2004, i sin helhed.

14.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses p√• de ejendomme, der er omfattet af planen.

14.3

¬†Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.4

 Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplan 8.01 er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 3. oktober 2012.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk