Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
6.15 Bestemmelser

Du er her: Home 6.15 - Solcelleanlæg på Lammefjorden Bestemmelser

6.15 Bestemmelser Solcelleanlæg på Lammefjorden

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.
 

1.1

Lokalplanens formål er at:

  • udl√¶gge omr√•det til tekniske anl√¶g i form af solcelleanl√¶g, herunder solcellepaneler og de for anl√¶ggets drift n√łdvendige installationer,
  • minimere de visuelle konsekvenser fra anl√¶gget igennem bestemmelser om placering, omfang og fremtr√¶den af solcellepaneler og de for anl√¶ggets drift n√łdvendige teknikbygninger/transformerstationer og andre tilh√łrende installationer.
  • Sikre at solcelleanl√¶gget bliver afsk√¶rmet af t√¶tte beplantningsb√¶lter, og
  • fasts√¶tte vilk√•r for fjernelse af solcelleanl√¶g, efter anl√¶gget ikke l√¶ngere er i drift.

2.1

Lokalplanen, der afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 4,¬†omfatter¬†dele af matrikelnummer 1e Lammefjorden, Kundby samt alle parceller der efter d. 20. maj 2015 udstykkes, arealoverf√łres eller matrikuleres indenfor lokalplanens omr√•de.

2.3

Lokalplanen ligger i landzone, og skal forblive i landzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

3.1

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anl√¶g i landzone jf. planlovens ¬ß35 stk. 1, som er n√łdvendige for lokalplanens virkeligg√łrelse, dog jf.¬ß 3.2. S√•ledes har lokalplanen bonusvirkning.

3.2

Lokalplanens bonusvirkning er betinget af, at al byggeri og tekniske anl√¶g i omr√•det skal v√¶re fjernet af ejeren inden √©t √•r efter driften er oph√łrt, og at lokalplanomr√•det bliver reetableret til nuv√¶rende stand og er overg√•et til landbrugsdrift. Herunder skal alle solpaneler, veje, skure og de for solcelleanl√¶ggets drift n√łdvendige teknikbygninger/transformerstationer og andre tilh√łrende installationer v√¶re fjernet. Beplantningsb√¶lterne i omr√•det kan dog opretholdes.¬†
Note. Fjernelse af al byggeri og tekniske anlæg mv. i området skal ske uden udgift for det offentlige.

4.1

Lokalplanomr√•det m√• kun anvendes til tekniske anl√¶g i form af solcelleanl√¶g, herunder solcellepaneler og de for anl√¶ggets drift n√łdvendige teknikbygninger/transformerstationer, invertere og andre tilh√łrende installationer. Dog jf. ¬ß 3.2 og 4.2. Lokalplanomr√•det er vist¬†p√• kortbilag 5.

4.2

I lokalplanområdet kan der etableres dyrefolde med græssende dyr.

5.1

Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og struktur.

6.1

Byggeri og anl√¶g til solcelleanl√¶gget, herunder solcellepaneler og de for anl√¶ggets drift n√łdvendige teknikbygninger/transformerstationer, invertere og andre tilh√łrende installationer skal etableres indenfor byggefeltet, der er vist p√• kortbilag 5. Det samme g√¶lder skure til gr√¶ssende dyr. Dog jf. ¬ß 6.2 og 6.3. Byggefelterne holder en afstand p√• 5 m. til de beplantningsb√¶lter, der er vist p√• kortbilag 5.1 og 5.2.

6.2

Teknikbygninger/transformerstationer og invertere skal etableres mindst 128 m fra skel mod den naboejendom, der er markeret på kortbilag 5. Grænsen på 128 m er markeret særskilt på kortbilaget.

6.3

Skure til græssende dyr skal etableres mindst 20 m. fra skel mod de naboboligejendomme, der er markeret på kortbilag 5.1 og 5.2.

6.4

Solcellepanelerne skal etableres i lige √łst-vestg√•ende r√¶kker med en indbyrdes afstand mellem r√¶kkerne p√• mindst 6,5 m. Et tv√¶rsnit af princippet for opstilling af solcellepanelerne fremg√•r af kortbilag 6.

6.5

I delomr√•de I m√• der opstilles op til 24 teknikbygninger/transformatorstationer og i delomr√•de II m√• der opstillesm√• der opstilles op til 36 teknikbyginger/transformatorstationer. Grundarealet af den enkelte teknikbygning/transformatorstation m√• v√¶re maks. 10 m¬≤. H√łjden p√• bygningerne m√• maks. v√¶re 2.5 m.

6.6

I hvert af delomr√•derne I og II kan der etableres op til 30 m¬≤ skure til gr√¶ssende dyr. Grundarealet af det enkelte skur m√• dog ikke overstige 10 m¬≤ og h√łjden p√• skurene m√• ikke overstige 2,5 m.

7.1

Solcellepanelerne i omr√•det skal v√¶re antireflekterende, s√• de ikke medf√łrer nogen form for refleksionsgener.

7.2

Alle solceller i planomr√•det¬†skal fremtr√¶de med samme farve, st√łrrelse og udformning. Solcellepanelerne skal desuden etableres med en sydvendt h√¶ldning p√• mindst 20 grader og maks. 40 grader. Et tv√¶rsnit af princippet for opstilling af solpanelerne fremg√•r af kortbilag 6.

7.3

Intet byggeri, anlæg og installationer, skure m.v. må etableres med et glanstal, der overstier 20.

7.4

Farver på bygninger må kun forekomme som dæmpede jordfarver i blanding med sort og grå.

8.1

Lokalplanomr√•det skal have vejadgang fra Grevingevej via den eksisterende adgangsvej til vindm√łllerne ved Hagesholm, som vist p√• kortbilag 5.¬†

8.2

Der skal anlægges en vej A-A som adgangsvej til planområdet som vist på kortbilag 5.1. vejen skal etableres skal etableres jf. § 9.3.

8.3

Der kan i lokalplanomr√•det anl√¶gges veje, der er n√łdvendige for solcelleanl√¶ggets etablering, drift og vedligeholdelse.

8.4

Veje og stier må kun anlægges som ubefæstede arealer, f.eks med grus, og med en bredde på maksimalt 5 m.

8.5

Der skal etableres de n√łdvendige parkeringspladser i omr√•det.

9.1

Der m√• ikke ske nogen form for reklamering eller skiltning i omr√•det.¬†I omr√•det kan der dog opstilles og ops√¶ttes mindre oplysnings- og henvisningsskilte inden for byggefeltet vist p√• kortbilag 5 eller p√• de faste hegn i omr√•det. Det enkelte oplysnings- og henvisningsskilt m√• have en st√łrrelse p√• maks. 0,25 m2 og m√• ikke etableres h√łjere end 2,5 m.

10.1

Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere end 1 meter fra beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5. Dog jf. § 10.2.

10.2

Der må ikke ske nogen form for terrænregulering i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

10.3

Terrænregulering må ikke ske med en hældning, der er stejlere end 1:2.

11.1

Der må ikke ske nogen former for oplag i lokalplanområdet.

11.2

Der skal etableres beplantningsbælter, til visuel afskærmning af solcelleanlægget, som vist på kortbilag nr. 5. Beplantningsbælterne skal desuden etableres jf. § 11.3.

11.3

Beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5, skal minimum bestå af 3 rækker beplantning og have en bredde på mindst 5 m. 
Beplantningen skal best√• af egnskarakteristiske arter i en blanding af l√łvf√¶ldende tr√¶er og buske, og skal etableres s√• de i udvokset stand vil v√¶re t√¶tte og have en h√łjde p√• mindst 3 m.

11.4

Beplantningsbælterne kan brydes til vejadgang, som vist på kortbilag nr. 5. Arealet til vejadgangene, som friholdes for beplantning, må have en bredde på maks. 7 m. 

11.5

Beplantningsb√¶lterne, som er vist p√• kortbilag 5, skal genetableres, hvis f√¶ldning af tr√¶er og/eller buske bliver n√łdvendig.

11.6

Der kan etableres tr√•dhegn i lokalplanomr√•det. Tr√•dhegn skal etableres p√• indersiden af beplantningsb√¶lterne, der er vist p√• kortbilag 5. Tr√•dhegn m√• have en h√łjde p√• maks. 2,2 m.

11.7

Lokalplanområdet skal tilplantes med græs. Dette gælder dog ikke vejarealer og arealerne til beplantningsbælter, der fremgår af kortbilag 5.1 og 5.2.

11.8

Der m√• ikke etableres nogen form for udend√łrs belysning i lokalplanomr√•det.

12.1

Ledninger skal f√łres i jorden.

13.1

Solcelleanl√¶g, herunder solcellepaneler og de for anl√¶ggets drift n√łdvendige
teknikbygninger/transformerstationer og andre tilh√łrende installationer mv. m√• ikke tages i brug,¬†f√łr:

  • der er etableret beplantningsb√¶lter jf. ¬ß 11.2 ‚Äď 11.4.
  • planomr√•det er tilplantet med gr√¶s jf. ¬ß 11.7.
  • vej A-A er etableret jf. ¬ß 8.2.

13.2

Inden et √•r efter oph√łr p√• driften af solcelleanl√¶gget i planomr√•det¬†skal al byggeri, tekniske anl√¶g mv.¬†v√¶re fjernet og arealet skal v√¶re overg√•et til landbrugsdrift jf. ¬ß 3.2.

14.1

Inden lokalplanens realisering skal landbrugspligten for omr√•det s√łges oph√¶vet midlertidigt i 30 √•r. Efter de 30 √•r kan landbrugspligten eventuelt s√łges oph√¶vet for en ny periode. Der m√• ikke foretages √¶ndringer af eksisterende forhold, f√łr den rette myndighed har godkendt den √¶ndrede arealanvendelse. Ved lokalplanens vedtagelse er NaturErhvervsstyrelsen myndighed p√• landbrugspligten.

14.2

Dyrehold i omr√•det p√• f.eks. mere end 10 moderf√•r med 10 lam kr√¶ver en dispensation fra milj√łaktivitetsbekendtg√łrelsen af Holb√¶k Kommune.

15.1

De dele af lokalplan 6.11A, der er omfattet af lokalplanafgrænsningen for lokalplan 6.15, aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan 6.15.

16.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

16.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 6.15 er vedtaget af Holbæk Byråd den 9. september 2015 og offentliggjort den 16. september 2015.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk