Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Miljøvurdering
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Redegørelse Miljø

Miljøvurdering


Støj

Det forventes ikke, at der i forbindelse med omdannelse af lokalplanområdet vil skulle etableres afskærmningsforanstaltninger mv. for at imødegå støjgener fra den kommunale vej Holbæk Have.

 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er gældende.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).


Jordforurening

Området ligger udenfor registreringen af områdeklassificering af forurenet jord. Området er beliggende i byzone. Der vil i forbindelse med nærmere planlægning skulle fastsættes bestemmelser for håndtering af evt. overskudsjord. Matr.nr. 11ø, Holbæk Markjorder (løbebanen) er kortlagt på niveau V2 pga. udlægning af gasværksslagger på løbebanen. Forureningen skal fjernes og der skal udtages prøver til dokumentation for ren jord inden flytningen.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.


Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave­ og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk
Museum, jf. museumslovens § 27

 

Holbæk Museum bemærker:

Kommuneplantillæg nr. 35 dækker et areal på ca. 20 ha. og ligger, som omtalt i planmaterialet, meget nær bymidten. Unikt for arealet er, at det har ligget stort set uberørt hen siden 1948, hvor stadion blev opført. Da der umiddelbart syd for arealerne i forbindelse med boligbyggeri er gjort flere fund af fortidsminder, anser museet det for nødvendigt at foretage arkæologiske forundersøgelser på arealerne forud for byggeri.
Med en gennemførelse af projektet "Holbæk Have" vil Holbæks gamle stadion forsvinde. Da det har eksisteret siden 1948 og har været en vigtig del af holbækkernes aktive liv i generationer bør der i processen blive afsat midler til en historisk-etnologisk dokumentation af anlægget inden det forsvinder.


Miljøvurdering

Holbæk Kommune har ved den indledende screening jf. Lov nr. 936 af 24. sep. 2009 om miljøvurdering af planer og programmer besluttet, at planforslagene udløser krav om miljøvurdering.


Planerne er omfattet af loven jf. bilag 4, stk. 10b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Holbæk Kommune vurderer, at omfanget af butiksarealet som planerne giver mulighed for, kan medføre væsentlige påvirkninger for den øvrige detailhandel i Holbæk By, og kan have nogen afledt effekt på detailhandelsmønstrene mod nordvest i regionen.
Kommunen har udsendt en scoping til berørte myndigheder med henblik på at indkalde emner til miljøvurderingens indhold. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger, og der er ikke udpeget af flere emner i miljøvurderingen.

 

Holbæk Kommune har udsendt scopingen til følgende berørte myndigheder:

  • Naturstyrelsen
  • Kulturarvsstyrelsen
  • Vejdirektoratet
  • Holbæk Museum
  • Region Sjælland
  • Holbæk Forsyning

Derfor blev der udarbejdet en egentlig miljøvurdering, som var vedlagt lokalplanforslaget som bilag. Kommunen vurderer i miljøvurderingen, at det nye detailhandelsområde vil kunne forny og supplere det samlede butiksudbud i byen uden at medføre butiksdød i byens centrum eller Megacentret, og herved bidrage til vækst og udviklingen i byen, kommunen og regionen.

 

Endvidere skal der fremhæves, at Holbæk Kommune lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker skal udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepter i bymidten, og at dette skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen. Princippet vil blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i Forslag til Kommuneplan 2013.

Der vurderes ikke, at etablering af butikker i området vil medføre væsentlige afledte gener inden for lokalplanområdet eller for de omkringliggende byområder. Mulige emner, som de trafikale forhold, visuelle påvirkninger, den grønne struktur, samt jordforurening kan håndteres ved nærmere planlægning og realisering.

For at sikre en udvikling af højkvalitet og indfri målet om et område af store potentialer og kvaliteter har Byrådet besluttet, at hele området skal indgå i en helhedsplanlægning som er beskrevet tidligere.

 

Kommunen skal jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer § 9, udarbejde en sammenfattende miljøredegørelse. Konkret skal redegørelsen sammenfatte følgende:

  • Miljørapportens konklusioner
  • Alternativer
  • Konklusioner fra offentlighedens fase, og hvad der skal gøres for at følge op på disse konklusioner
  • Forslag til overvågningsprogram, som vil sikre og offentliggøre forvaltningens indsats for opfølgning på miljøhensyn.

 Redegøresle er vedlagt som bilag til Lokalplan nr. 3.78.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk