Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er en rammelokalplan. Alle planbestemmelser er overordnede i deres karakter, og det forudsættes ved en konkret henvendelse for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse af området, at der skal foretages en helhedsplanlægning for hele området, som skal kvalificere udviklingen gennem en byplankonkurrence (-er), som er beskrevet under Formål og bestemmelserne. Derefter skal der udarbejdes en eller flere projektlokalplaner.

 

Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper/retningslinjer for lokalplanområdets mulige omdannelse. Disse skal respekteres i det videre planarbejde. Planens hovedindhold opridses nedenfor.

 

Lokalplanen inddeler området i 2 delområder, delområde A og B.

 

Delområde A - Området nord for Borgmestergårdsvej og syd for Godthaabsvej, i alt ca. 10 ha.

 

Delområdet udlægges til offentligt formål i form af en offentligt tilgængelig bypark, med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening.

 

Det tilsigtes, at området skal fremstå som et attraktivt, nyt grønt byområde med indre parkrum, der er koblet til ydre grønne arealer og Holbæks grønne kile, og med stier koblet til det eksisterende stinet i nærområdet. Derfor sikres det, at 50% af delområdet skal friholdes for bebyggelse.

 

Boligbebyggelse skal opføres som etagebyggeri i 3-5 etager. Institutioner kan placeres frit i området og må ikke overstige mere end 1 etage.

Bebyggelse kan opføres i etaper med start i den østlige del af området så længe stadion er i brug, og skal opføres med et samlet arkitektonisk udtryk som minimum indenfor hver etape og efter nærmere planlægning. Bebyggelsen skal tage hensyn til de nærliggende bevaringsværdige bygninger i forhold til bygningshøjder og udformning blandt andet ved en reducering af bygningshøjder tæt ved bevarede bygninger.

 

Private opholdsarealer til boligerne skal sikres i form af altaner eller integreret hævet terrasse, og ikke som egentlige private anlæg på terræn, således at der skabes en præcis overgang mellem bebyggelse og park, og parkens karakter trækkes helt op til bygningskroppene. Det anslås, at området vil komme til at rumme 130 boliger. 

 

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 25.

 

Området skal vejbetjenes primært ad Borgmestergårdsvej og sekundært fra Højen.

 

Delområde B - Området syd for Borgmestergårdsvej og nord for Holbæk Have, i alt ca. 9,5 ha.


Delområdet udlægges til centerformål. Området kan rumme liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv, restaurations-/fastfoodvirksomhed og butikker til dagligvarer og udvalgsvarer, - dog kun én dagligvarebutik og op til 3 større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal -, samt parkeringsanlæg og de til lokalplanområdets drift nødvendige faciliteter (varegårde, materielgård m.v.). Bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige 50. Dvs. at der kan bygges op til 47.500 m2 bruttoetageareal.

 

Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål i delområdet, udgør 25.000m2. Den mindste butiksstørrelse til dagligvare- og udvalgsvarebutikker fastsættes til 2.000 m2 bruttoetageareal. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik fastsættes til 25.000m2. Dagligvarebutikken må maksimalt gives en størrelse på 3.500 m2 bruttoetageareal.

 

Byrådet lægger vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og de nye udvalgsvarebutikker i området skal udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepterne i bymidten og den samlede detailhandelsstruktur i Holbæk, og at oprettelse af nye butikker i Holbæk Have skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse. 

 

Lokalplanens bestemmelser om butiksarealer og Byrådets fokus på nye butikkoncepter samt krav til byudviklingskvalitet i området vil sikre, at det ny detailhandelsområde udgør et supplement til butikstilbuddet i Holbæk.

 

Området skal vejbetjenes via ny vejtilslutning fra Holbæk Have, hvor der skal etableres et signalanlæg. Bebyggelse kan opføres i etaper, og den skal opføres med et samlet arkitektonisk udtryk, som minimum indenfor hver etape, og efter nærmere planlægning, der vil kvalificere udviklingen. En byplankonkurrence for hele lokalplanområdet, som anført ovenfor, skal resultere i et rumligt koncept og en hovedstruktur for de overordnede strukturer blandt andet for grønne arealer, hvor den grønne kile indgår, stiforbindelser og trafik. Byplankonkurrencen skal også resultere i en bebyggelsesplan for delområdet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk