Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgerinddragelse
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Formål og indhold Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Byrådet har den 20. febraur 2013 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 3.78 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35.

 

I forbindelse med planerne har Holbæk Kommune organiseret en foroffentlighedsfase i april 2012 samt en offentlig høring af planforslagene ifølge vedtagelsen af planforslagene den 12. september 2012. Indkomne bemærkninger blev behandlet og var anledning til få ændringer og præciseringer.

 

1. Foroffentlighedsfase jf. planlovens § 23c forløb fra den 4. til den 17. april 2012.

Hovedkonklusioner fra foroffentlighedensfasen var:

 • Bemærkninger om kommunens manglende seriøsitet med høringsperioder, når der fastsættes så korte høringsfrister i denne og i en anden plansag, efterfulgt af anmodning om forlængelse af høringsfristerne. Bemærkning om det uheldige i sammenfaldet med høring på projekt ROSEN i Smedelundsgade, der også omfatter udvidelse af detailhandelsarealet i Holbæk By.
 • Der stilles spørgsmålstegn ved om området mellem bymidten og projektområdet i forbindelse med Kommuneplan 2013 udpeges som bevaringsværdigt kulturmiljøområde. Fremhævning af vurderingen i idéoplægget: ”Det vil ikke være muligt at indpasse så store butiksenheder indenfor den nuværende bymidte”, og opbakning til idéen om etablering af en ny bydel med handelsområde samt restaurationsvirksomhed, boligområde, institutioner, bypark og andet på Holbæk Stadion. Endelig stilles der spørgsmålstegn ved om projektet er realiserbart, hvis ikke Holbæk Arena bliver til noget.
 • Tilkendegivelse af det synspunkt, at de foreliggende planer ikke vil medvirke til at styrke handelslivet i Holbæk bymidte, men snarer vil medvirke til at splitte det. Opfordring til at tænke i helhedsplanlægning og henvisning til byens eksisterende detailhandelsstruktur med ledig kapacitet, samt udvidelsesplanerne for MegaCentret på op til 26.000 kvm. Stor opbakning til idéen om etablering af et boligområde i området.

2. Den offentlige høring af planforslagene jf. planloven forløb fra den 17. september til den 12. november 2012.

 

I alt har kommunen modtaget 13 høringssvar, hovedsageligt fra borgerne i det omkringliggende område og handels- og boligforeninger.

Hovedpointer fra indkomne indsigelser/kommentarer er følgende:

 • Tilkendegivelse af det synspunkt, at de foreliggende planer ikke vil styrke handelslivet i Holbæk bymidte, men snarere vil medvirke til at splitte det. Der henvises til igangværende butiksprojekter og udvidelser. Der opfordres til at tænke helheden.
 • Den foreslåede bymidteafgrænsning omtales som ikke lovlig.
 • Beklagelse over, at sportsfaciliteterne vil blive flyttet langt væk og bekymring for flytteplanerne.
 • Beklagelse over, at de grønne omgivelser mindskes, og at forholdene for borgerne forringes generelt på grund af færre rekreationsmuligheder og mulige gener.
 • Skepsis over de trafikale forhold i området ifølge planerne især med det eksisterende vejnets kapacitet, og der foreslås regulering af trafikken.
 • Opfordring til at sikre den grønne forbindelse mellem bymidten og Holbæk fælled, og at det kommende byggeri opføres efter bæredygtighedsprincipper med en god kvalitet og et godt arkitektonisk udtryk, og at den kommende udvikling skal respektere de omkringliggende bevaringsværdige bygninger.

På baggrund af indkomne bemærkninger og Forvaltningens anbefalinger vedtog Byrådet følgende ændringer/præciseringer:

 

Byrådet lægger vægt på, at den nye byudvikling i Holbæk Have skal fremme et område med høj kvalitet og forstærke byens potentialer. Derfor skal hele lokalplanområdet (delområde A + delområde B) indgå i en helhedsplanlægning, der vil kvalificere den kommende byudviklingen inden udarbejdelse af projektlokalplaner.

 

Dette vil ske gennem en byplankonkurrence for hele lokalplanområdet om:

 • Et rumligt koncept og strukturplan for hele området, som bl.a. skal fastlægge hoveddisponering af området, struktur for grønne arealer (som indarbejder den grønne kile, Holbæk Fælled) og stier, trafikbetjening i den sydelige del af bymidten, rammer for bæredygtighed i byggeriet og udearealer og hensyn til bevaringsværdige boligområder.
 • En bebyggelsesplan for minimum et delområde, der vil muliggøre en fleksibel etapevis udvikling.
 • Det andet delområde i lokalplanområdet skal efterfølgende indgå i en byplankonkurrence om en bebyggelsesplan, som vil danne grund for etablering af projektlokalplaner.

Rammerne for konkurrencen/konkurrencerne, som forventes afholdt af udviklere/udbydere vil blive konkretiseret, når der er en konkret henvendelse til Holbæk Kommune.

 

Der lægges vægt på, at udviklingen af delområde A skal koordineres med udviklingen i 'Holbæk Arena', således at stadion først tages ud af brug, når Holbæk Arena byder på et alternativ, og hvis der ikke er private udbydere, der vil være interesseret i at drive anlægget.

 

Byrådet lægger, også som grundejer, vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og eventuelle nye udvalgsvarebutikker i området skal udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepterne i bymidten og den samlede detailhandelsstruktur i Holbæk, og at oprettelse af nye butikker i Holbæk Have skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen angående detailhandelsbyggeri. Princippet vil blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i forslag til Kommuneplan 2013.

 

Der planlægges afholdelse af et offentligt møde i forbindelse med den videre planlægning, hvor der vil være mulighed for at drøfte ideer.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk