Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

Lokalplan nr. 3.78 for bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have med det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35 er udarbejdet for, på sigt, at muliggøre en omdannelse og en udvikling af stadionområdet i Holbæk by til et byområde med blandede funktioner med en offentligt tilgængelig bypark med boliger og rekreative anlæg, samt detailhandel, viden- og serviceerhverv mm. Lokalplanen lægger grunden til en udvikling af høj kvalitet, som vil bidrage til Holbæks udvikling som en levende og dynamisk by, en boligby og en sund by. 

 

Omdannelsen af arealet finder sted på baggrund af en politisk beslutning om at arbejde for at samle byens idrætsaktiviteter i ”Holbæk Arena”, et nyt samlet idrætsområde i det vestlige Holbæk, hvortil de nuværende idrætsaktiviteter i stadionområdet flyttes, og stadionområdet derfor skal spille en ny rolle i Holbæk by.

 

Samtidigt har Byrådet i Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi 2012 besluttet at styrke detailhandlen i Holbæk by, og herved styrke Holbæks rolle som kommunens – og Nordvestsjællands - hovedby. I Udviklingsstrategien har byrådet konkret truffet beslutning om at benytte ny lovgivning på detailhandelsområdet, der giver mulighed for at planlægge for op til 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal i bymidten i byer med mere end 27.000 indbyggere - se eventuelt planlovens § 5q stk. 2. I denne sammenhæng tilbyder Holbæk Have området en god beliggenhed i forlængelse af den eksisterende bymidte til placering af store udvalgsvarebutikker, der vil udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepter i bymidten.

  

Som en konsekvens heraf inddrages en del af lokalplanområdet i bymidteafgrænsningen, og delområdet udlægges til centerområde (detailhandel m.m.), jf. Kommuneplantillæg nr. 35.

 


Formål

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 35 er udarbejdet for, på sigt, at muliggøre en udviking af stadionområdet og dets omdannelse fra et rekreativt område med idrætsanlæg og parkering til henholdsvis:

  • et offentligt område (i form af en offentlig tilgængelig bypark, med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening), og 

  • et centerområde (område til liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv, restaurations-/fastfoodvirksomhed og butikker til dagligvarer og udvalgsvarer, - dog kun én dagligvarebutik og op til 3 større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal -, samt parkeringsanlæg og de til lokalplanområdets drift nødvendige faciliteter (varegårde, materielgård m.v.).

Planen er en rammelokalplan, dvs. en lokalplan, der er begrænset til at fastlægge områdets fremtidige hovedanvendelser og til at fastlægge de overordnede principper for en mulig omdannelse af lokalplanområdet. Planen forudsætter derfor yderligere planlægning for at kunne danne grundlag for lokalplanpligtige dispositioner og for en udvikling af høj kvalitet.

 

Med henblik på at fremme en byudvikling af høj kvalitet forudsætter planen, at hele lokalplanområdet skal indgå i en helhedsplanlægning, som vil kvalificere udviklingen gennem en byplankonkurrence udskrevet af Holbæk Kommune om et rumligt koncept og overodnet struktur for hele området samt en fleksibel og fasebaseret bebyggelsesplan for minimum et delområde. Udviklingen af andet delområdet vil blive kvalificeret ved en efterfølgende byplankonkurrence om en bebyggelsesplan. Resultatet fra konkurrencen/konkurrencerne vil blive kvalificeret i dialog mellem kommunen og udbyddere, således at det danner grundlag for den videre udvikling og udarbejdelsen af projektlokalplan (-er).

 

Byrådet lægger, også som grundejer, vægt på, at udviklingen af Holbæk Have og eventuelle nye udvalgsvarebutikker i området skal udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepterne i bymidten og den samlede detailhandelsstruktur i Holbæk, og at oprettelse af nye butikker i Holbæk Have skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse. Princippet vil blive indarbejdet i retningslinjerne for detailhandel i forslag til Kommuneplan 2013.

 

Rammelokalplanens overordnede principper skal respekteres i det videre planarbejde.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk