Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Sammenfattende miljøredegørelse
Kortbilag Kommuneplantillæg Miljøvurdering Sammenfattende miljøredegørelse PDF

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Bilag Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse

En sammenfattende § 9 redegørelse jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - Lokalplan 3.78 og Kommuneplantillæg 35

 

Følgende redegørelse var udarbejdet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 3.78 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 35 på byrådets møde den 20. februar 2013 og indgik som bilag til planerne og dagsordenspunktet.

 

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936, er det vurderet, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplanforslag nr. 3.78 udløste krav om miljøvurdering. Det omfang af butiksareal, som planerne giver mulighed for, kan umiddelbart medføre væsentlige påvirkninger for den øvrige detailhandel i Holbæk By og kan have effekt på detailhandelsmønstrene mod norvest i regionen. Planforslagene er omfattet af loven jf. bilag 4, stk. 10b, ”Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser”.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene skal Holbæk Kommune indarbejde en sammenfattende § 9-redegørelse i de vedtagne planer. Den sammenfattende redegørelse er med til at danne grundlag for den endelige vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 35 og Forslag til Lokalplan 3.78.

Konkret skal redegørelsen sammenfatte følgende:

  • Miljørapportens konklusioner
  • Alternativer
  • Konklusioner fra offentlighedens fase, og hvad der skal gøres for at følge op på disse konklusioner
  • Forslag til overvågningsprogram, som vil sikre og offentliggøre forvaltningens indsats for opfølgning på miljøhensyn.

Miljørapporten:

Grundet planforslagenes planniveau behandler miljørapporten alene påvirkningen af detailhandelen i Holbæk by på et overordnet niveau, da øvrige miljømæssige påvirkninger skal undersøges og vurderes nærmere i forbindelse med nærmere planlægning af området. Der vurderes, at kommunen kan bedre vurdere, hvilken indflydelse butikken eller butikkerne vil have på den øvrige detailhandel i byen samt andre planlægningsforhold som for eksempel trafik, når kommunen modtager konkrete projektforslag, hvor butiksstørrelse og type er nærmere beskrevet.

I miljørapporten konkluderes det, at planforslagenes krav om at butiksstørrelserne skal være på min. 2000m2 vil understøtte den detailhandelsmæssige arbejdsdeling mellem de forskellige detailhandelsområder i Holbæk. Desuden vil kravet afhjælpe negative konsekvenser af planforslagene, idet de store butikker i området dermed ikke vil konkurrere med detailhandel andre steder, især bymidten.

I stedet vil detailhandelsbutikker på over 2000m2 supplere de øvrige butikstilbud i byen uden at medføre butiksdød i byens centrum eller Megacentret . Alt i alt vurderes det, at planerne vil forny det samlede butiksudbud i Holbæk.

Set i lyset af det overordnede karakter af rammelokalplanforslagets og kommuneplantillægget vurderes det, at der skal udarbejdes en ny miljøvurdering ifm. den nærmere planlægning for området. Det forventes, at den nærmere planlægning vil blive udarbejdet på baggrund af et konkret projekt.

 

Alternativer:

Miljørapporten belyser kun det såkaldte 0-alternativ. Planområdet ligger i forlængelse af bymidten ved eksisterende vejnet, hvilket er krævet for placering af udvalgsvarebutikker. Det er vurderet, at der ikke er andre bynære arealer, der rent infrastrukturmæssigt er lige så attraktive, og derfor har kommunen ikke overvejet andre områder/alternativer udover 0-alternativet. Holbæk Havn disponeres f.eks. til by og kulturformål, og færdslen hertil skal derfor primært ske på de bløde trafikants premisser.

I O-alternativet skal området fortsat anvendes til idrætsfaciliteter. Imidlertid planlægges der helt aktuelt for en flytning af idrætsfaciliteterne i området (flytning til vestbyen). Alt i alt vurderes det derfor, at området skal spille en ny rolle gennem en ny planlægning, ellers risikeres det, at området bare ligger ubenyttet hen med nedslidte idrætsfaciliteter. Desuden er der behov for at ændre gældende planlægning, hvis nye investorer skal have interesse i at byomdanne det velbeliggende området.

På den baggrund har kommunen ikke overvejet andre områder.

 

Offentlighedsfase:

Holbæk Kommunen udsendte en screening/scoping til berørte myndigheder mhp. at indkalde emner til miljøvurderingens indhold, hvor planen vurderes at kunne få væsentlige virkninger på miljø. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger, og der er ikke udpeget flere emner i miljøvurderingen.

På baggrund af den offentlige høring om Forslag til Lokalplan 3.78 og Forslag til Kommuneplantillæg 35 fra den 17. sept. til den 12. nov. 2012 og de indkommende bemærkninger til placeringen af nyt byggeri samt trafikkonsekvenser, hensyn til historiskbevaring og mulige gener, planlægger Holbæk Kommune, at hele området skal indgå i en nærmere helhedsplanlægning gennem en byplankonkurrence - som beskrevet i dagsordenspunkt Høring -  inden der udarbejdes en lokaleplan/lokaleplaner for området. Sidstnævnte vil give et redskab til at sikre en høj byudviklingskvalitet og miljøhensyn og vil blive en del af et overvågningsprogram for at fastholde styringen af bæredygtighed. Med hensyn til detailhandel i bymidten lægger Holbæk Kommune vægt på, at nye udvalgsvarebutikker i Holbæk Have skal udgøre et supplement til butikkerne og butik koncepter i bymidten og at dette skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen.

 

Overvågning:

Det vurderes, at det på baggrund af det nuværende plangrundlag ikke er aktuelt at udarbejde et egentligt overvågningsprogram. Overvågning er dog vigtig for at sammenholde de reelle, aktuelle miljøpåvirkninger med de påvirkninger, der blev identificeret til miljøvurderingen, samt at håndtere negative virkninger og indsamle data om miljøstatus. Blandt andet kan kommunen bruge redskabet til at måle, hvilke betydning det nye detailhandelsområde på Holbæk Have kunne få for omsætning i byens øvrige detailhandelsområder, hvis udviklingen bliver realiseret. I forbindelse med den nærmere planlægning vil kommunen kigge nærmere på at iværksætte et overvågningsprogram, og i den forbindelse kan den ovennævnte helhedsplanlægning give et redskab til at sikre en høj byudviklingskvalitet og bæredygtighed samt blive en del af et samlet overvågningsprogram.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk