Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde B

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Bestemmelser Delområde B

Delområde B

 


PlanID 1484489 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1484487 
Delområdenummer Delområde B 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde B udlægges til centerformål. Området kan rumme liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv, restaurations-/fastfoodvirksomhed og butikker til dagligvarer og udvalgsvarer, - dog kun én dagligvarebutik og op til 3 større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal -, samt parkeringsanlæg og de til lokalplanområdets drift nødvendige faciliteter (varegårde, materielgård m.v.). Delområde B udgør ca. 9,5 ha.

 
Butiksarealer

# I delområde B kan der, foruden liberalt erhverv, videns- og serviceerhverv og restaurations-/fastfoodvirksomhed, etableres butikker til dagligvarer jf. §§ 4.2. - 4.5.

# Der må etableres op til 3 udvalgsvarebutikker og en dagligvare forretning i delområde B. 

# I delområde B må bruttoetageareal til detailhandel maksimalt udgør 25.000m2.

# Bruttoetageareal til den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal minimum udgør 2.000m2.

# Det maksimale tilladte bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik fastsættes til 25.000m2. Dagligvareforretningen må have et bruttoetageareal på op til 3.500 m2.

 

Note til § 4:

Planloven giver mulighed for, at der hvert 4. år kan planlægges for op til 3 store udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 2.000m2 i Holbæk bymidte. I praksis er det dog vanskeligt at planlægge for store udvalgsvarebutikker i Holbæks historiske bymidte, da en sammenlægning af flere matrikler i den historiske bymidte kan være uhensigtsmæssig, da den vil ændre bebyggelsesstrukturen og være i konflikt med bevaringsinteresser og muligvis detalihandels karakter i bymidten. Varelevering til de store butikker vil medføre gener for trafikken, herunder for de bløde trafikanter i bymidten. Desuden kan en sammenlægning af flere matrikler være økonomisk og juridisk vanskelig.

Som en konsekvens af Byrådets ønske om at benytte denne nye mulighed i planloven udvides bymidten derfor til at omfatte delområde B (se nærmere i bilag X), således at der kan planlægges for netop store butikker i området. Byrådet lægger vægt på, at eventuelle nye udvalgsvarebutikker i området skal udgøre et supplement til butikkerne og butikkoncepter i bymidten, og at dette skal vurderes i forbindelse med konkrete henvendelser til kommunen for ændret anvendelse eller bebyggelse på området. 

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige 50.

# Følgende principper gælder desuden for delområde B:

 • ny bebyggelse med tilhørende parkeringsarealer, varegårde m.v. skal placeres og udformes således, at området får en god og sammenhængende funktionalitet, hvor områdets primære aktiviteter sker mod Holbæk Have og ikke mod delområde A.
 • bebyggelse må ikke overstige 2 etager.
 • Den grønne kile 'Holbæk Fælled' skal tænkes ind som et element, der tilføjer området kvalitet.
 • bebyggelse må opføres i etaper.
 • matr.nr. 11 a, Holbæk Markjorder, må ikke bebygges yderligere.

Note til § 6.3.2:

Formuleringen ”hvor områdets primære aktiviteter sker mod Holbæk Have og ikke mod delområde A” skal sikre, at parkeringsarealer, indgangspartier, store vinduespartier, reklamering, facadebelysning m.v. placeres ud mod Holbæk Have, således at disse aktiviteter visuelt og funktionelt belaster delområde A mindst muligt.

 
Bevaring af bebyggelse

# Delområde B skal vejbetjenes via ny vejtilslutning fra Holbæk Have, hvor der skal etableres et signalanlæg til betjening af krydset.

 

Note til § 8.6.1:

Den ny anvendelse af lokalplanområdet forventes at medføre en væsentlig øgning af trafikken i området, og der skal derfor i forbindelse med den nærmere helhedsplanlægning for området i anledning af et konkret projekt udarbejdes en konsekvensanalyse og en samlet trafikplan. Det forventes, at der fx som en konsekvens heraf skal etableres et signalanlæg til betjening af delområde B ud for Mellemvang.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Følgende principper gælder desuden for delområde B:

 • den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, varegård eller lignende skal anlægges og vedligeholdes som grønt område, herunder tænkes den grønne kile 'Holbæk Fælled' ind. Nærmere stillingstagen hertil fastsættes ved yderligere planlægning jf. § 1.3.
 • eksisterende beplantning i delområdets randzone mod vest, nord og øst skal bevares som skærmende, afgrænsende og landskabeligt styrende element.
 • ligeledes skal levende hegn i skel mellem matr.nr. 11a og 11m, Holbæk Markjorder, bevares.
 • beplantning i delområdets randzone mod syd skal i videst muligt omfang bevares.
 • øvrig beplantning kan bevares.
 • ny stedtypisk beplantning kan tilføjes
 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk