Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde A

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Bestemmelser Delområde A

Delområde A

 


PlanID 1484508 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1484487 
Delområdenummer Delområde A 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde A udlægges til offentligt formål i form af en offentlig tilgængelig bypark, med mulighed for etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. Delområde A udgør ca. 10 ha.

 

Note til § 3.2.1:

Bestemmelsen udelukker ikke fastholdelse af eksisterende sportsfaciliteter i området, fx klubhuse, tennisbaner, boldbaner m.v. Bestemmelsen giver mulighed for nye anlæg, herunder legepladser, stier, opsætning af borde, bænke og andet, der måtte bidrage til områdets rekreative funktion. Stadion vil fastholde sin nuværende anvendelse indtil det planlagte idrætsområde, Holbæk Arena, tilbyder et alternativ, og hvis der ikke er udbydere, der gerne vil drive stadion i forbindelse med et udviklingsprojekt i området. 

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke overstige 25.

# Følgende principper gælder desuden for delområde A:

 • bebyggelse skal overvejende placeres i delområdets randzone, og / eller på stadionområdet, således at der skabes en karakter af bebyggelse i en bypark, med et eller flere sammenkædede, indre parkrum der kobles til ydre grønne arealer, og hvor Holbæk grønne kile 'Holbæk Fælled' vil være et restrukturerende element. Placering af nyt byggeri og bygningshøjder skal tage hensyn til eksisterende bevaringsværdige bygninger.
 • parkeringsanlæg til områdets bebyggelse skal ligeledes placeres i områdets randzone eller i kælderkonstruktion, for at fastholde den ønskede karakter af området.
 • placering af eventuelle offentlige institutioner med tilhørende parkering kan dog ske frit i området, således at disse får mulighed for at fremtræde mere solitært i byparken, med de kvaliteter der følger heraf.
 • boligbebyggelse skal opføres som etagebuggeri i 3 til 5 etager. Private opholdsarealer til boligerne skal sikres i form af altaner eller integreret hævet terrasse, og ikke som egentlige private anlæg på terræn.**
 • øvrig ny bebyggelse i området må ikke overstige 1 etage.
 • bebyggelse må opføres i etaper med start af byggeri i den østlige del af delområdet A, såfremt stadion er i brug.

Note**: Herved skabes en præcis overgang mellem bebyggelse og park, og parkens karakter trækkes helt op til bygningskroppene.

 
Bevaring af bebyggelse

# Delområde A skal vejbetjenes primært ad Borgmestergårdsvej og sekundært fra Højen.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Følgende principper gælder desuden for delområde A:

 • Området skal fremstå som en attraktiv, offentligt tilgængelig bypark med rekreative elementer, såsom stier, sportsfaciliteter, legeplads m.v,, samt boliger og institution. Der skal opnås en virkning af et samlet grønt byområde med et eller flere sammenkædede indre parkrum, hvor den grønne kile 'Holbæk Fælled' og sammenhæng til ydre grønne arealer indarbejdes, og med stier koblet til det eksisterende stinet i nærområdet. Nærmere stillingstagen hertil fastsættes ved yderligere planlægning jf.§ 1.3.
 • Eksisterende beplantning omkring stadion og i delområdets randzone skal bevares som afgrænsende og landskabeligt styrende elementer i området.
 • Øvrig beplantning kan bevares.
 • Ny stedtypisk beplantning kan tilføjes.
 • 50% af delområdet skal friholdes for bebyggelse.
 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk