Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 3.47 - Dagligvarebutik i Lille Grandløse Redegørelse Energi og forsyning

Energi og forsyning


Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.


Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning.


Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. I Holbæk Kommunes spildevandsplan beskrives hvor store mængder vand der kan afledes til kloaknettet. Spildevandsplanen sætter grænsen for afledning overfladevand fra et boligområde til 35%. Det betyder, at der i lokalplanområdet maksimalt må afledes regnvand fra et areal svarende til 35 % af ejendommens areal. Yderligere afledning af regnvand kan ske gennem lokal afledning af regnvand (LAR) ved for eksempel nedsivning eller ved at forsinke regnvandet på overfladen, indtil der er plads i kloakken. Der tages stilling til den konkrete afledning af regnvand gennem en eventuel byggeansøgning.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk