Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde III

Du er her: Home 03.42 Munkholmvej Bestemmelser Delområde III

Delområde III

 


PlanID 2260823 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2260816 
Delområdenummer Delområde III 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområdet er udlagt til fælles friareal med regnvandsbassin.

# Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

 
Udstykninger

# Der må ikke foretages udstykninger inden for delområdet.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# I delområdet må der ikke opføres bebyggelse udover mindre bygninger/anlæg til teknisk forsyning, bygninger til drift af delområdet og bygninger til fælles formål. Der må samlet i delområdet højst opføres 75 m2 etageareal, og bygningers højde må ikke overstige 3,5 m.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# De mindre bygninger/anlæg til teknisk forsyning, bygninger til drift af delområdet og bygninger til fælles formål der kan opføres inden for området, må kun opføres med facader i mørke farver, så de ikke dominerer i det rekreative område.

# Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må max være 10.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Der udlægges privat fælles friareal som vist på kortbilag 2. Anlæg af ubebyggede arealer skal ske i henhold til principperne vist på kortbilag 3 og 4.

# Langs lokalplanens nordlige og østlige grænse udlægges der et 5 meter bredt beplantningsbælte bestående af stedstypiske buske og træer, som vist på kortbilag 2. Beplantningen skal bestå af underbeplantning og træer i op til 10 meters højde, så der opnås et uigentrængeligt beplantningsbælte.

Langs lokalplanens østside ved Oldvejen skal der etableres træpartier med karakter af lund i en bund af græs. Træerne skal være mellem 15-30 m høje og give et lysåbent udtryk. Beplantningen skal etableres i grupper, så der opnås glimtvise kig gennem beplantningen som vist på kortbilag 2.
Langs lokalplanens vestlige afgrænsning ved det eksisterende dige skal beplantningen her suppleres med bærbærende buske og mindre træer, der er gode for fugle og vildt. Beplantningen skal placeres lineært i grupper langs med diget, som vist på kortbilag 2.
Lokalplanens indre grønne landskab skal der etableres en spredt beplantning i form af lundkarakter med frugttræer. Ud mod det åbne land kan der etableres vildtremiser som vist på kortbilag 2.
Langs lokalplanens interne veje skal der plantes træer eksempelvis Askbladet løn (Acer), Rødtjørn (Crataegus), Glansbladet tjørn (Crataegus), Paradisæble (Malus), Fyldt fuglekirsebær (Prunus), Prydpære (Pyrus), Alm. røn (Sorbus) i grupper af 2 eller 3 træer. Der skal sikres tilstrækkelig store be-plantningshuller for at sikre gode vækstbetingelser for træerne.

# Terrænet skal reguleres, så det fremtræder med landskabelige former. Arealet skal henligge som græsflade, og beplantes således at det er indbydende og opholdsvenligt. De tekniske anlæg i området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og beplantning.

# Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, ikke-indregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

# Beplantningen langs digerne skal bevares.

# Der skal etableres 1 regnvandsbassin som skal udformes, så det fremstår som en naturlig sø.

# Der kan foretages terrænregulering på mere end 0,5 m, hvis reguleringen er nødvendig til anlæg af regnvandsbassin.

# Der kan placeres overskudsjord på de steder markeret til beplantningsbælter og skov samt til placering af overskudsjord markeret på kortbilag 2.

# Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, ikke-indregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk