Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde II

Du er her: Home 03.42 Munkholmvej Bestemmelser Delområde II

Delområde II

 


PlanID 2260822 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2260816 
Delområdenummer Delområde II 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområdet er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsboliger) i form af række- og kædehuse med tilhørende vejarealer, fællesarealer og parkering.

# Delområdet kan alternativt anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Såfremt der etableres åben-lav boligbebyggelse er det bestemmelserne for delområde I, der gælder for området. Området kan kun bebygges med enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.

# Grundejerforeningen må etablere anlæg til fælles formål, herunder affaldsøer/genbrugspladser og lignende inden for området.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til tæt-lav boligbebyggelse skal hver grund kunne udstykkes med en grundstørrelse på min 300 m2 og max 400 m2, som i princippet vist på kortbilag 3.

# Hvis delområdet anvendes til åben-lav boligbebyggelse gælder i stedet § 4.1.1 – 4.1.2 og udstykningen skal ske i princippet som vist på alternativ illustrationsplan, kortbilag 4.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse må kun opføres i princippet som angivet på illustrationsplan, kortbilag 3, hvor bebyggelsen etableres som aflange og forskudte bygningskroppe, hvorved den tilpasses terrænet.

# Bebyggelsesprocenten må maks. udgøre 35.

# Der kan herudover opføres udhuse, carporte og småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De nævnte bygninger må ikke opføres med en større højde end 2,5 m over terræn.

# Ny bebyggelse kan max opføres i 2 etager  foruden eventuel kælder med en taghælding mellem 0 og 45 grader. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Der må kun etableres tagterrasser på boligbebyggelsens stueetage.

# Hvis delområdet anvendes til åben-lav boligbebyggelse gælder i stedet § 5.1.1 – 5.1.3.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelsen skal udføres i ens materialer, så den samlede bebyggelse fremstår som en helhed.

# Boligbebyggelsen skal udføres en taghældning mellem 0 og 45 grader. Alle tage skal fremstå som sorte, grå, røde eller som vegetationstage. Tagbeklædningsmaterialer skal være tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der må ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

# Boligbebyggelsens facader skal udføres eller beklædes med træ, metal, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andet materiale. På bygningers facader må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer end boligerne og med en anden taghældning.

# Anlæg til indvinding af solenergi på vægge skal monteres på tage eller facader eller etableres som en integreret del af bygningen, således at synlige fritstående konstruktioner undgås. Solenergianlæg skal sikres en arkitektonisk indpasning på tagfladen. Såfremt anlæg til indvinding af solenergi placeres på boligbebyggelsens tag, må anlægget højst rage 0,5 m op over tagets højeste kant, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. Såfremt anlægget skærmes bag en brystning, må anlægget placeres nærmere tagkant end 1 m.

# Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må max være 10.

# Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet må alene omfatte firmanavn og bomærke, og højst have en udstrækning på 0,3 m2. Skiltet skal placeres på bebyggelsens facade og må ikke være bevægelige.

# Parabolantenner skal placeres under bygningernes øverste tagkant, og må ikke være synlige fra offentlig vej.

# Hvis delområdet anvendes til åben-lav boligbebyggelse gælder i stedet § 6.1.1 – 6.1.7.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Hegn i skel må kun udføres som levende hegn i bøg eller avnbøg. Der må ikke plantes hække mellem boligvejen og byggelinjen. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog max 1,8 meter højt. Hække mod stier skal plantes min 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.

# Der må ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

# Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, ikke-indregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

# Højst 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.

# Hvis delområdet anvendes til åben-lav boligbebyggelse gælder i stedet § 8.1.1 – 8.1.4.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk