Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 03.42 Munkholmvej Bestemmelser Delområde I

Delområde I

 


PlanID 2260821 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2260816 
Delområdenummer Delområde I 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområdet må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse (helårsboliger) i form af enfamiliehuse med tilhørende vejarealer, fællesarealer og parkering. Inden for området er der mulighed for at placere et fælleshus med en placering eksempelvis som vist på kortbilag 3 og 4.

 
Udstykninger

# Ved udstykning til åben-lav boligbebyggelse skal grundstørrelser være på min. 700 m2. Udstykningen skal ske i princippet som vist på illustrationsplan, kortbilag 4.

# Vej-, sti og friarealer kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne i lokalplanområdet.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse skal placeres i byggelinje 6 meter fra vejskel, som vist på lokalplankort, kortbilag 2. Bygningerne skal placeres min 2,5 meter fra naboskel, her dog undtaget redskabsskure, garager, carporte og affaldsstationer. Ny bebyggelse kan maks. opføres i 2 etager, foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Bebyggelsesprocenten må maks. udgøre 30 for den enkelte matrikel.

# Der må kun etableres tagterrasser på boligbebyggelsens stueetage.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligernes tage skal udføres med en taghældning mellem 0 og 45 grader. Tage må ikke udføres med hel valm.  Alle tage skal fremstå som sorte, grå og røde tage. Ved flade tage kan der dog etableres grønne tage (vegetationstage). Tagbeklædningsmaterialer skal være tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der må ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

# Boligernes facader skal udføres eller beklædes med træ, metal, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andet materiale. På bygningers facader må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer end boligerne og med en anden taghældning.

# Huse i træ må ikke opføres som bjælkehuse.

# Anlæg til indvinding af solenergi på vægge skal monteres på tage eller facader eller etableres som en integreret del af bygningen, således at synlige fritstående konstruktioner undgås. Solenergianlæg skal sikres en arkitektonisk indpasning på tagfladen. Såfremt anlæg til indvinding af solenergi placeres på boligbebyggelsens tag, må anlægget højst rage 0,5 m op over tagets højeste kant, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. Såfremt anlægget skærmes bag en brystning, må anlægget placeres nærmere tagkant end 1 m.

# Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må maks. være 10.

# Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet må alene omfatte firmanavn og bomærke, og højst have en udstrækning på 0,3 m2. Skiltet skal placeres på bebyggelsens facade og må ikke være bevægelige.

# Parabolantenner skal placeres under bygningernes øverste tagkant, og må ikke være synlige fra offentlig vej.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Hegn i skel må kun udføres som levende hegn i bøg eller avnbøg. Der må ikke plantes hække mellem boligvejen og byggelinjen. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog max 1,8 meter højt. Hække mod stier skal plantes min 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund.

# Der må ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

# Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde, ikke-indregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

# Højst 35 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk