Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
3.42

Du er her: Home 03.42 Munkholmvej Bestemmelser

3.42 Bestemmelser Boligområde ved Munkholmvej og Oldvejen

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Lokalplanens formål er:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† at fastl√¶gge omr√•dets anvendelse til boligform√•l i form af √•ben-lav og t√¶t-lav boligbebyggelse med tilh√łrende friarealer,
-        at sikre boligernes tilpasning til det eksisterende terræn,
-        at fastlægge den overordnede vej- og stistruktur samt placering af ny bebyggelse,

-        at oprette en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området,

-        at sikre at lokalplanområdet vejbetjenes fra Munkholmvej og Oldvejen.

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter jf. matrikelkortet en del af matrikel 31ei, Holbæk Markjorder samt alle parceller, der efter d. 15. maj 2013 udstykkes i området.

2.2

Med den offentlige bekendtg√łrelse af Byr√•dets endelige vedtagelse af planen overf√łres lokalplanomr√•det fra landzone til byzone.

3.1

Lokalplanomr√•det udl√¶gges til boligform√•l i form af √•ben-lav og t√¶t-lav boligbebyggelse med tilh√łrende friarealer samt et f√¶lleshus, som kan anvendes af omr√•dets beboere.

3.2

 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på kortbilag 2.

3.3

Stier markeret med stiplet r√łd p√• lokalplankortet, kortbilag 2, skal sikres offentlig adgang.

For Delomr√•de I gælder

3.4.1

Delomr√•det m√• kun anvendes til √•ben-lav boligbebyggelse (hel√•rsboliger) i form af enfamiliehuse med tilh√łrende vejarealer, f√¶llesarealer og parkering. Inden for omr√•det er der mulighed for at placere et f√¶lleshus med en placering eksempelvis som vist p√• kortbilag 3 og 4.

For Delomr√•de II gælder

3.5.1

Delomr√•det er udlagt til t√¶t-lav boligbebyggelse (hel√•rsboliger) i form af r√¶kke- og k√¶dehuse med tilh√łrende vejarealer, f√¶llesarealer og parkering.

3.5.2

Delområdet kan alternativt anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Såfremt der etableres åben-lav boligbebyggelse er det bestemmelserne for delområde I, der gælder for området. Området kan kun bebygges med enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.

3.5.3

Grundejerforeningen m√• etablere anl√¶g til f√¶lles form√•l, herunder affalds√łer/genbrugspladser og lignende inden for omr√•det.

For Delomr√•de III gælder

3.6.1

Delområdet er udlagt til fælles friareal med regnvandsbassin.

3.6.2

Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

For Delomr√•de I gælder

4.1.1

Ved udstykning til √•ben-lav boligbebyggelse skal grundst√łrrelser v√¶re p√• min. 700 m2. Udstykningen skal ske i princippet som vist p√• illustrationsplan, kortbilag 4.

4.1.2

Vej-, sti og friarealer kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne i lokalplanområdet.

For Delomr√•de II gælder

4.2.1

Ved udstykning til t√¶t-lav boligbebyggelse skal hver grund kunne udstykkes med en grundst√łrrelse p√• min 300 m2 og max 400 m2, som i princippet vist p√• kortbilag 3.

4.2.2

Hvis delomr√•det anvendes til √•ben-lav boligbebyggelse g√¶lder i stedet ¬ß 4.1.1 ‚Äď 4.1.2 og udstykningen skal ske i princippet som vist p√• alternativ illustrationsplan, kortbilag 4.

For Delomr√•de III gælder

4.3.1

Der må ikke foretages udstykninger inden for delområdet.

For Delomr√•de I gælder

5.1.1

Ny bebyggelse skal placeres i byggelinje 6 meter fra vejskel, som vist p√• lokalplankort, kortbilag 2. Bygningerne skal placeres min 2,5 meter fra naboskel, her dog undtaget redskabsskure, garager, carporte og affaldsstationer. Ny bebyggelse kan maks. opf√łres i 2 etager, foruden eventuel k√¶lder. Intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tagflade m√• v√¶re h√łjere end 8,5 m over terr√¶n.

5.1.2

Bebyggelsesprocenten m√• maks. udg√łre 30 for den enkelte matrikel.

5.1.3

Der må kun etableres tagterrasser på boligbebyggelsens stueetage.

For Delomr√•de II gælder

5.2.1

Ny bebyggelse m√• kun opf√łres i princippet som angivet p√• illustrationsplan, kortbilag 3, hvor bebyggelsen etableres som aflange og forskudte bygningskroppe, hvorved den tilpasses terr√¶net.

5.2.2

Bebyggelsesprocenten m√• maks. udg√łre 35.

5.2.3

Der kan herudover opf√łres udhuse, carporte og sm√•bygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. De n√¶vnte bygninger m√• ikke opf√łres med en st√łrre h√łjde end 2,5 m over terr√¶n.

5.2.4

Ny bebyggelse kan max opf√łres i 2 etager ¬†foruden eventuel k√¶lder med¬†en tagh√¶lding mellem 0 og 45¬†grader. Intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tagflade m√• v√¶re h√łjere end 8,5 m over terr√¶n.

5.2.5

Der må kun etableres tagterrasser på boligbebyggelsens stueetage.

5.2.6

Hvis delomr√•det anvendes til √•ben-lav boligbebyggelse g√¶lder i stedet ¬ß 5.1.1 ‚Äď 5.1.3.

For Delomr√•de III gælder

5.3.1

I delomr√•det m√• der ikke opf√łres bebyggelse udover mindre bygninger/anl√¶g til teknisk forsyning, bygninger til drift af delomr√•det og bygninger til f√¶lles form√•l. Der m√• samlet i delomr√•det h√łjst opf√łres 75 m2 etageareal, og bygningers h√łjde m√• ikke overstige 3,5 m.

For Delomr√•de I gælder

6.1.1

Boligernes tage skal udf√łres med en tagh√¶ldning mellem 0 og 45 grader. Tage m√• ikke udf√łres med hel valm.† Alle tage skal fremst√• som sorte, gr√• og r√łde†tage. Ved flade tage kan der dog etableres gr√łnne tage (vegetationstage). Tagbekl√¶dningsmaterialer skal v√¶re tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der m√• ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

6.1.2

Boligernes facader skal udf√łres eller bekl√¶des med tr√¶, metal, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremst√• som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremst√• med andet materiale. P√• bygningers facader m√• kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger m√• udf√łres i andre materialer end boligerne og med en anden tagh√¶ldning.

6.1.3

Huse i tr√¶ m√• ikke opf√łres som bj√¶lkehuse.

6.1.4

Anl√¶g til indvinding af solenergi p√• v√¶gge skal monteres p√• tage eller facader eller etableres som en integreret del af bygningen, s√•ledes at synlige fritst√•ende konstruktioner undg√•s. Solenergianl√¶g skal sikres en arkitektonisk indpasning p√• tagfladen. S√•fremt anl√¶g til indvinding af solenergi placeres p√• boligbebyggelsens tag, m√• anl√¶gget h√łjst rage 0,5 m op over tagets h√łjeste kant, og anl√¶gget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. S√•fremt anl√¶gget sk√¶rmes bag en brystning, m√• anl√¶gget placeres n√¶rmere tagkant end 1 m.

6.1.5

Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må maks. være 10.

6.1.6

Skiltning og reklamering p√• en ejendom m√• kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet m√• alene omfatte firmanavn og bom√¶rke, og h√łjst have en udstr√¶kning p√• 0,3 m2. Skiltet skal placeres p√• bebyggelsens facade og m√• ikke v√¶re bev√¶gelige.

6.1.7

Parabolantenner skal placeres under bygningernes √łverste tagkant, og m√• ikke v√¶re synlige fra offentlig vej.

For Delomr√•de II gælder

6.2.1

Boligbebyggelsen skal udf√łres i ens materialer, s√• den samlede bebyggelse fremst√•r som en helhed.

6.2.2

Boligbebyggelsen skal udf√łres en tagh√¶ldning mellem 0 og 45 grader. Alle tage skal fremst√• som sorte, gr√•, r√łde eller som vegetationstage. Tagbekl√¶dningsmaterialer skal v√¶re tagsten af tegl, metal, tagpap eller vegetationstag. Der m√• ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer, eller lignende materialer.

6.2.3

Boligbebyggelsens facader skal udf√łres eller bekl√¶des med tr√¶, metal, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremst√• som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremst√• med andet materiale. P√• bygningers facader m√• kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger m√• udf√łres i andre materialer end boligerne og med en anden tagh√¶ldning.

6.2.4

Anl√¶g til indvinding af solenergi p√• v√¶gge skal monteres p√• tage eller facader eller etableres som en integreret del af bygningen, s√•ledes at synlige fritst√•ende konstruktioner undg√•s. Solenergianl√¶g skal sikres en arkitektonisk indpasning p√• tagfladen. S√•fremt anl√¶g til indvinding af solenergi placeres p√• boligbebyggelsens tag, m√• anl√¶gget h√łjst rage 0,5 m op over tagets h√łjeste kant, og anl√¶gget skal placeres mindst 1 m fra tagkant. S√•fremt anl√¶gget sk√¶rmes bag en brystning, m√• anl√¶gget placeres n√¶rmere tagkant end 1 m.

6.2.5

Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må max være 10.

6.2.6

Skiltning og reklamering p√• en ejendom m√• kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet m√• alene omfatte firmanavn og bom√¶rke, og h√łjst have en udstr√¶kning p√• 0,3 m2. Skiltet skal placeres p√• bebyggelsens facade og m√• ikke v√¶re bev√¶gelige.

6.2.7

Parabolantenner skal placeres under bygningernes √łverste tagkant, og m√• ikke v√¶re synlige fra offentlig vej.

6.2.8

Hvis delomr√•det anvendes til √•ben-lav boligbebyggelse g√¶lder i stedet ¬ß 6.1.1 ‚Äď 6.1.7.

For Delomr√•de III gælder

6.3.1

De mindre bygninger/anl√¶g til teknisk forsyning, bygninger til drift af delomr√•det og bygninger til f√¶lles form√•l der kan opf√łres inden for omr√•det, m√• kun opf√łres med facader i m√łrke farver, s√• de ikke dominerer i det rekreative omr√•de.

6.3.2

Materialer på tage og facader må ikke være reflekterende eller give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Glanstallet må max være 10.

7.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Munkholmvej og fra Oldvejen, som vist på lokalplankort, kortbilag 2.

7.2

Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2.

7.3

Veje skal bef√¶stes med asfalt. K√łrebanen skal afgr√¶nses med kantsten eller b√•nd af granit- eller betonsten.

7.4

Boligveje A-B, C-D og E-F udl√¶gges i 8 meters bredde og anl√¶gges med 5,0 m k√łrebane og 2,2 meter bredt fortov i den ene side.

7.5

Stier skal udl√¶gges i overensstemmelse med principperne vist p√• kortbilag 2. Stier, der er stiplet med r√łd p√• kortbilag 2, skal have fast bel√¶gning og belysning. Stier, der er stiplet med gr√łnt p√• kortbilag 2, kan etableres med en anden bel√¶gning.

7.6

Der skal udlægges parkering svarende til 2 antal parkeringspladser pr. tæt-lav og åben-lav bolig.

7.7

Parkeringspladser i delområde I skal etableres inden for den enkelte ejendom

7.8

I delområde II skal etableres en parkeringsplads inden for den enkelte ejendom og en parkeringsplads pr. bolig på de fælles parkeringsarealer. De fælles parkeringsarealer ved delområde II skal etableres med permeabel/gennemtrængelig belægning såsom græsarmering.

7.9

Hvis delområde II anvendes til åben-lav boligbebyggelse skal begge parkeringspladser etableres inden for den enkelte ejendom

7.10

Der skal etableres belysning langs vejene og stier markeret med stiplet r√łd p√• kortbilag 2. Belysningen skal udformes med en nedadrettet lyskilde som maksimalt sidder 4 meter over terr√¶n, s√• belysningen ikke virker bl√¶ndende for omgivelserne.

For Delomr√•de I gælder

8.1.1

Hegn i skel m√• kun udf√łres som levende hegn i b√łg eller avnb√łg. Der m√• ikke plantes h√¶kke mellem boligvejen og byggelinjen. Levende hegn kan suppleres med et let tr√•dhegn p√• indvendig side med h√łjst samme h√łjde som det levende hegn, dog max 1,8 meter h√łjt. H√¶kke mod stier skal plantes min 30 cm fra skel, s√•ledes at beplantningen til enhver tid kan holdes inde p√• egen grund.

8.1.2

Der må ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

8.1.3

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg opstilling af fritidsb√•de, ikke-indregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

8.1.4

H√łjst 35 % af grundarealet p√• den enkelte ejendom m√• bef√¶stes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.

For Delomr√•de II gælder

8.2.1

Hegn i skel m√• kun udf√łres som levende hegn i b√łg eller avnb√łg. Der m√• ikke plantes h√¶kke mellem boligvejen og byggelinjen. Levende hegn kan suppleres med et let tr√•dhegn p√• indvendig side med h√łjst samme h√łjde som det levende hegn, dog max 1,8 meter h√łjt. H√¶kke mod stier skal plantes min 30 cm fra skel, s√•ledes at beplantningen til enhver tid kan holdes inde p√• egen grund.

8.2.2

Der må ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

8.2.3

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg opstilling af fritidsb√•de, ikke-indregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

8.2.4

H√łjst 50 % af grundarealet p√• den enkelte ejendom m√• bef√¶stes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen.

8.2.5

Hvis delomr√•det anvendes til √•ben-lav boligbebyggelse g√¶lder i stedet ¬ß 8.1.1 ‚Äď 8.1.4.

For Delomr√•de III gælder

8.3.1

Der udlægges privat fælles friareal som vist på kortbilag 2. Anlæg af ubebyggede arealer skal ske i henhold til principperne vist på kortbilag 3 og 4.

8.3.2

Langs lokalplanens nordlige og √łstlige gr√¶nse udl√¶gges der et 5 meter bredt beplantningsb√¶lte best√•ende af stedstypiske buske og tr√¶er, som vist p√• kortbilag 2. Beplantningen skal best√• af underbeplantning og tr√¶er i op til 10 meters h√łjde, s√• der opn√•s et uigentr√¶ngeligt beplantningsb√¶lte.
Langs lokalplanens √łstside ved Oldvejen skal der etableres¬†tr√¶partier med karakter af lund i en bund af gr√¶s. Tr√¶erne skal v√¶re mellem 15-30 m h√łje og give et lys√•bent udtryk. Beplantningen skal etableres i grupper, s√• der opn√•s glimtvise kig gennem beplantningen¬†som vist p√• kortbilag 2.
Langs lokalplanens vestlige afgrænsning ved det eksisterende dige skal beplantningen her suppleres med bærbærende buske og mindre træer, der er gode for fugle og vildt. Beplantningen skal placeres lineært i grupper langs med diget, som vist på kortbilag 2.
Lokalplanens indre gr√łnne landskab skal der etableres en spredt beplantning i form af lundkarakter med frugttr√¶er. Ud mod det √•bne land kan der etableres vildtremiser som vist p√• kortbilag 2.
Langs lokalplanens interne veje skal der plantes tr√¶er eksempelvis Askbladet l√łn (Acer), R√łdtj√łrn (Crataegus), Glansbladet tj√łrn (Crataegus), Paradis√¶ble (Malus), Fyldt fuglekirseb√¶r (Prunus), Prydp√¶re (Pyrus), Alm. r√łn (Sorbus) i grupper af 2 eller 3 tr√¶er. Der skal sikres tilstr√¶kkelig store be-plantningshuller for at sikre gode v√¶kstbetingelser for tr√¶erne.

8.3.3

Terrænet skal reguleres, så det fremtræder med landskabelige former. Arealet skal henligge som græsflade, og beplantes således at det er indbydende og opholdsvenligt. De tekniske anlæg i området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og beplantning.

8.3.4

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg opstilling af fritidsb√•de, ikke-indregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

8.3.5

Beplantningen langs digerne skal bevares.

8.3.6

Der skal etableres¬†1 regnvandsbassin som skal udformes, s√• det fremst√•r som en naturlig s√ł.

8.3.7

Der kan foretages terr√¶nregulering p√• mere end 0,5 m, hvis reguleringen er n√łdvendig til anl√¶g af regnvandsbassin.

8.3.8

Der kan placeres overskudsjord på de steder markeret til beplantningsbælter og skov samt til placering af overskudsjord markeret på kortbilag 2.

8.3.9

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg opstilling af fritidsb√•de, ikke-indregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende m√• ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

9.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse. 

9.2

Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udf√łres som jordkabler.

9.3

Det skal sikres, at det konstante udend√łrs st√łjniveau p√• bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger Lden 58 dB(A) p√• d√łgnbasis fra trafikst√łj. Dette sikres ved at st√łjkortene, der er udarbejdet f√łlges.

9.4

Regnvandsbassinet skal etableres af Holb√¶k Spildevand, og det skal ogs√• k√łbe det areal hvorp√• bassinerne skal etableres, da Holb√¶k Spildevand er ejer og skal vedligeholde bassinet og tilliggende arealer.

10.1

Al ny bebyggelse skal udf√łres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid g√¶ldende bygningsreglements regler herfor.

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af boligenhederne er taget i brug.

11.2

Grundejerforeningen er pligtig til at forest√• drift og vedligeholdelse af private f√¶lles veje, stier og gr√łnne friarealer herunder ogs√• beplantningen. Regnvandsbassinerne skal overtages af Holb√¶k Spildevand.

11.3

Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af Byrådet.

11.4

Grundejerforeningen er pligtig til at tage sk√łde p√• de f√¶lles friarealer.

12.1

Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr:

  • Veje, stier, parkering og belysning jf. ¬ß 7 er etableret.
  • De f√¶lles friarealer og beplantningsb√¶lter jf. ¬ß 8 er anlagt.
  • Regnvandsbassinet jf. ¬ß 8.3.6 er etableret.

13.1

Lokalplan nr. 3.30 vedtaget 25. oktober 2006 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område.

F√łlgende servitutter Dokument lyst den 27.05.1975. Dok. om adgangsbegr√¶nsning mv. Regulerende foranstaltning med hensyn til adgang til Oldvejen. Aflysning 15.09.2005 for matr. nr. 50bi, 52 og 53b i forbindelse med lokalplan 3.28 aflyses for lokalplanomr√•det. P√•taleberettiget er Holb√¶k Byr√•d.

15.1

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 1 7 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

15.2

N√•r fristen for freml√¶ggelse af indsigelser og √¶ndringsforslag er udl√łbet, kan Byr√•det give tilladelse til, at ejendommen √¶ndres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger g√¶lder fra datoen for forslagets offentligg√łrelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog h√łjst indtil et √•r efter offentligg√łrelsen.

16.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlansystemDK.

16.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk