Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.75 - Stenhus Gymnasium og Kostskole

Du er her: Home 2.75 - Stenhus Gymnasium og Kostskole Bestemmelser

2.75 Stenhus Gymnasium og Kostskole

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Lokalplanens formål er:

1.1

at fastlægge områdets anvendelse til skole- og idrætsformål, åben-lav boligbebyggelse og regnvandsbassin.

1.2

at fastlægge bestemmelser for bevaringsværdige bygninger på en sådan måde, at bygningskvaliteten sikres.

1.3

at muligg√łre opf√łrelse af en idr√¶tshal.
 

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 1aax, 1aay, 1acs, 1l, 1√¶, 1m, 1√łx, 1√łu Ladeg√•rden, Holb√¶k Jorder.

2.2

Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone
 

3.1

Delomr√•de I, IIa og IIb m√• kun anvendes til skoleform√•l med tilknyttede fritids- og undervisningsaktiviteter, samt tilh√łrende kostafdeling og personaleboliger.

3.2

Delområde III må kun anvendes til idrætsformål med tilknyttede fritids- og undervisningsaktiviteter.

3.3

Delområde IV må kun anvendes til boligformål.

3.4

Delområde V må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreative faciliteter som legeplads, klatrebane o. lign.
 

4.1

Udstykning skal ske i overensstemmelse med §§ 1 og 3.

5.1

Delområde I
5.1.1 Bebyggelse m√• opf√łres i maks. 1 etage og med en facadeh√łjde ¬†p√• maks. 6 m m√•lt fra terr√¶n. Byggeri vist p√• kortbilag 5 kan dog genopf√łres med tilsvarende facadeh√łjde.
5.1.2 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30.

5.2

Delområde IIa
5.2.1 Ny fritliggende bebyggelse m√• opf√łres i maks. 2 etager.
5.2.2 Udbygninger til Skolebygningen, vist p√• kortbilag 5, m√• opf√łres i maks. 4 etager.
5.2.3 Gymnastiksalen vist på kortbilag 5 må ikke udbygges
5.2.4 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30.

5.3

Delområde IIb
5.3.1 Bebyggelse m√• opf√łres i maks. 1 etage.
5.3.2 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30.

5.4

Delområde III
5.4.1 Der m√• opf√łres en idr√¶tshal p√• maks. 2000 m2 og 11 m h√łjde m√•lt fra terr√¶n¬†inden for udlagt byggefelt vist p√• kortbilag 5. Der m√• herunder¬†etableres¬†omkl√¶dningsrum, dansesale, fitnessrum eller lign. i tilknytning til idr√¶tshallen. Byggeri opf√łrt i tilknytning til idr√¶tshallen medregnes ikke som en del af idr√¶tshallen men skal etableres inden for byggefeltet vist p√• kortbilag 5.
5.4.2 Byggefeltet vist p√• kortbilag 5 afgr√¶nses s√•ledes, at der er 3 m til skel mod matr. 1√łu og 5 m til skel mod matr. 1√łx.
Bem√¶rkning: byggefeltets afgr√¶nsning bevirker, at der kan bygges h√łjere mod skel end foreskrevet i byggereglementet fra 2010 (BR10).
5.4.3 Der må placeres mindre bebyggelse som depotrum, boldskure o. lign. inden for området.
5.4.4 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 10.

5.5

Delområde IV
5.5.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 30 for den enkelte boligejendom. 
5.5.2 Byggeri¬†m√•¬†have en h√łjde p√• maks. 8,5 m.

5.6

Delområde V
5.6.1 Der må ikke etableres bebyggelse inden for området.
Bemærkning: Byggeri til rekreative faciliteter som legeplads, legeredskaber m.m. medregnes ikke som bebyggelse. 
 

6.1

Bevaringsværdige bygninger vist på kortbilag 5 må ikke nedrives.

7.1

 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede.

7.2

Delområde IIa
Skolebygningen
7.2.1 Facader skal fremst√• som pudsede eller vandskurede teglsten med overfladebehandling i en kalkhvid farve. Dog kan facaden p√•¬†den √¶ldste del af Skolebygningen, vist p√• kortbilag 5, fremst√• grovpudset i farverne hvid, brun, gr√łn og gr√•.
7.2.2 Vinduespartier skal opdeles af minimum en lodpost og minimum en tværgående sprosse i hele vinduespartiets bredde. Mindre enkeltstående vinduer er undtaget denne bestemmelse.
7.2.3 Tagformen må ikke ændres
7.2.4 Facade-ornamentikken skal bevares
7.2.5 Tagrender og nedl√łbsr√łr skal udf√łres i zink
Bem√¶rkning: ovenst√•ende bestemmelser skal v√¶re med til at sikre, at udtrykket for Skolebygningen og det kulturmilj√ł den er en del af bevares. I lokalplanens redeg√łrelse findes en beskrivelse af Skolebygningen.

Gymnastiksalen
7.2.6 Facader skal fremstå som pudsede med overfladebehandling i en kalkhvid farve.
7.2.7 Facader skal fremstå enkle og ensartede.
7.2.8 Vindueshullernes placering må ikke ændres, dvs. vinduer må ikke blændes og der må ikke etableres nye vinduer i de eksisterende facader.
7.2.9 Vinduesrammer og vindueskarme¬†skal udf√łres i tr√¶ eller aluminium. B√•de vinduesrammer og -karme¬†m√• maksimalt v√¶re 5 cm brede. Vinduer skal v√¶re sprossel√łse.
7.2.10 Bygningens sokkel skal være pudset og fremstå sort eller grå.
7.2.11 Tagrender og nedl√łbsr√łr skal udf√łres i zink. Nedl√łbsr√łr m√• indbygges i facaden.
7.2.12 Tagbeklædningen på gymnastiksalen skal være tagpap. Tagets form må ikke ændres.
7.2.13 Der m√• ikke √¶ndres p√• bygningens ydre form, hverken ved om- eller tilbygning. Dog tillades det, at tilbygninger, der ikke er opf√łrt p√• samme tid som hovedbygningen, kan nedrives og at den oprindelige facade i den forbindelse retableres.
Bem√¶rkning: ovenst√•ende bestemmelser skal v√¶re med til at sikre, at bygningens arkitekturhistoriske v√¶rdi bevares. I lokalplanens redeg√łrelse findes en beskrivelse af Gymnastiksalen.

7.3

 Delområde I, IIa, IIb og III
7.3.1 Tagflader skal være dækket af sort tegl, skifer eller pap. De dele af tagene der i dag består af zink er undtaget denne bestemmelse

8.1

Adgang til Holb√¶k Lille Skole, matr. numrene 1 b√¶, 1 bc og 1 √łx, Ladeg√•rden, Holb√¶k Jorder, der ligger nordvest for omr√•det, skal sikres fra Stenhusvej som vist p√• kortbilag 5.

8.2

I delområde I, IIa, IIb og III skal der anlægges parkeringspladser som vist på kortbilag 5. Parkeringspladserne anlægges som fælles parkering for de to skoler. Der kan etableres yderligere parkeringspladser inden for områderne.

8.3

I delomr√•de IV skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. boligejendom. Der m√• kun etableres √©n overk√łrsel til vej fra hver grund. Overk√łrslen m√• have en bredde p√• maksimalt 5 meter.

9.1

Delområde IV
9.1.1 Udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende, må der kun etableres autoriseret vejmærkning. Dog jf. § 9.1.2
9.1.2 Ved erhvervsdrift fra egen bolig m√• der udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende etableres √©t skilt p√• h√łjst 0,25 m2¬†med virksomhedens navn, logo og adresse.
Skiltet skal placeres ved indk√łrslen, hovedd√łren, havel√•gen eller postkassen til ejendommen, alternativt i et vindue. Skiltets overkant m√• ikke placeres h√łjere end 2 meter fra terr√¶n. Bygningsdetaljer, vinduer, d√łre og lignende m√• ikke tild√¶kkes. Der m√• ikke skiltes over tagfod.
9.1.3 Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller være oplyste eller gennemlyste.
 

10.1

I delomr√•de I skal¬†bevaringsv√¶rdig beplantning have en afsk√¶rmende effekt og en udstr√¶kning¬†som vist p√• kortbilag 5. Der kan etableres en¬†lysning og stier inde i beplantningen. Stier skal forekomme som trampestier. Lysningen m√• maks. etableres med en bredde svarende til h√łjden p√• de omkringliggende tr√¶er, s√•dan at skovkarakteren fortsat fornemmes. Hvis¬†beplantningen g√•r ud, mistrives eller vindf√¶ldes, s√• den anviste udstr√¶kning¬†eller funktion g√•r tabt, skal beplantningen genetableres.

10.2

I delområde IIa må bevaringsværdig beplantning ikke fjernes og skal retableres i tilfælde af at den går ud, mistrives eller vindfældes som vist på kortbilag 5.

10.3

I delområde I, IIa, IIb og III må befæstelsesgraden maksimalt være 0,7.

10.4

I delområde IV må befæstelsesgraden for den enkelte ejendom maksimalt være 0,35.
 

11.1

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning iht. den til enhver tid gældende varmeforsyningsplan.
Bem√¶rkning: Der kan opn√•s dispensation fra tilslutningspligten efter reglerne i Bekendtg√łrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanl√¶g.

11.2

 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

11.3

Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

11.4

Tekniske anlæg må ikke placeres tættere end 5 m på lokalplanens matrikelskel.

11.5

Der må opsættes tekniske foranstaltninger, herunder ventilationsanlæg, solceller, antenner o. lign. under forudsætning af, at de integreres i arkitekturen.

12.1

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive spildevandssystem jf. § 11.

12.2

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde I, II eller III skal der etableres parkeringspladser jf. § 8.2

12.3

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde IV skal der etableres parkeringspladser jf. § 8.3
 

Lokalplan nr. 2.43 aflyses i sin helhed med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 2.75.

14.1

Efter Holb√¶k Kommunes¬†endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14.4

Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplan nr. 2.75 Stenhus Gymnasium og Kostskole er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. december 2015.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk