Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forhold til anden planlægning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 2.71 Boligområde på Vølundsgrunden Redegørelse Anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

 


Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 2.B13, der udlægger området til boligområde.

Lokalplanen muliggør en større tæthed og et højere etageantal end den hidtil eksisterende ramme og derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør den ønskede boligbebyggelses omfang. Kommuneplantillægget vedtages sammen med lokalplanen og fastsætter den fremtidige bebyggelsesprocent til maksimalt 85 og hæver det maksimale etageantal til 6. Kommuneplantillægget rummer desuden en justering af parkeringsnormen således, at normen for små etageboliger under 40 m2 ændres fra 1 p-plads pr. bolig til 0,75 p-plads pr. bolig.

Kommuneplan 2013-2025 indeholder bestemmelser om, at bebyggelse i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Folketinget har efter Kommuneplanens vedtagelse ændret planloven således, at der ikke længere er hjemmel til at fastsætte krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Lokalplanen kan på grund af lovændringen ikke udmønte kommuneplanens krav til lavenergibebyggelse eller bedre. Kommuneplanens bestemmelser vil blive ændret ved næste kommuneplanrevision.

Se kommuneplantillæg nr. 13 her


Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 2.58, der udlægger området til boligformål. Lokalplan 2.58 aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af indeværende lokalplan.

 


Planlægning i forhold til nabokommuner

Ifølge Planlovens § 29, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den bebyggelse, som er muliggjort med denne lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne.


Kystnærhedszone

Hele Holbæk er kystnær byzone. Lokalplanområdet har en afstand til Holbæk Fjord på ca. 1 km og der er eksisterende bymæssig bebyggelse og infrastruktur mellem kysten og lokalplanområdet. Den med lokalplanen muliggjorte nye bebyggelse vil ikke afvige væsentligt fra det eksisterende plangrundlag og bebyggelsen vil ikke afvige væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende bebyggelser i området. Det vurderes dermed, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig ændring i påvirkningen af kysten.

Kystnærhedszone i Holbæk med markering af lokalplanområdet


Trafikforhold

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende vej, Vølundsvej.

Lokalplanen forudsætter, at den nuværende cykelsti mellem Hasselvænget og Absalonsvej i lokalplanområdets vestlige del (over matr. nr. 13ck, 98i og 98 h) nedlægges og sikrer samtidig, at den erstattes af en ny cykel- og gangsti, som forbinder Hasselvænget med Dommerstien. Dette sker dels, fordi der i dag er en del krydsningspunkter mellem bløde trafikanter og bilister på Absalonsvej. Disse krydsningspunkter ønskes reduceret for at opnå en bedre trafiksikkerhed, særligt for de bløde trafikanter. Problemet løses ved, at give cykelstien et andet forløb, så den munder ud på en anden cykelsti, nemlig Dommerstien, fremfor Absalonsvej, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale. Det sker også dels, da den nye cykel- og gangsti ønskes placeret i den nye bebyggelses centrale grønne område, hvormed stien får et spændende forløb og samtidig kan bidrage til liv og aktivitet i den nye bebyggelse.

Områdets placering i byen, især i forhold til bymidten og stationen betyder, at der er en god tilgængelighed til kollektiv trafik. Der er 500 meter til Holbæk Station. Endvidere findes der flere stoppesteder for flere regionale og lokale buslinjer inden for et par hundrede meter fra lokalplanområdet.

Interne boligveje skal udformes som private fællesveje, og således at sikkerheden for de bløde trafikanter sikres bedst muligt. Ligeledes skal krydset mellem det nye boligområde, Absalonsvej og Vølundsvej gives en særlig udformning, for at sikre de bløde trafikanter på Dommerstien. Vejprojektet varetages uden om lokalplanen.

Parkering skal etableres dels langs boligvejene og dels i parkeringslommerne i tilknytning til de enkelte delområder. I delområde A kan der desuden etableres en helt eller delvist nedgravet parkeringskælder. Parkeringskælderen skaber en barriere mod jernbanen og konstruktionen fungerer endvidere som et vibrationssikkert fundament for bebyggelsen tættest på jernbanen. I delområde D er der en tilsvarende mulighed for at etablere en parkeringskælder under bebyggelsen.

Området skal forsynes med parkeringspladser svarende til mindst 0,75 plads for hver etagebolig under 40 m2, mindst 1 plads for hver etagebolig over 40 m2 samt mindst 1,5 plads for hver tæt­-lavbolig. Der indpasses cykelparkering i tilknytning til den enkelte bebyggelse.


Offentlig service

Skoler

Lokalplanområdet ligger i skoledistriktet for Isefjordsskolen og med en afstand til skolen på ca. 900 m. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger skoledistriktet for Sofielundsskolen ligeledes med en afstand på ca. 900 m. Der er frit skolevalg i Holbæk Kommune.

 

Børneinstitutioner

Inden for en radius under 1 km. fra lokalplanområdet ligger der 7 børneinstitutioner.

 

Dagligvarebutikker

Inden for en radius på 500 m. ligger flere både mindre og større dagligvarebutikker.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk