Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.68 Gokartbane ved Omfartsvejen Redegørelse Energi og forsyning

Energi og forsyning


Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk


Varmeforsyning

Området ligger udenfor kollektivt varmeforsyningsområde.

 

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Området vandforsynes af Holbæk Forsyning.

 


Regn- og spildevand

 

 

Spildevandsafledning skal ske som nedsivning via septiktank eller til samletank efter nærmere godkendelse fra Holbæk Forsyning.

 

 

 

 

 

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Renovation

 

Affald skal bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes affaldsregulativer.

 


Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk