Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.68

Du er her: Home 02.68 Gokartbane ved Omfartsvejen Bestemmelser

2.68 for Gokartbanen i Holbæk

Lokalplan nr. 2.68 for Gokartbane ved Omfartsvejen.
 
Med hjemmel i lov om planl√¶gning (jf. lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere √¶ndringer) fasts√¶ttes herved f√łlgende bestemmelser for det omr√•de, der er beskrevet i ¬ß 2:

1.1

At tilvejebringe de planm√¶ssige foruds√¶tninger for anl√¶g og drift af gokartbane med belyst baneanl√¶g samt¬†√łvrige fritidsaktiviteter som minigolf, paintball, teambuilding, skydebane m.v.¬†inden for lokalplanens omr√•de.

 

1.2

At fastl√¶gge rammerne for udformning af anl√¶gget og de tilh√łrende faciliteter.

 

1.3

At fastholde retningslinjer for etableret belysningsanlæg på gokartbanen.

 

1.4

At sikre at de milj√łm√¶ssige hensyn, herunder at st√łjbegr√¶nsningen og de landskabsm√¶ssige hensyn tilgodeses.

2.1

Lokalplanens omr√•de afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 1 og omfatter matr.nr.¬†19,¬†Tveje Merl√łse, Holb√¶k Jorder.

 

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B med en afgrænsning som vist på kortbilag 1.

 

2.3

Lokalplanens område forbliver i landzone.

 

 

3.1

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, anl√¶g og belysning i landzone, jf. planlovens ¬ß 35, stk. 1, som er n√łdvendige for lokalplanens virkeligg√łrelse, herunder specifikt etablering af skydebane, teambuildingt√•rne¬†samt eksisterende minigolf og¬†paintballareal.

4.1

Omr√•de A: Omr√•dets anvendelse fastl√¶gges til offentligt form√•l, herunder st√łjende fritidsaktiviteter og √łvrige fritidsaktiviteter. Inden for omr√•det m√• anl√¶gges og drives en gokartbane med karakter af forlystelse, med tilh√łrende faciliteter for k√łrere¬†herunder cafeteria og¬†minigolf, paintball, skydebane¬†og teambuildingaktiviteter.

 

4.2

Område B: Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, herunder teknisk voldanlæg mod rampe til Holbækmotorvejen.

 

5.1

Området kan ikke udstykkes yderligere.

6.1

Inden for det p√• kortbilag¬†2 angivne byggefelt A¬†kan opf√łres bygninger til v√¶rksted og kontor, toilet- og omkl√¶dningsfaciliteter, samt cafeteria med tilh√łrende faciliteter. Bebyggelsens omgivende terr√¶n kan v√¶re beliggende indtil en ¬Ĺ meter over banelegeme og rytterg√•rd.
Bebyggelsen m√• opf√łres i √©n etage med en facadeh√łjde p√• maks. 3 m, m√•lt fra terr√¶n til det punkt hvor facaden sk√¶rer tagflade, bygningsdybde p√• maksimalt 8 meter og et etageareal p√• maksimalt 300 m2 fordelt p√• mindst to bygningsenheder.

6.2

Inden for det p√• kortbilag 2¬†angivne byggefelt B¬†specifikt udlagt til teambuildingt√•rne kan opf√łres teambuildt√•rne¬†med en¬†maksimal h√łjde p√•¬†15 m.

6.3

Inden for det p√• kortbilag 2 angivne¬†byggefelt C udlagt til skydebane kan opf√łres et skydebaneanl√¶g. Anl√¶gget skal indbygges i den eksisterende jordvold og m√• ikke medf√łre en for√łgelse af den eksisterende h√łjde p√• volden. Bebyggelse skal holdes i en afstand af min. 3 m fra skel. Der kan endvidere indplaceres to indskydningsr√łr i jordvolden uden for byggefeltet, som angivet p√• kortbilag 2 og vist ved principsnit p√• kortbilag 4.¬†

6.4

Inden for areal udlagt til paintballbane m√• ikke opf√łres egentlige bygninger. Arealet m√• afsk√¶rmes af et maksimalt 5 m h√łjt gennemsigtigt net.

7.1

Bebyggelse placeret inden for byggefelt A p√• kortbilag 2 m√• opf√łres i √©n etage med en tagh√¶ldning p√• maksimalt 25 grader

7.2

Bebyggelse placeret inden for byggefelt B p√• kortbilag 2¬†skal udf√łres som en √•ben konstruktion, og m√• ikke have karakter af en egentlig bygning, med lukkede bygningssider, jf. illustrationer p√• kortbilag 3.

7.3

Bebyggelse placeret inden for byggefelt C p√• kortbilag 2 skal indbygges i eksisterende jordvold, jf. principsnit p√• kortbilag 4. Tagfladen skal udformes som et gr√łnt gr√¶stag,¬†i sammenh√¶ng med resten af jordvoldens overflade.¬†V√¶rn ved tagkant skal udf√łres i metal s√• dette fremst√•r let, spinkelt og transparent. Facade mod √łst skal udf√łres som "en gr√łn facade", der fremst√•r med overflade d√¶kket med vedbend eller lign. gr√łn beplantning.
 
 

Delområde A:

8.1

Vejadgang skal ske fra Omfartsvejen ca. 275 m vest for Harmskrydset.
 

8.2

Der udl√¶gges vejareal til indk√łrslen til omr√•det i en bredde af 6 meter.
 

8.3

Der udlægges arealer til parkering i den nordlige del af lokalplanområdet. Der skal anlægges parkeringspladser til minimum 60 personbiler og 2 turistbusser. 
 
Delområde B:

8.4

Der udl√¶gges areal til motorvejstilk√łrsel og tilh√łrende voldanl√¶g.

9.1

Der m√• ikke skiltes p√• anden m√•de end ved henvisningsskilte,¬†samt ved eksisterende skiltning¬†i form af¬†bemalede sten. Der kan ops√¶ttes¬†maks.¬†4¬†flagst√¶nger ved indk√łrslen til omr√•det med en maksimal h√łjde p√• 6 meter.

Afskærmning og voldanlæg, delområde A:

10.1

Baneomr√•det og parkeringsarealer i delomr√•de A skal afsk√¶rmes med gr√¶skl√¶dte jordvolde med henblik p√• at nedbringe de st√łjm√¶ssige og landskabelige virkninger af det samlede baneanl√¶g i forhold til omgivelserne. Voldanl√¶gget anl√¶gges og udformes efter nedenst√•ende retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden n√łdvendige milj√łgodkendelse.

10.2

I forhold til omgivelserne skal voldanlæggene omkring banelegeme og parkeringsområde udformes på en sådan måde, at de fremtræder som naturlige, afrundede landskabsformer. Indad mod baneområdet kan voldene anlægges med hældninger på indtil 1:2.

 

10.3

Voldanl√¶ggene og beplantning skal friholde sigteplanet mellem Tveje Merl√łse Kirkes fundament og toppen af voldanl√¶gget p√• motorvejens nordside, s√•ledes at udsynet fra kirken ud over landskabet bevares.
 

Beplantning, delområde A og B:

10.4

Det samlede baneanl√¶g m√• hegnes, beplantes og udstyres med henblik p√• de landskabelige hensyn og en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne i overensstemmelse med nedenst√•ende retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden n√łdvendige milj√łgodkendelse.
 

10.5

Anl√¶gget skal afgr√¶nses i forhold til omgivelserne, s√•ledes at k√łrende adgang sker efter de i ¬ß 6 fastlagte retningslinjer.

 

10.6

Anl√¶gget skal i forhold til omgivelserne fremtr√¶de som gr√¶skl√¶dte, bl√łdt afrundede landskabsformer, evt. med spredte tr√¶- og buskbeplantninger af stedtypiske arter med en h√łjde, der ikke overstiger tre meter.

 

10.7

Kronekanter på voldanlæggene må ikke beplantes.

 

 

Baneanlæg:

11.1

Der anl√¶gges og indrettes et baneanl√¶g i delomr√•de A efter nedenst√•ende retningslinjer og i overensstemmelse med den for virksomheden n√łdvendige milj√łgodkendelse.

 

11.2

Baneanlægget anlægges i en bredde af ca. 7 meter med asfaltbelægning.

 

11.3

I direkte tilknytning til baneanl√¶gget anl√¶gges rytterg√•rd med fastebel√¶gninger, tilk√łrselsmulighed og de til banedriftens tilh√łrende faciliteter.

 

11.4

Baneanl√¶g og rytterg√•rd skal anl√¶gges plant og med en nedgravning bag voldanl√¶g p√• mindst fem meter mod Tveje Merl√łse Kirke og mindst tre meter mod beboelse mod vest langs Omfartsvejen.
 
Belysningsanlæg:

11.5

Der kan etableres belysningsanlæg bestående af maks. 50 master med maks. 65 armaturer på banearealet efter nedenstående retningslinjer og med en placering af masterne i princippet som vist på bilag 2.

 

11.6

Master inkl. armatur m√• maksimalt v√¶re 6 meter h√łje.¬† Lys fra armaturer skal v√¶re nedadrettet og m√• ikke bl√¶nde omgivelserne udenfor baneanl√¶gget.

 

11.7

Belastningen fra belysningen må ikke overskride de grænser, der fastsættes via lysberegningerne i bilag 5.

 

11.8

P√• parkeringsarealerne kan der ops√¶ttes maks. 60 belysningsstandere fordelt p√• de to r√¶kker af parkeringspladser. Belysningsstanderne m√• v√¶re maksimalt 1 meter h√łje med afsk√¶rmet, nedadrettet belysning og lysf√łlere.

 

11.9

Belysningsanl√¶gget m√• kun v√¶re t√¶ndt i √•bningstiden, som er fastsat i milj√łgodkendelsen for gokartbanen

12.1

Virksomheden skal overholde den¬†g√¶ldende milj√łgodkendelse, der fasts√¶tter milj√łm√¶ssige vilk√•r, herunder st√łjkrav for drift af gokartbane m.v.¬†p√• arealet. Holb√¶k Kommune er myndighed.

 

12.2

Al jordflytning, inkl. evt. forh√łjelse af jordvolde, kr√¶ver godkendelse af Holb√¶k Kommune.

13.1

P√•begyndelse af ethvert anl√¶gsarbejde foruds√¶tter, at der er opn√•et godkendelse fra f√łlgende instanser for s√• vidt ang√•r de p√•g√¶ldende instansers ledningsanl√¶g eller byggelinier mv.:
SEAS-NVE (el)
DONG energy (naturgas)
Holbæk Forsyning (vand og kloak)
Holb√¶k Kommunes Teknik og Milj√łafdeling (byggelinjer)
Vejdirektoratet (byggelinjer)
 

13.2

I forbindelse med godkendelsen påser de nævnte instanser, at de på arealet hvilende servitutter overholdes.

 

13.3

Anl√¶g i delomr√•de A m√• ikke tages i brug f√łr der foreligger en milj√łgodkendelse fra Holb√¶k Kommune. Heri sikres, at g√¶ldende regler for st√łjudbredelse fra anl√¶gget overholdes.

 

13.4

Bebyggelse må ikke tages i brug, uden at der er etableret afledning for spildevand efter nærmere godkendelse fra Holbæk Forsyning.

14.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtg√łrelse af Lokalplan 2.68 Gokartbane ved Omfartsvejen¬†aflyses Lokalplan 2.53A Gokartbane ved Omfartsvejen,¬† for den del, der er sammenfaldende med n√¶rv√¶rende lokalplanafgr√¶nsning.

15.1

Efter Holb√¶k Kommunes endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.15.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.15.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.15.4

Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Holbæk Kommune den 25. juni 2014

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk