Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 3

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 3

Delområde 3

 


PlanID 1471567 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1471541 
Delområdenummer Delområde 3 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Mindst tilladte miljøklasse
Maksimalt tilladte miljøklasse
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-4.

# Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhed med tilhørende kontorfaciliteter.

# Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke foretages salg til private.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 55%.

# Bygninger må maksimalt opføres i en højde på 11 m.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20% af bruttoetagearealet på den enkelte ejendom. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af f.eks. en tagterrasse.

# Der udlægges følgende beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3.

  • Langs Valdemar Sejrsvej, syd for Skagerakvej i en bredde af 25m fra vejudviddelseslinjen (for udvidelse til 4 spor).
  • Langs Gl. Ringstedvej i en bredde af 20m fra vejskel.
  • Langs områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse i en bredde af 20 m fra matrikelskel.
  • Beplantningen skal bestå af blandet høj og lav beplantning, som vist på beplantningsplanen på kortbilag 5.
 
stoej

# De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk