Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 3

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 3

Delområde 3LOKPLAN_ID 1471541 
Delområdenummer Delområde 3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Mindst tilladte miljøklasse
Maksimalt tilladte miljøklasse
Områdets anvendelse

# Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-4.

# Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhed med tilhørende kontorfaciliteter.

# Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke foretages salg til private.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 55%.

# Bygninger må maksimalt opføres i en højde på 11 m.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20% af bruttoetagearealet på den enkelte ejendom. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af f.eks. en tagterrasse.

# Der udlægges følgende beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3.

  • Langs Valdemar Sejrsvej, syd for Skagerakvej i en bredde af 25m fra vejudviddelseslinjen (for udvidelse til 4 spor).
  • Langs Gl. Ringstedvej i en bredde af 20m fra vejskel.
  • Langs områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse i en bredde af 20 m fra matrikelskel.
  • Beplantningen skal bestå af blandet høj og lav beplantning, som vist på beplantningsplanen på kortbilag 5.
 
Støj

# De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk