Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 2

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 2

Delområde 2

 


PlanID 1471566 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1471541 
Delområdenummer Delområde 2 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Mindst tilladte miljøklasse
Maksimalt tilladte miljøklasse
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-3.

# Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhed.

# Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke ske salg til private.

# Området må anvendes til én politistation.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45%.

# Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

 
stoej

# De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk