Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 1

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 1

Delområde 1LOKPLAN_ID 1471541 
Delområdenummer Delområde 1 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Centerområde 
Områdets anvendelse

# Delområde 1 må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt trafik- og opholdsarealer.

* Liberalt erhverv defineres som fx læge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv.

# Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1000 m2 samt et mindre madudsalg på maksimalt 50 m2.

# Området må ikke anvendes til etabelring af benzin salgsanlæg.

 
Butiksarealer

# Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt btuttoetageareal på 1000 m2.

 
Udstykninger

# Området må ikke udstykkes yderligere.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse til Dagligvarebutik samt madudsalg skal opføres indenfor de på kortbilag 4 angivne byggefelter. Dagligvarebutikkens bruttoetageareal må ikke overstige 1000 m2 og madudsalget må ikke overstige 50 m2.

# Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

# Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 30%.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Ny bebyggelse skal udformes som angivet på bilag 7-9.

# Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

# Ny bebyggelse skal udformes med symmetrisk saddeltag som i princippet vist på bilag 7.

# Tage må kun udføres med en taghældning mellem 30 og 45 grader.

# Etablering af mindre bygninger på området kan ske med en anden type tag som i princippet vist på bilag 9.

# Tage skal udføres i lertegl, betontegl, eternit eller tagpap og må ikke have en blank overflade. Glansværdien skal være på 10 eller der under.

# Bygningens facader må kun fremstå som enten blankt murværk i teglsten eller pudset, filset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer, såsom glas, træ eller metalbeklædning, som i princippet vist på kortbilag 7-9.

# Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.

# Vinduer skal være aktive, det vil sige de må ikke blændes med folie, reklamer eller tilsvarende.

# Der skal etableres vinduer eller døre svarende til min. 20% af facadeareal mod Gl. Ringstedvej vej og parkeringsanlægget.

# Der skal etableres espalier med beplantning på bacaden mod Gl. Ringstedvej, som vist på kortbilag 7.

# Ventilationsanlæg, solfangere, solpaneler eller lignende anlæg til aktiv solvarme skal implementeres i bygningens arkitektur.

 
Vej, sti og parkering

# Der skal udlægges areal til adgang, parkerin og varelevering, som vist på kortbilag x.

# Vejadgang til delområdet skal ske fra Tåstrup Møllevej. overkørsler skal udlægges som i princippet vist på korbilag x. 

 
Parkering

# Parkeringen udlægges som i princippet vist på kortbilag 3.

# Der skal etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser på området.

# Der skal etableres min. 2 handicapparkeringspladser i maks. 30 meters afstand fra butikens indgang.

 
Skiltning

# På bygningsfacaden må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der opsættes et skilt på facaden ud mod parkeringspladsen med åbningstider. 

# Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

# Skiltning på bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltstående, løse bogstaver, tal og logoer. Facade skiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

# Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

# Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

# Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

# Der kan opstilles én skiltepylon med placering som vist på kortbilag 7. Pylonen må have en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m. 

# Skilte må være belyst med nedadrettet belysning eller være lysende, de skal være stationære.  Skilte må ikke bestå af løbelys, fjernssynsskærme, være blinkende eller på anden måde være varierende i lysstyrke.

# Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Der skal etableres tæt-lav beplantning langs Gl. Ringstedvej, som i princippet vist på kortbilag 7.

# Der skal etableres beplantning og plantes træer omkring butikken mod Gl. Ringsted vej og i den sydlige del af området, som i princippet vist på kortbialg 7.

# Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter, som f.eks. bøg, 

# Langs skel mod nabo boligejendommen mod syd etableres en uigennemtrængelig hegning med trådnet eller plankeværk samt beplantning, som vist på kortbilag 7.

# Udendørs oplag må kun ake i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagsarealer. Afskærmningen kan bestå af samme materiale som bygningen eller trådhegn, begge dele skal være beplantede.

# Varegårde, vareind- og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres indenfor byggefelter til bebyggelse eller til varegårde, som vist på kortbilag 7.

# Containere skal opstilles indenfor varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskræmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

 
Støj

# De til enhvertid gældende støjværdier for centerområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk