Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 1

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 1

Delområde 1

 


PlanID 1471545 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1471541 
Delområdenummer Delområde 1 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Centerområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde 1 må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt trafik- og opholdsarealer.

* Liberalt erhverv defineres som fx læge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv.

# Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1000 m2 samt et mindre madudsalg på maksimalt 50 m2.

# Området må ikke anvendes til etabelring af benzin salgsanlæg.

 
Butiksarealer

# Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt btuttoetageareal på 1000 m2.

 
Udstykninger

# Området må ikke udstykkes yderligere.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse til Dagligvarebutik samt madudsalg skal opføres indenfor de på kortbilag 4 angivne byggefelter. Dagligvarebutikkens bruttoetageareal må ikke overstige 1000 m2 og madudsalget må ikke overstige 50 m2.

# Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

# Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 30%.

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Ny bebyggelse skal udformes som angivet på bilag 7-9.

# Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

# Ny bebyggelse skal udformes med symmetrisk saddeltag som i princippet vist på bilag 7.

# Tage må kun udføres med en taghældning mellem 30 og 45 grader.

# Etablering af mindre bygninger på området kan ske med en anden type tag som i princippet vist på bilag 9.

# Tage skal udføres i lertegl, betontegl, eternit eller tagpap og må ikke have en blank overflade. Glansværdien skal være på 10 eller der under.

# Bygningens facader må kun fremstå som enten blankt murværk i teglsten eller pudset, filset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer, såsom glas, træ eller metalbeklædning, som i princippet vist på kortbilag 7-9.

# Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.

# Vinduer skal være aktive, det vil sige de må ikke blændes med folie, reklamer eller tilsvarende.

# Der skal etableres vinduer eller døre svarende til min. 20% af facadeareal mod Gl. Ringstedvej vej og parkeringsanlægget.

# Der skal etableres espalier med beplantning på bacaden mod Gl. Ringstedvej, som vist på kortbilag 7.

# Ventilationsanlæg, solfangere, solpaneler eller lignende anlæg til aktiv solvarme skal implementeres i bygningens arkitektur.

 
Bevaring af bebyggelse

# Der skal udlægges areal til adgang, parkerin og varelevering, som vist på kortbilag x.

# Vejadgang til delområdet skal ske fra Tåstrup Møllevej. overkørsler skal udlægges som i princippet vist på korbilag x. 

 
Parkering

# Parkeringen udlægges som i princippet vist på kortbilag 3.

# Der skal etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser på området.

# Der skal etableres min. 2 handicapparkeringspladser i maks. 30 meters afstand fra butikens indgang.

 
Skiltning

# På bygningsfacaden må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der opsættes et skilt på facaden ud mod parkeringspladsen med åbningstider. 

# Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

# Skiltning på bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltstående, løse bogstaver, tal og logoer. Facade skiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

# Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

# Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

# Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

# Der kan opstilles én skiltepylon med placering som vist på kortbilag 7. Pylonen må have en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m. 

# Skilte må være belyst med nedadrettet belysning eller være lysende, de skal være stationære.  Skilte må ikke bestå af løbelys, fjernssynsskærme, være blinkende eller på anden måde være varierende i lysstyrke.

# Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

 
Øvrige ubebyggede områder

# Der skal etableres tæt-lav beplantning langs Gl. Ringstedvej, som i princippet vist på kortbilag 7.

# Der skal etableres beplantning og plantes træer omkring butikken mod Gl. Ringsted vej og i den sydlige del af området, som i princippet vist på kortbialg 7.

# Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter, som f.eks. bøg, 

# Langs skel mod nabo boligejendommen mod syd etableres en uigennemtrængelig hegning med trådnet eller plankeværk samt beplantning, som vist på kortbilag 7.

# Udendørs oplag må kun ake i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagsarealer. Afskærmningen kan bestå af samme materiale som bygningen eller trådhegn, begge dele skal være beplantede.

# Varegårde, vareind- og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres indenfor byggefelter til bebyggelse eller til varegårde, som vist på kortbilag 7.

# Containere skal opstilles indenfor varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskræmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

 
stoej

# De til enhvertid gældende støjværdier for centerområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 
Anvendelse specifik Centerområde 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk