Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.66 bestemmelser

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser

2.66 bestemmelser Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1

Lokalplanens formål er:

 • At sikre områdets anvendelse til erhvervsformål og centerområde.
 • At området udlægges til erhvervsformål: Industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde.
 • At området udlægges til lokalcenter med én dagligvarebutik.
 • At regulere fremtidige bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1cm, 1cn, 1co, 2f, 2p, 2bc, 2bd, 2ax, 2a, 2q, 2v, 2k, 2ap, 2aa, 2az, 2m, 2n, ’d’’, ’q’’, 2y, 2an, 2ad, 2ø, 2z, 2æ, 2bb, 2l, 2ac, 2ao, 2as, 2au, 2ar, 2aq, 2k, 7g, 7l, 7d, ’q’’, ’ap’’, ’z’’, ’n’’ Tåstrup, Holbæk Jorder. Samt matrikel nr. 5b og 5i, Tveje Merløse, Holbæk Jorder.

2.2

Lokalplanen opdeles, som vist på kortbilag 2, i følgende delområder: 

 • Delområde 1 omfatter matrikel nr. 1cm, Tåstrup, Holbæk Jorder
 • Delområde 2 omfatter matrikel nr. 1cn, 1co, 2f, 2p, 2bc, 2bd, 2a, 2v, 2k, 2ap, 2n, ''d'', ''q'' Tåstrup, Holbæk Jorder
 • Delmoråde 3 omfatter matrikel nr. 2ax, 2q, 2aa, 2az, 2m, 2y, 2an, 2ad, 2ø, 2z, 2æ, 2bb, 2l, 2ac, 2ao, 2as, 2au, 2ar, 2aq, 7g, 7l, 7t, ’q’’, ’ap’’, ’z’’, ’n’’, Tåstrup, Holbæk Jorder og matrikel nr. 5b, 5i Tveje Merløse, Holbæk Jorder.

2.3

Lokalplanens område er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1

Lokalplanens område udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanen er ikke til hinder for opretholdelde af iøvrigt lovlig beboelse. 

3.2

Området må endvidere anvendes til offentlige formål og til virksomheder, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt passer ind i området.

3.3

Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig omfang medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. På grund af beliggenheden indenfor Holbæk kommunale vandforsynings beskyttelsesområde kræver etablering af en virksomhed, uanset arten, en særlig forhåndsgodkendelse, forinden byggetilladelse udstedes. Ved forhåndsgodkendelsen vil der blive stillet særlige sikrings- og kontrolkrav til virksomheden, såfremt Holbæk byråd skønner det nødvendigt.

3.4

Området inddeles i tre delområder ned den nedenfor angivne anvendelse:
 

For Delområde 1 gælder

3.5.1

Delområde 1 må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt trafik- og opholdsarealer.
* Liberalterhverv defineres som fx læge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv.

3.5.2

Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1000 m2 samt et mindre madudsalg på maksimalt 50 m2.

3.5.3

Området må ikke anvendes til etabelring af benzin salgsanlæg.

For Delområde 2 gælder

3.6.1

Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-3.

3.6.2

Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhed.

3.6.3

Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke ske salg til private.

3.6.4

Området må anvendes til én politistation.

For Delområde 3 gælder

3.7.1

Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-4.

3.7.2

Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhedmed tilhørende kontorfaciliteter.

3.7.3

Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke foretages salg til private.

For Delområde 1 gælder

4.1.1

Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt btuttoetageareal på 1000 m2.

5.1

Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1200 m2

5.2

Adskillelse af bolig og virksomhed ved udstykning kan ikke ske uden byrådets særlige tilladelse.

For Delområde 1 gælder

5.3.1

Området må ikke udstykkes yderligere.

6.1

Den maksimale befæstelsesgraf for erhvervsområder er i Spildevandsplanen fastsat til 0,7. Spildevandsplanens krav gælder også ved ombygninger og tilbygninger.

6.2

Bebyggelsens omfang og placering er fastsat som nedenfor angivet i de enkelte delområder.

For Delområde 1 gælder

6.3.1

Ny bebyggelse til Dagligvarebutik samt madudsalg skal opføres indenfor de på kortbilag 4 angivne byggefelter. Dagligvarebutikkens bruttoetageareal må ikke overstige 1000 m2 og madudsalget må ikke overstige 50 m2.

6.3.2

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

6.3.3

Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 30%.

For Delområde 2 gælder

6.4.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45%.

6.4.2

Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

For Delområde 3 gælder

6.5.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 55%.

6.5.2

Bygninger må maksimalt opføres i en højde på 11 m.

7.1

Såfremt der opsættes solfangere, solpaneler, solceller eller ligndende anlæg til aktiv solvarme, skal dissse opsættes som en integreret del af bebyggelsens klimaskærm, og i øvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

7.2

Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader. Dog må mindre bygningsdel som solfangere, indgangspartier og vinduer være i glas eller lignende.

For Delområde 1 gælder

7.3.1

Ny bebyggelse skal udformes som angivet på bilag 7-9.

7.3.2

Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

7.3.3

Ny bebyggelse skal udformes med symmetrisk saddeltag som i princippet vist på bilag 7.

7.3.4

Tage må kun udføres med en taghældning mellem 30 og 45 grader.

7.3.5

Etablering af mindre bygninger på området kan ske med en anden type tag som i princippet vist på bilag 9.

7.3.6

Tage skal udføres i lertegl, betontegl, eternit eller tagpap og må ikke have en blank overflade. Glansværdien skal være på 10 eller der under.

7.3.7

Bygningens facader må kun fremstå som enten blankt murværk i teglsten eller pudset, filset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer, såsom glas, træ eller metalbeklædning, som i princippet vist på kortbilag 7-9.

7.3.8

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.

7.3.9

Vinduer skal være aktive, det vil sige de må ikke blændes med folie, reklamer eller tilsvarende.

7.3.10

Der skal etableres vinduer eller døre svarende til min. 20% af facadeareal mod Gl. Ringstedvej vej og parkeringsanlægget.

7.3.11

Der skal etableres espalier med beplantning på bacaden mod Gl. Ringstedvej, som vist på kortbilag 7.

7.3.12

Ventilationsanlæg, solfangere, solpaneler eller lignende anlæg til aktiv solvarme skal implementeres i bygningens arkitektur.

For Delområde 1 gælder

8.1.1

Der skal udlægges areal til adgang, parkerin og varelevering, som vist på kortbilag x.

8.1.2

Vejadgang til delområdet skal ske fra Tåstrup Møllevej. overkørsler skal udlægges som i princippet vist på korbilag x.

9.1

Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på kortbilag 3. Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udlæg af vejareal indenfor området.

 • Del af Spånnebæk i en bredde af 15 m 
 • Del af Microvej i en bredde af 15 m
 • Vej A i en bredde af 15 m, som i princippet vist på kortbilag 3.

9.2

Den eksisterende byggelinje langs Valdemar Sejrsvej i en afstand af 25 m fra vejudviddelseslinjen opretholdes.

9.3

Langs alle øvrige veje udlægges byggelinjer i en afstand af 4 m fra vejskel eksl. højdetillæg*.
* Højdetillægget udgør 1,5 x højdeforskellen mellem vej og bygningens jordlinje + 1m.

9.4

Arealet mellem vej og byggelinje skal anlægges og vedligeholdes som grønt område med beplantning og græs i forbindelse med eventuel forplads, parkeringsplads eller lignende og må ikke benyttes til oplag- eller arbejdsplads.

9.5

Der udlægges et 5 m bredt stiareal mellem Spånnebæk og Valdemar Sejrsvej beliggende som vist på kortbilag 3.

9.6

Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udlæg af vejareal indenfor lokalplanområdet.

10.1

Indenfor den enkelte matrikel skal der etableres det nødvendige antal parkringspladser, dog mindst: 

 • 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker
 • 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for øvrige butikker og erhvervsformål, herunder  kontor- og serviceerhverv.
 • 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, værksteder mv.

For Delområde 1 gælder

10.2.1

Parkeringen udlægges som i princippet vist på kortbilag 3.

10.2.2

Der skal etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser på området.

10.2.3

Der skal etableres min. 2 handicapparkeringspladser i maks. 30 meters afstand fra butikens indgang.

11.1

Skiltningens omfang og placering er fastsat som nedenfor angivet i de enkelte delområder.

For Delområde 1 gælder

11.2.1

På bygningsfacaden må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der opsættes et skilt på facaden ud mod parkeringspladsen med åbningstider.

11.2.2

Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

11.2.3

Skiltning på bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltstående, løse bogstaver, tal og logoer. Facade skiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.

11.2.4

Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

11.2.5

Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

11.2.6

Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

11.2.7

Der kan opstilles én skiltepylon med placering som vist på kortbilag 7. Pylonen må have en maks. højde på 5 m og en maks. bredde på 1,5 m.

11.2.8

Skilte må være belyst med nedadrettet belysning eller være lysende, de skal være stationære. Skilte må ikke bestå af løbelys, fjernssynsskærme, være blinkende eller på anden måde være varierende i lysstyrke.

11.2.9

Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

12.1

Der udlægges beplantningsbælter som nedenfor angivet i de enkelte delområder.
 
 

For Delområde 1 gælder

12.2.1

Der skal etableres tæt-lav beplantning langs Gl. Ringstedvej, som i princippet vist på kortbilag 7.

12.2.2

Der skal etableres beplantning og plantes træer omkring butikken mod Gl. Ringsted vej og i den sydlige del af området, som i princippet vist på kortbialg 7.

12.2.3

Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter, som f.eks. bøg,

12.2.4

Langs skel mod nabo boligejendommen mod syd etableres en uigennemtrængelig hegning med trådnet eller plankeværk samt beplantning, som vist på kortbilag 7.

12.2.5

Udendørs oplag må kun ake i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagsarealer. Afskærmningen kan bestå af samme materiale som bygningen eller trådhegn, begge dele skal være beplantede.

12.2.6

Varegårde, vareind- og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres indenfor byggefelter til bebyggelse eller til varegårde, som vist på kortbilag 7.

12.2.7

Containere skal opstilles indenfor varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskræmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

For Delområde 3 gælder

12.3.1

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 20% af bruttoetagearealet på den enkelte ejendom. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af f.eks. en tagterrasse.

12.3.2

Der udlægges følgende beplantningsbælter, som vist på kortbilag 3.

 • Langs Valdemar Sejrsvej, syd for Skagerakvej i en bredde af 25m fra vejudviddelseslinjen (for udvidelse til 4 spor).
 • Langs Gl. Ringstedvej i en bredde af 20m fra vejskel.
 • Langs områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse i en bredde af 20 m fra matrikelskel.
 • Beplantningen skal bestå af blandet høj og lav beplantning, som vist på beplantningsplanen på kortbilag 5.

13.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

13.2

Ledninger skal føres i jorden.

14.1

De til enhver tid gældende grænseværdier for støj skal overholdes.

14.2

De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

For Delområde 1 gælder

14.3.1

De til enhvertid gældende støjværdier for centerområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

For Delområde 2 gælder

14.4.1

De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

For Delområde 3 gælder

14.5.1

De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

Der er foretaget en fornyet screening af både lokalplanen og kommuneplantillægget hvor det fastholdes at planerne ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering jf. Lov nr. 9396 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, § 3, stk. 2.

16.1

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal:

 • Parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. 
 • Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.
 • Beplantningsbælter skal være etablerede inden ibrugtagning af bebyggelse på de tilstødende matrikler.
Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for færdiggørelse af ovennævnte.

17.1

Lokalplan nr. 14 For et område mellem Tåstrupmøllevej, Valdemar Sejrsvej og Ringstedvej aflyses i sin helhed.

18.1

Følgende tilstandsservitutter aflyses i forbindelse med vedtagelse af denne lokalplan, for så vidt angår denne lokalplans område som anført i § 2:

 • Dokument lyst d. 23.12.1969 nr. 16847 om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg. Prioritet forud for pantgæld.
 • Dokument lyst d. 29.07.1980 nr 20359 Lokalplan nr. 14. Prioritet forud for pantgæld.
 • Dokument lyst den 06.11.1970 nr. 14154 om byggelinjer mv aflyses for hvad angår lokalplanområdet.

19.1

Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

19.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

19.3

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

20.1

Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd d. 11. september 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk