Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.66 bestemmelser

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser

2.66 bestemmelser Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Lokalplanens formål er:

 • At sikre omr√•dets anvendelse til erhvervsform√•l og centeromr√•de.
 • At omr√•det¬†udl√¶gges til erhvervsform√•l: Industri- og v√¶rkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige form√•l, der naturligt kan indpasses i et erhvervsomr√•de.
 • At omr√•det udl√¶gges til lokalcenter med √©n dagligvarebutik.
 • At regulere fremtidige bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed.

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1cm, 1cn, 1co, 2f, 2p, 2bc, 2bd, 2ax, 2a, 2q, 2v, 2k, 2ap, 2aa, 2az, 2m, 2n, ‚Äôd‚Äô‚Äô, ‚Äôq‚Äô‚Äô, 2y, 2an, 2ad, 2√ł, 2z, 2√¶, 2bb, 2l, 2ac, 2ao, 2as, 2au, 2ar, 2aq, 2k, 7g, 7l, 7d, ‚Äôq‚Äô‚Äô, ‚Äôap‚Äô‚Äô, ‚Äôz‚Äô‚Äô, ‚Äôn‚Äô‚Äô T√•strup, Holb√¶k Jorder. Samt matrikel nr. 5b og 5i, Tveje Merl√łse, Holb√¶k Jorder.

2.2

Lokalplanen¬†opdeles, som vist p√• kortbilag 2,¬†i f√łlgende delomr√•der:¬†

 • Delomr√•de 1 omfatter matrikel nr.¬†1cm, T√•strup, Holb√¶k Jorder
 • Delomr√•de 2 omfatter matrikel nr.¬†1cn, 1co, 2f, 2p, 2bc, 2bd, 2a, 2v, 2k, 2ap, 2n, ''d'', ''q'' T√•strup, Holb√¶k Jorder
 • Delmor√•de 3 omfatter matrikel nr. 2ax, 2q, 2aa, 2az, 2m, 2y, 2an, 2ad, 2√ł, 2z, 2√¶, 2bb, 2l, 2ac, 2ao, 2as, 2au, 2ar, 2aq, 7g, 7l, 7t, ‚Äôq‚Äô‚Äô, ‚Äôap‚Äô‚Äô, ‚Äôz‚Äô‚Äô, ‚Äôn‚Äô‚Äô,¬†T√•strup, Holb√¶k Jorder og matrikel nr.¬†5b, 5i Tveje Merl√łse, Holb√¶k Jorder.

2.3

Lokalplanens område er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1

Lokalplanens omr√•de udl√¶gges til erhvervsomr√•de og lokalcenter. Lokalplanen er ikke til hinder for opretholdelde af i√łvrigt lovlig beboelse.¬†

3.2

Omr√•det m√• endvidere anvendes til offentlige form√•l og til virksomheder, der efter kommunalbestyrelsens sk√łn naturligt passer ind i omr√•det.

3.3

Der m√• inden for omr√•det kun ud√łves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig omfang medf√łrer gener i form af st√łj, luftforurening eller lugt. P√• grund af beliggenheden indenfor Holb√¶k kommunale vandforsynings beskyttelsesomr√•de kr√¶ver etablering af en virksomhed, uanset arten, en s√¶rlig forh√•ndsgodkendelse, forinden byggetilladelse udstedes. Ved forh√•ndsgodkendelsen vil der blive stillet s√¶rlige sikrings- og kontrolkrav til virksomheden, s√•fremt Holb√¶k byr√•d sk√łnner det n√łdvendigt.

3.4

Området inddeles i tre delområder ned den nedenfor angivne anvendelse:
 

For Delomr√•de 1 gælder

3.5.1

Delområde 1 må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt trafik- og opholdsarealer.
* Liberalt†erhverv defineres som fx l√¶ge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv.

3.5.2

Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 1000 m2 samt et mindre madudsalg på maksimalt 50 m2.

3.5.3

Området må ikke anvendes til etabelring af benzin salgsanlæg.

For Delomr√•de 2 gælder

3.6.1

Omr√•det m√• anvendes til erhvervsform√•l i milj√łklasse 2-3.

3.6.2

Der m√• kun opf√łres eller indrettes bebyggelse eller udf√łres erhverv, som f√łlgende: Industri- og v√¶rkstedsvirksomhed, h√•ndv√¶rks- lagervirksomhed.

3.6.3

Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke ske salg til private.

3.6.4

Området må anvendes til én politistation.

For Delomr√•de 3 gælder

3.7.1

Omr√•det m√• anvendes til erhvervsform√•l i milj√łklasse 2-4.

3.7.2

Der m√• kun opf√łres eller indrettes bebyggelse eller udf√łres erhverv, som f√łlgende: Industri- og v√¶rkstedsvirksomhed, h√•ndv√¶rks- lagervirksomhed†med tilh√łrende kontorfaciliteter.

3.7.3

Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke foretages salg til private.

For Delomr√•de 1 gælder

4.1.1

Området må anvendes til én lokal dagligvarebutik med et maksimalt btuttoetageareal på 1000 m2.

5.1

Grunde m√• ikke udstykkes med en st√łrrelse, der er mindre end 1200 m2

5.2

Adskillelse af bolig og virksomhed ved udstykning kan ikke ske uden byrådets særlige tilladelse.

For Delomr√•de 1 gælder

5.3.1

Området må ikke udstykkes yderligere.

6.1

Den maksimale befæstelsesgraf for erhvervsområder er i Spildevandsplanen fastsat til 0,7. Spildevandsplanens krav gælder også ved ombygninger og tilbygninger.

6.2

Bebyggelsens omfang og placering er fastsat som nedenfor angivet i de enkelte delområder.

For Delomr√•de 1 gælder

6.3.1

Ny bebyggelse til Dagligvarebutik samt madudsalg skal opf√łres indenfor de p√• kortbilag 4 angivne byggefelter. Dagligvarebutikkens bruttoetageareal m√• ikke overstige 1000 m2 og madudsalget m√• ikke overstige 50 m2.

6.3.2

Bebyggelsen m√• ikke opf√łres i mere end 1,5 etager med en maksimal h√łjde p√• 8,5 m.

6.3.3

Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 30%.

For Delomr√•de 2 gælder

6.4.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45%.

6.4.2

Bygninger m√• ikke opf√łres i mere end 1,5 etager med en maksimal h√łjde p√• 8,5 m.

For Delomr√•de 3 gælder

6.5.1

†Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom m√• ikke overstige 55%.

6.5.2

Bygninger m√• maksimalt opf√łres i en h√łjde p√• 11 m.

7.1

S√•fremt der ops√¶ttes solfangere, solpaneler, solceller eller ligndende anl√¶g til aktiv solvarme, skal dissse ops√¶ttes som en integreret del af bebyggelsens klimask√¶rm, og i √łvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

7.2

Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader. Dog må mindre bygningsdel som solfangere, indgangspartier og vinduer være i glas eller lignende.

For Delomr√•de 1 gælder

7.3.1

Ny bebyggelse skal udformes som angivet på bilag 7-9.

7.3.2

Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv.

7.3.3

Ny bebyggelse skal udformes med symmetrisk saddeltag som i princippet vist på bilag 7.

7.3.4

Tage m√• kun udf√łres med en tagh√¶ldning mellem 30 og 45 grader.

7.3.5

Etablering af mindre bygninger på området kan ske med en anden type tag som i princippet vist på bilag 9.

7.3.6

Tage skal udf√łres i lertegl, betontegl, eternit eller tagpap og m√• ikke have en blank overflade. Glansv√¶rdien skal v√¶re p√• 10 eller der under.

7.3.7

Bygningens facader m√• kun fremst√• som enten blankt murv√¶rk i teglsten eller pudset, filset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udf√łres i andre materialer, s√•som glas, tr√¶ eller metalbekl√¶dning, som i princippet vist p√• kortbilag 7-9.

7.3.8

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.

7.3.9

Vinduer skal være aktive, det vil sige de må ikke blændes med folie, reklamer eller tilsvarende.

7.3.10

Der skal etableres vinduer eller d√łre svarende til min. 20% af facadeareal mod Gl. Ringstedvej vej og parkeringsanl√¶gget.

7.3.11

Der skal etableres espalier med beplantning på bacaden mod Gl. Ringstedvej, som vist på kortbilag 7.

7.3.12

Ventilationsanlæg, solfangere, solpaneler eller lignende anlæg til aktiv solvarme skal implementeres i bygningens arkitektur.

For Delomr√•de 1 gælder

8.1.1

Der skal udlægges areal til adgang, parkerin og varelevering, som vist på kortbilag x.

8.1.2

Vejadgang til delomr√•det skal ske fra T√•strup M√łllevej. overk√łrsler skal udl√¶gges som i princippet vist p√• korbilag x.†

9.1

Der udl√¶gges areal til f√łlgende nye veje med en beliggenhed som vist p√• kortbilag 3. Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udl√¶g af vejareal indenfor omr√•det.

 • Del af Sp√•nneb√¶k i en bredde¬†af 15 m¬†
 • Del af Microvej i en bredde af 15 m
 • Vej A i en bredde af 15 m, som i princippet vist p√• kortbilag 3.

9.2

Den eksisterende byggelinje langs Valdemar Sejrsvej i en afstand af 25 m fra vejudviddelseslinjen opretholdes.

9.3

Langs alle √łvrige veje udl√¶gges byggelinjer i en afstand af 4 m fra vejskel eksl. h√łjdetill√¶g*.
* H√łjdetill√¶gget udg√łr 1,5 x h√łjdeforskellen mellem vej og bygningens jordlinje + 1m.

9.4

Arealet mellem vej og byggelinje skal anl√¶gges og vedligeholdes som gr√łnt omr√•de med beplantning og gr√¶s i forbindelse med eventuel forplads, parkeringsplads eller lignende og m√• ikke benyttes til oplag- eller arbejdsplads.

9.5

Der udlægges et 5 m bredt stiareal mellem Spånnebæk og Valdemar Sejrsvej beliggende som vist på kortbilag 3.

9.6

Lokalplanen er ikke til hinder for yderligere udlæg af vejareal indenfor lokalplanområdet.

10.1

Indenfor den enkelte matrikel skal der etableres det n√łdvendige antal parkringspladser, dog mindst:¬†

 • 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker
 • 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for √łvrige butikker og erhvervsform√•l, herunder ¬†kontor- og serviceerhverv.
 • 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, v√¶rksteder mv.

For Delomr√•de 1 gælder

10.2.1

Parkeringen udlægges som i princippet vist på kortbilag 3.

10.2.2

Der skal etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser på området.

10.2.3

Der skal etableres min. 2 handicapparkeringspladser i maks. 30 meters afstand fra butikens indgang.

11.1

Skiltningens omfang og placering er fastsat som nedenfor angivet i de enkelte delområder.

For Delomr√•de 1 gælder

11.2.1

P√• bygningsfacaden m√• kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Det kan desuden tillades, at der ops√¶ttes et skilt p√• facaden ud mod parkeringspladsen med √•bningstider.†

11.2.2

Skiltning skal tilpasses bygningens st√łrrelse og arkitektur samt f√łlge opdelingen af vinduer, d√łre og porte s√• bygningens kendetegn ikke sl√łres.

11.2.3

Skiltning p√• bygningers facader, gavle og indgangspartier skal udformes som enkeltst√•ende, l√łse bogstaver, tal og logoer. Facade skiltning m√• ikke f√• karakter af facadebekl√¶dning.

11.2.4

Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

11.2.5

Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

11.2.6

Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

11.2.7

Der kan opstilles √©n skiltepylon med placering som vist p√• kortbilag 7. Pylonen m√• have en maks. h√łjde p√• 5 m og en maks. bredde p√• 1,5 m.†

11.2.8

Skilte m√• v√¶re belyst med nedadrettet belysning eller v√¶re lysende, de skal v√¶re station√¶re. †Skilte m√• ikke best√• af l√łbelys, fjernssynssk√¶rme, v√¶re blinkende eller p√• anden m√•de v√¶re varierende i lysstyrke.

11.2.9

Skiltning skal tilpasses bygningens st√łrrelse og arkitektur samt f√łlge opdelingen af vinduer, d√łre og porte s√• bygningens kendetegn ikke sl√łres.

12.1

Der udlægges beplantningsbælter som nedenfor angivet i de enkelte delområder.
 
 

For Delomr√•de 1 gælder

12.2.1

Der skal etableres tæt-lav beplantning langs Gl. Ringstedvej, som i princippet vist på kortbilag 7.

12.2.2

Der skal etableres beplantning og plantes træer omkring butikken mod Gl. Ringsted vej og i den sydlige del af området, som i princippet vist på kortbialg 7.

12.2.3

Beplantningen skal best√• af hjemmeh√łrende arter, som f.eks. b√łg,†

12.2.4

Langs skel mod nabo boligejendommen mod syd etableres en uigennemtrængelig hegning med trådnet eller plankeværk samt beplantning, som vist på kortbilag 7.

12.2.5

Udend√łrs oplag m√• kun ake i indhegnede og afsk√¶rmede vareg√•rde og oplagsarealer. Afsk√¶rmningen kan best√• af samme materiale som bygningen eller tr√•dhegn, begge dele skal v√¶re beplantede.

12.2.6

Vareg√•rde, vareind- og udlevering, udend√łrs oplag og lignende m√• kun placeres indenfor byggefelter til bebyggelse eller til vareg√•rde, som vist p√• kortbilag 7.

12.2.7

Containere skal opstilles indenfor varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskræmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

For Delomr√•de 3 gælder

12.3.1

Der skal etableres udend√łrs opholdsareal svarende til 20% af bruttoetagearealet p√• den enkelte ejendom. Opholdsarealet kan etableres p√• terr√¶n eller i form af f.eks. en tagterrasse.

12.3.2

Der udl√¶gges f√łlgende beplantningsb√¶lter, som vist p√• kortbilag 3.

 • Langs Valdemar Sejrsvej, syd for Skagerakvej i en bredde af 25m fra vejudviddelseslinjen (for udvidelse til 4 spor).
 • Langs Gl. Ringstedvej i en bredde af 20m fra vejskel.
 • Langs omr√•dets sydlige gr√¶nse mod Tveje Merl√łse i en bredde af 20 m fra matrikelskel.
 • Beplantningen skal best√• af blandet h√łj og lav beplantning, som vist p√• beplantningsplanen p√• kortbilag 5.

13.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

13.2

Ledninger skal f√łres i jorden.

14.1

De til enhver tid g√¶ldende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj skal overholdes.

14.2

De til enhvertid g√¶ldende st√łjv√¶rdier for erhvervs- og industriomr√•der skal overholdes. Gr√¶nsev√¶rdierne for st√łj fasts√¶ttes efter Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier. Det skal dokumenteres, at st√łjkravene kan overholdes.

For Delomr√•de 1 gælder

14.3.1

De til enhvertid g√¶ldende st√łjv√¶rdier for centeromr√•der skal overholdes. Gr√¶nsev√¶rdierne for st√łj fasts√¶ttes efter Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier. Det skal dokumenteres, at st√łjkravene kan overholdes.

For Delomr√•de 2 gælder

14.4.1

De til enhvertid g√¶ldende st√łjv√¶rdier for erhvervs- og industriomr√•der skal overholdes. Gr√¶nsev√¶rdierne for st√łj fasts√¶ttes efter Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier. Det skal dokumenteres, at st√łjkravene kan overholdes.

For Delomr√•de 3 gælder

14.5.1

De til enhvertid g√¶ldende st√łjv√¶rdier for erhvervs- og industriomr√•der skal overholdes. Gr√¶nsev√¶rdierne for st√łj fasts√¶ttes efter Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier. Det skal dokumenteres, at st√łjkravene kan overholdes.

Der er¬†foretaget en fornyet screening af b√•de lokalplanen og kommuneplantill√¶gget hvor det fastholdes at planerne ikke er omfattet af lovens krav om milj√łvurdering jf. Lov nr. 9396 af 24. september 2009 om milj√łvurdering af planer og programmer, ¬ß 3, stk. 2.

16.1

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal:

 • Parkeringsarealer og f√¶lles friarealer v√¶re anlagt og beplantede.¬†
 • Bebyggelsen skal ligeledes v√¶re tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de f√¶lles private og offentlige anl√¶g for regn og spildevand.
 • Beplantningsb√¶lter skal v√¶re etablerede inden ibrugtagning af bebyggelse p√• de tilst√łdende matrikler.
Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for f√¶rdigg√łrelse af ovenn√¶vnte.

17.1

Lokalplan nr. 14 For et omr√•de mellem T√•strupm√łllevej, Valdemar Sejrsvej og Ringstedvej aflyses i sin helhed.

18.1

F√łlgende tilstandsservitutter aflyses i forbindelse med vedtagelse af denne lokalplan, for s√• vidt ang√•r denne lokalplans omr√•de som anf√łrt i ¬ß 2:

 • Dokument lyst d. 23.12.1969 nr. 16847 om bebyggelse, benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg. Prioritet forud for pantg√¶ld.
 • Dokument lyst d. 29.07.1980 nr 20359 Lokalplan nr. 14. Prioritet forud for pantg√¶ld.
 • Dokument lyst den 06.11.1970 nr. 14154 om byggelinjer mv aflyses for hvad ang√•r lokalplanomr√•det.

19.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

19.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

19.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

20.1

Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandelsområde, Spånnebæk er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd d. 11. september 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk