Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.65 Bestemmelser

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej Bestemmelser

2.65 Bestemmelser Dagligvarebutik på Kalundborgvej

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Lokalplanens formål er:
- At give mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg på Kalundborgvej i Holbæk.
- At fastl√¶gge omr√•dets disponering, herunder bl.a. placering af bebyggelse, parkeringsarealer og tilk√łrselsforhold.
- At fastlægge rammerne for bebyggelsens udseende. 

2.1

Lokalplanområdet er angivet på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 2g, 2h, 16, del af 2a og del af 2cc, alle Allerup By, Tuse.

2.2

Lokalplanomr√•det ligger i landzone, og overf√łres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtg√łrelse til byzone.

3.1

 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål med mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.000 m². Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet er 1.000 m².  Den eksisterende anvendelse til boligformål kan fortsætte, og eksisterende boliger kan udvide, bygge nyt m.v. som hidtil.

3.2

Der må i relation til dagligvarebutikken etableres personalefaciliteter, parkering og tekniske anlæg.

3.3

 I tilknytning til parkeringsarealet kan der etableres et ubemandet tankanlæg, såfremt der forinden er sket en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet og ingen ejendomme længere anvendes til boligformål. 

4.1

De dele af matr. nr. 2a og 2cc, begge Allerup By, Tuse, som indeholdes i lokalplanområdet, må kun udstykkes i henhold til lokalplanafgrænsningen, vist på kortbilag 1.

4.2

Der må foretages sammenlægning af matrikler inden for lokalplanområdet.

5.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fasts√¶ttes til maks. 30 for anvendelse til √•ben-lav og 45 for anvendelse til √łvrige form√•l.

5.2

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, vist på kortbilag 2.
Uden for byggefelterne kan der opf√łres mindre, sekund√¶re bygninger, s√•som cykelskure, kundevognsskjul, milj√łstationer og teknikrum.
Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, kan dette anvendes til adgangs- og parkeringsareal.

5.3

 Der kan etableres et ubemandet tankanlæg uden for byggefelterne. 

5.4

Bebyggelse m√• opf√łres i maks. 2 etager, og intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tag m√• v√¶re h√łjere end 8,5 m over niveauplan kote 19.00.
Note: Uanset Bygningsreglementets bestemmelser om h√łjde og afstand til skel, kan der bygges til byggefeltets afgr√¶nsning og i den h√łjde, der er angivet i ¬ß¬ß 5.2 og 5.4.

6.1

Ny bebyggelse m√• kun udf√łres med ensidig tagh√¶ldning eller fladt tag. Tagh√¶ldningen m√• maks. v√¶re 15 grader.

6.2

Bygningernes facader m√• kun fremst√• som enten blankt murv√¶rk i teglsten eller pudset, filtset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udf√łres i andre materialer, s√•som glas, tr√¶, eller metalbekl√¶dning.

6.3

 Der skal etableres vinduer svarende til min. 20 % af facadearealet mod Kalundborgvej samt min. 10 % af facadearealet mod parkeringsarealet. Vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.

6.4

Tankanlæg kan etableres i andre materialer.

6.5

Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader. Dog må mindre bygningsdele som solfangere, indgangspartier og vinduer være i glas eller lignende.

6.6

¬†S√•fremt der ops√¶ttes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anl√¶g til aktiv solvarme, skal disse ops√¶ttes som en integreret del af bebyggelsens klimask√¶rm, og i √łvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

6.7

Tekniske installationer vedr√łrende ventilation og lignende skal integreres i bygningen.¬†
 

7.1

Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, som vist på kortbilag 2. 

7.2

Vejadgang til lokalplanomr√•det skal ske fra Kalundborgvej. Overk√łrsler skal udl√¶gges i princippet som vist p√• kortbilag 2.
Der kan maksimalt etableres 1 overk√łrsel pr. ejendom, dog kan der ved en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanomr√•det, v√¶re i alt 2 overk√łrsler til ejendommen.

7.3

Alle man√łvrer i forbindelse med varelevering skal foreg√• p√• egen grund.

7.4

Der er tinglyst en vejbyggelinje20 m. (+ h√łjde-/passagetill√¶g p√• 1,5 gange h√łjdeforskellen plus1 m) m√•lt fra vejmidte langs Kalundborgvej, i princippet som vist p√• kortbilag 2.¬†Arealet mellem byggelinje og vejskel skal friholdes for anl√¶g af blivende karakter, dog kan der etableres overk√łrsel, parkering, henvisningsskilte til parkering og varelevering samt √©n pylon eller √©t skilt pr. virksomhed inden for byggelinjen.¬†

7.5

Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål. 

7.6

Der skal n√¶r indgangen til butiksbebyggelsen etableres mindst 1 parkeringsplads forbeholdt handicapk√łret√łjer.

7.7

 Der skal i forbindelse med etablering af dagligvarebutik udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Cykelparkering skal etableres nær indgangen.

7.8

Der skal etableres en fodgængerankomst med en placering i princippet som vist på kortbilag 2 og 3.

7.9

Adgangs- og parkeringsarealer skal ved om- og nybygning samt ændret anvendelse etableres som fast belægning.


8.1

Skiltning og reklamering p√• bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udf√łres som enkeltst√•ende bogstaver, tal og logoer med en maks. h√łjde p√• 0,7 m. Facadeskiltning m√• ikke f√• karakter af facadebkl√¶dning.

8.2

Bogstaver, tal og logoer må være indvendig belyst, eller kan etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden. Belysning må ikke være til blændingsgene for forbipasserende eller naboejendomme.

8.3

Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

8.4

Der kan inden for lokalplanomr√•det placeres pyloner, t√•rne og lignende opstandere til skiltning, med en placering som vist p√• kortbilag 2. Pyloner, t√•rne og lignende opstandere m√• ikke v√¶re h√łjere end 5 m og maks. 1,5 m brede. Der kan kun etableres √©n pylon pr. virksomhed.

8.5

Der kan ops√¶ttes mindre henvisningsskilte inden for lokalplanomr√•det p√• maks. 1,2 m h√łjde.

8.6

Skiltning mod vej skal relatere sig til ejendommens virksomhed og der må ikke opsættes tilbudsskilte mod vej.

9.1

Inden for lokalplanens område må der efter byggemodning ikke ske terrænregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 m.

9.2

I forbindelse med byggemodning kan der etableres st√łttemur i skel langs lokalplanomr√•dets vestlige og nordlige afgr√¶nsning, i princippet som vist p√• kortbilag 2 og 4. St√łttemuren kan etableres i en h√łjde p√• op til 2,5 m m√•lt fra eksisterende omgivende terr√¶n.

9.3

¬†Langs lokalplanomr√•dets nordlige skel skal der etableres fast hegn. Hegnet skal udf√łres med beplantning, s√• det fremst√•r gr√łnt mod jernbanen.¬†

9.4

¬†Langs lokalplanens vestlige gr√¶nse skal der etableres et l√¶givende og t√¶t beplantningsb√¶lte, i princippet som vist p√• kortbilag 2. Beplantningen skal v√¶re af naturligt hjemmeh√łrende arter, som for eksempel tj√łrn, rose, syren, b√łg, r√łn og eg. Beplantningen m√• ikke topkappes.

9.5

Langs Kalundborgvej skal der etableres en lav h√¶k, i princippet som vist p√• kortbilag 2. H√¶kken skal etableres med en h√łjde p√• maks. 0,9 m, og skal v√¶re af arterne b√łg, avnb√łg eller vintereg.

9.6

Ubefæstede arealer skal etableres som græsarealer.

9.7

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i visuelt tæt hegnede arealer.

9.8

Ubebyggede arealer skal ved beplantning og bef√¶stelse gives et ordentligt udseende. Henstilling og parkering af k√łret√łjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsb√•de, uindregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende m√• ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

9.9

Der kan etableres fast hegn i skel mellem ejendommene internt i lokalplanomr√•det. S√•fremt der internt i lokalplanomr√•det konstateres st√łjgener fra virksomheder skal hegnet etableres som st√łjhegn.

10.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

10.2

¬†Ledninger skal udf√łres som jordkabler.

10.3

¬†Belysning skal etableres, s√• der er god orientering for b√•de k√łrende og g√•ende trafik. Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning under hensyntagen til det n√¶rliggende boligomr√•de.

11.1

Ved etablering af dagligvarebutik og tankanl√¶g skal det sikres, at virksomheden ikke p√•f√łrer omgivelserne et st√łjniveau, der overstiger de gr√¶nsev√¶rdier, der er g√¶ldende i henhold til kommuneplanens st√łjbestemmelser.

12.1

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal den aktuelle bebyggelses del af adgangs- og parkeringsarealerne, jf. § 7.1, samt hegn og plantebælter, jf. §§ 9.3-9.5, være etableret.

12.2

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse, skal den være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

13.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge Planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

13.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.¬†

Lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej er vedtaget af Holbæk Byråd den 3. oktober 2012.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk