Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forhold til anden planlægning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.64 Springstrup Erhvervsområde Redegørelse Anden planlægning

Kommuneplan 2007-2018

Holbæk Kommuneplan 2007-2018 udlægger lokalplanområdet til erhverv i miljøklasse 2-4. Den maksimale bebyggelsesprocent angives til 55 med et maksimalt etageantal på 2½ og en maksimal bygningshøjde på 11 m. Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet. Der skal etableres et beplantningsbælte langs Omfartsvejen. Området er beliggende i landzone, og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. 

 

I kommuneplanen er området registreret som område med drikkevandsinteresser. Drikkevandsinteresserne er ikke til hinder for realisering af lokalplanen.Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er i dag fælleskloakeret, men skal i henhold til spildevandsplanen seperatkloakeres i forbindelse med udstykningen. Området er kategoriseret som måske egnet til nedsivning. Der må afledes overfladevand svarende til 70 % af overfladearealet.


Trafikforhold

Lokalplanområdet vil fremover få vejadgang fra Skydebanevej. Skydebanevej, som er en privat fællesvej, vil blive udbygget fra sin nuværende tilstand som 3 m bred grusvej til 10 m bred asfalteret vej.

 

Den øgede trafikmængde ligger i forlængelse af den eksisterende trafikplanlægning på Omfartsvejen og vurderes at kunne optages af denne.

 

Til området er der offentlig busforbindelse fra stoppestedet ved Springstrup.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk