Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.64

Du er her: Home 02.64 Springstrup Erhvervsområde Bestemmelser

2.64 Springstrup Erhvervsområde

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Lokalplanens formål er:
-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† at give mulighed for etablering af virksomheder i milj√łklasse 2-4.
-        at fastlægge retningslinjer som giver fleksible udstykningsmuligheder.
-        at fastlægge den overordnede landskabelige udformning med beplantning bestående af levende hegn, som opdeler området.

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 1 og og omfatter f√łlgende matrikelnumre: 1, 5d og 5dy.

2.2

Lokalplanomr√•det overf√łres med lokalplanen til byzone.

3.1

Lokalplanomr√•det m√• kun anvendes til erhverv i milj√łklasse 2-4.

3.2

Inden for området kan der etableres regnvandsbassiner og andre anlæg til afledning af overfladevand.

Note: L√¶s mere om milj√łklassificering i ‚ÄĚ H√•ndbog om Milj√ł og Planl√¶gning - boliger og erhverv i byerne‚ÄĚ, p√• Naturstyrelsens hjemmeside, naturstyrelsen.dk - http://www2.sns.dk/udgivelser/2004/87-7279-588-3/html/kap03.htm

4.1

Udstykning må kun ske i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

4.2

Der må ikke foretages udstykning af erhvervsgrunde mindre end 2.000 m2. 

5.1

Bebyggelsesprocenten inden for den enkelte grund må ikke overstige 65, svarende til en bebyggelsesprocent for området som hele på 55.

5.2

Der skal anlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet.

5.3

Der fastlægges byggelinjer i en afstand af 16 m fra midten af den interne vej, angivet på kortbilag 2.

5.4

Bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m.

5.5

Permanent udend√łrs oplag skal placeres bag afsk√¶rmende indhegning.

5.6

Intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tag m√• v√¶re h√łjere end 11,0 m over terr√¶n.

6.1

Tage må kun udformes som sadeltag eller fladt tag.

6.2

Farvesætningen af facader og tage må kun være inden for skalaen jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Se eventuelt bilag 4 (farveskala).

7.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Skydebanevej, som vist på kortbilag 2.
(Overk√łrsel til Omfartsvejen fra eksisterende boliger kan¬†benyttes indtil de eksisterende boliger √¶ndrer anvendelse)

7.2

Intern vej i lokalplanomr√•det m√• kun udformes¬†i en bredde p√• 12 m og anl√¶gges med 6 m k√łrebane og 3 m rabat i begge sider.
(Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsy­ningsvirksomheder og myndighed tidligt i projekte­ringsfasen med henblik på koor­dinering, råd og vejledning.)

7.3

Der skal anlægges parkering svarende til mindst 1 p-plads pr. 150 m2 bruttoetageareal erhverv. Parkering må kun placeres bag de i § 5 udlagte byggelinjer.

7.4

Vejbelysning m√• kun v√¶re nedadrettet og orienteret mod f√¶rdselsarealerne. Maksimal lyspunkth√łjde er 4 m.

8.1

Der kan etableres en f√¶llespylon ved indk√łrslen til lokalplanomr√•det fra Skydebanevej. Pylonen m√• h√łjst v√¶re 6 m h√łj m√•lt fra terr√¶n, og skiltefladens areal m√• ikke overstige 12 m¬≤. Yderligere fritst√•ende skilte m√• kun etableres jf. ¬ß 8.2.

8.2

Ved indk√łrslen til den enkelte erhvervsejendom kan der ops√¶ttes √©t fritst√•ende skilt med virksomhedens navn og logo. Skiltet m√• have en st√łrrelse p√• maks. 0,7 m2. Derudover kan der ops√¶ttes mindre oplysnings- og henvisningsskilte inden for lokalplanomr√•dets erhvervsejendomme p√• maks. 0,7 m2.
Der kan h√łjst opstilles √©n flaggruppe pr. ejendom/virksomhed med h√łjst tre flagst√¶nger i op til 12 meters h√łjde. Flaggruppen skal etableres mellem 10 og 15 m fra overk√łrslen til den enkelte ejendom og mindst 10 m fra vej- og naboskel.

8.3

Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter og mærker.

8.4

Skiltning p√• bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udf√łres med en maks. h√łjde p√• 0,7 m. Facadeskiltning m√• ikke f√• karakter af facadebekl√¶dning. Facadeskiltning og markiser skal tilpasses bygningens st√łrrelse og arkitektur og f√łlge opdelingen af vinduer, d√łre og porte, der ikke m√• tild√¶kkes.
Der må ikke skiltes over tagfod.

På grundene, der grænser op til beplantningsbæltet, må der ikke etableres skiltning på facader, der vender mod Omfartsvejen.

8.5

Skilte m√• ikke v√¶re gennemlyste ‚Äď kun skrift og logo m√• fremtr√¶de gennemlyste.

9.1

Anlæg af ubebyggede arealer skal ske i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

9.2

Der skal¬† etableres et 20 m bredt beplantningsb√¶lte mod Omfartsvejen, som angivet p√• kortbilag 2. Beplantningsb√¶ltet skal fremst√• som lav beplantning med fritst√•ende grupper af tr√¶er. Lavbeplantningen skal v√¶re af arterne Tj√łrn, Syren, B√¶rmispel, Buskroser eller lignende. Tr√¶er og tr√¶grupper skal v√¶re af arterne Eg, Ahorn og R√łn eller lignende.
Note: Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsbyggeriet og det bagvedliggende landskab. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning samt beskæring, men ikke topkapning.

9.3

Langs den interne vej i lokalplanomr√•det skal der etableres all√©beplantning best√•ende af tr√¶r√¶kker p√• hver side med en indbyrdes afstand af 10-15 m efter princippet angivet p√• kortbilag 2. Tr√¶er og tr√¶grupper skal v√¶re af arterne Eg, Ahorn og R√łn eller lignende.

9.4

De levende hegn inde i omr√•det og rundt om omr√•det m√• kun udf√łres i princippet som vis p√• kortbilag 2, og m√• kun v√¶re af arterne Tj√łrn, Syren, B√¶rmispel, Buskroser eller lignende.

9.5

Hegn omkring den enkelte erhvervsgrund m√• kun etableres som levende hegn evt. suppleret med tr√•dhegn og m√• kun v√¶re af arterne Tj√łrn, Syren, B√¶rmispel, Buskroser eller lignende.

9.6

Arealerne mellem all√©en og byggelinjen n√¶vnt i ¬ß¬†5 m√• ikke benyttes til vareudstilling, oplag eller parkering. Arealerne m√• kun fremst√• som gr√¶s. Der m√• etableres overk√łrsler til de enkelte erhvervsgrunde med fast bel√¶gning.

9.7

Langs levende hegn/beplantningsb√¶lter i en afstand p√• 2,5 m samt langs all√©en mellem byggelinjen angivet i ¬ß¬†5 og den interne vej m√• der etableres gr√łfter, bassiner o.l. til h√•ndtering og afledning af overfladevand.

9.8

Inden for lokalplanens omr√•de m√• der ikke ske terr√¶nregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terr√¶n og ikke n√¶rmere naboskel end 1 m. Gr√łfter og bassiner til afledning af regnvand er undtaget for denne bestemmelse.

10.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.

10.2

Ledninger skal f√łres i jorden.

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når der er udstykket to erhvervsejendomme.

11.2

Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og friarealer herunder beplantning og eventuelle fælles regnvandsafledningsanlæg.

11.3

Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

12.1

Inden ibrugtagning af områdets ejendomme skal vej og beplantning beskrevet i § 7 og § 9 være anlagt og beplantet. En detaljeret plan for beplantning jf. § 9 og kortbilag 2 skal fremsendes til planlovsmyndighedens godkendelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og anlæg for regn- og spildevand, i henhold til retningslinjerne omkring forsyningsforhold.

12.2

√Ündret anvendelse af arealerne ved de to boliger i lokalplanomr√•det m√• f√łrst ske, n√•r boligernes eksisterende overk√łrsel fra Omfartsvejen er lukket. √Ündret anvendelse af de p√•g√¶ldende arealer foruds√¶tter desuden, at beplantningsb√¶ltet f√¶rdigetableres, s√• det fremst√•r som √©t langt b√¶lte langs Omfartsvejen.

13.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen, m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

13.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 2.64 Springstrup Erhvervsområde er vedtaget af Holbæk Byråd den 3. oktober 2012.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk