Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
2.60

Du er her: Home 02.60 Megacenter II Bestemmelser

2.60 Bestemmelser Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Lokalplanens formål er

 • at omr√•det kan anvendes til erhvervsform√•l med butikker til s√¶rlig pladskr√¶vende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanl√¶g og restaurations/fastfoodvirksomhed.
 • at omr√•det udl√¶gges til lokalcenter¬†med √©n dagligvarebutik
 • at fastl√¶gge retningslinjer for placering og udformning af ny bebyggelse og
 • at fastl√¶gge principper for indretning af udend√łrsarealer

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1

2.2

Lokalplanomr√•det omfatter matrikelnummer 2i Langer√łd, Holb√¶k Jorder og del af matrikelnummer 2f Langer√łd, Holb√¶k Jorder, samt alle matrikler der efter den 12. september 2012 udstykkes inden for omr√•det.

2.3

¬†Omr√•det ligger i landzone. Med Byr√•dets offentligg√łrelse af den vedtagne lokalplan overf√łres det p√• kortbilag 1 viste omr√•de til byzone.

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål så som butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed.
S√¶rlig pladskr√¶vende varer omhandler alene biler, lystb√•de, campingvogne, planter, havebrugsvarer, t√łmmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt m√łbler. Inden for lokalplanomr√•det kan der etableres √©n dagligvarebutik p√• 1.000 m2.
 
Ovenn√¶vnte funktioner m√• etableres i milj√łklasse 1-4.
 
Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden 18-07 er milj√łklasse 3, men kan ved vareindlevering om natten v√¶re milj√łklasse 4. De √łvrige anvendelser kan v√¶re milj√łklasse 1-4 afh√¶ngig af bl.a. de trafikale forhold. Tankanl√¶g er s√¶dvanligvis milj√łklasse 3.

3.2

Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A, B og C.

3.3

Delområde A må anvendes til én dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2.
 

3.4

Delomr√•de¬†B m√• anvendes til butikker til m√łbler og s√¶rlig pladskr√¶vende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanl√¶g og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksst√łrrelse er p√• 8.000 m2 for s√¶rlig pladskr√¶vende varer.
 
Bruttoetagearealet beregnes efter reglerne i bygningsreglementet.
 

3.5

Delområde C - må anvendes til fælles vej.
 

4.1

Delområde A, B og C kan udstykkes i 3 områder efter principperne som vist på kortbilag 2

5.1

Bebyggelsensprocenten for den ejendom må ikke overstige 55 procent.

5.2

Bebyggelsen m√• opf√łres i h√łjst 2,5 etager i delomr√•de A og B

5.3

Bebyggelsen må ikke overstige 11 meter målt fra terræn i delområde A og B

5.4

Bebyggelsen skal overholde byggelinjen på 20 meter fra vejmidten af Omfartsvejen.

5.5

Bebyggelsen må kun placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2
 

Facade

6.1

Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farve m.v.
Der l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√•, at bebyggelsen fremtr√¶der pr√¶sentabelt og ordenligt mod Omfartsvejen og S√łstrupvej.

6.2

Udvendige bygningssider skal udf√łres i materialer som beton, pudset tegl, granit, glas samt monterede facadebekl√¶dninger som sk√¶rmtegl, eternitbekl√¶dning, zink eller lignende.
Andre materialer som fx. metalplader eller træbeklædning kan indgå i dele af bygningsfacaderne.
Udvendige bygningssider må ikke fremstå som haller i plademateriale, stålplader mv.

6.3

Der skal etableres vinduer svarende til mindst 20 procent af facadearealet i facader mod Omfartsvejen og mod S√łstrupvej.
Disse vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.

6.4

Synlig sokkelh√łjde fra terr√¶n m√• h√łjst v√¶re 70 cm. Sokkelkote 32,55

6.5

Udvendige bygningssider skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét.

6.6

Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.
Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.
 
Tage

6.7

Tage m√• kun udf√łres med en tagh√¶ldning mellem 0 og 15 grader eller mellem 30-45¬†grader.

6.8

Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap, zink, kobber, alumininium, stål eller beklædte trapezplader eller tegl 

Veje

7.1

Vejadgangen til lokalplanomr√•det skal ske fra S√łstrupvej som vist p√• kortbilag 2 og udf√łres i princippet som vist p√• skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5.

7.2

Vej a-a skal udl√¶gges som privat f√¶llesvej og tilsluttes S√łstrupvej som vist p√• kortbilag 2 og udf√łres i princippet som vist p√• skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5.

7.3

Vej a-a udl√¶gges med en bredde p√• 11 meter med en vejbanebredde p√• 3,25 meter og udf√łres i princippet som vist p√• skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5. Vejen skal udf√łres i asfalt.
Stier og fodgængerzoner
Fortov y-y¬†skal udl√¶gges med en bredde p√• 1,75 meter og cykelstien z-z skal udl√¶gges i en bredde p√• 3,0 meter og udf√łres i princippet som vist p√• skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5. Cykelstien skal udf√łres i¬†asfalt.¬†
Den interne gangsti x-x¬†skal udl√¶gges i en bredde p√• 2,0 meter.¬†Gangstien skal udf√łres med bel√¶gningssten i m√łrke gr√• farver og h√¶ves i niveau og udf√łres i princippet som vist p√• skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5..
 
Parkering

7.4

Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det n√łdvendige antal parkeringspladser, dog mindst

 • 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker
 • 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for √łvrige butikker og erhvervsform√•l, herunder kontor- og serviceerhverv
 • 1p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, v√¶rksteder mv.

7.5

Parkeringspladser skal udl√¶gges med en st√łrrelse p√• mindst 2,5 x 5 meter.
Parkeringsarealerne udlægges i belægningsten i 3 grå farver .

7.6

Herudover skal der etableres det n√łdvendige antal cykelparkeringspladser , svarende til

 • 1 plads pr. 3 ansatte og
 • 1 plads pr. 100 m2 bruttoetageareal ekskl. lagerareal

7.7

Langs den interne gangsti skal der indrettes felter med bede med stedsegr√łnt bundd√¶kke og opstammede tr√¶er samt belysning. Der skal plantes tr√¶er som fx. r√łn, lind, ahorn og eg.
Tr√¶er, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres plante√łer svarende til mindst 10- 15¬†m2 jord pr tr√¶.
 
 

8.1

Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades.

8.2

Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

8.3

Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

8.4

Skiltning og markiser skal tilpasses bygnings st√łrrelse og arkitektur sam f√łlge opdelingen af vinduer, d√łre og porte s√• bygningens kendetegn ikke sl√łres.
 
Facadeskilte

8.5

P√• bygningsfacade m√• kun skiltes med virksomhedens navn og logo. For delomr√•de¬†B kan det tillades at der ops√¶ttes √©t skilt p√• facaden ud mod Omfartsvejen med √•bningstider s√•fremt det ops√¶ttes med enkelte l√łse bogstaver direkte p√• facaden. Skiltet¬†skal tilpasses og underordnes facadens st√łrrelse.¬†¬†
Vinduer, d√łre, bygningsdetaljer og lignende m√• ikke tild√¶kkes af skilte. Der m√• ikke skiltes over tagryg/tagkant.
 
Henvisningsskilte

8.6

¬†Der m√• der ops√¶ttes h√łjst 3 funktionsbestemte henvisningsskilte som vare- ind- og udk√łrselskilte pr. butik eller virksomhed.
S√•danne skilte m√• have en skilteflade p√• max. 0.7 m2 og skal tilpasses omgivelserne. Fritst√•ende skilte skal placeres s√• overkanten er h√łjst 1,2¬† meter over terr√¶n.
 
Fritstående skiltepyloner

8.7

Der kan ops√¶ttes √©n skiltepylon pr virksomhed ud mod Omfartsvejen i en max h√łjde af 4 meter m√•lt fra terr√¶n¬†og med en max. bredde p√• 1,5 meter.

8.8

I tilfælde af flere butikker på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon.

8.9

Der reserveres et areal til √©n f√¶lles skiltepylon. Pylonen m√• ops√¶ttes n√•r hele omr√•det i Megacenter II er udbygget og alts√• ikke kun for de 2 butikker som denne lokalplan muligg√łr. Skiltepylonen m√• opf√łres med en max. h√łjde p√• 6 meter og med en max bredde p√• 1,5 meter. Arealet er vist p√• kortbilag 2 med skraveret signatur.
 

Beplantning

9.1

Der skal etableres sk√¶rmende beplantning i en bredde af ca. 20 meter mod Omfartsvejen, som angivet p√• kortbilag 4. Beplantningsb√¶ltet skal fremst√• som en ¬† egnskarakteristisk beplantning med¬†grupper af st√łrre tr√¶er hvor under der er en lav buskbeplantning. De st√łrre tr√¶er kan opstammes s√•ledes at der p√• sigt kan sikres et kik ind p√• facaden under tr√¶ets krone. Beplantningsb√¶ltet skal udformes med en t√¶thedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsomr√•det og de¬† nordvendte¬†glaspartier. Beplantningsb√¶ltet skal vedligeholdes gartnerm√¶ssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning

9.2

Der skal etableres sk√¶rmende beplantning i en bredde af ca. 10 meter mod S√łstrupvej, som angivet p√• kortbilag 4. Beplantningsb√¶ltet skal fremst√• som en ¬† egnskarakteristisk beplantning med¬†grupper af st√łrre tr√¶er hvor under der er en lav buskbeplantning. De st√łrre tr√¶er kan opstammes s√•ledes at der p√• sigt kan sikres et kik ind p√• facaden under tr√¶ets krone. Beplantningsb√¶ltet skal udformes med en t√¶thedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsomr√•det og de √łstvendte¬†glaspartier. Beplantningsb√¶ltet skal vedligeholdes gartnerm√¶ssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning¬†¬†

9.3

Der skal udl√¶gges areal som gr√łnne forarealer, der skal tils√•es og vedligeholdes som klippende gr√¶sarealer.

9.4

Beplantningen i beplantningsb√¶ltet skal best√• af stedtypiske¬†tr√¶er som fx eg, lind, r√łn¬†og ahorn og buske som fjeldribs, buskroser, potentilla, ribes, sneb√¶r under tr√¶grupperne. ¬†
Der m√• i gr√łnne forarealer ikke etableres parkering, bel√¶gning og faste anl√¶g med undtagelse af skiltning.

9.5

  For delområde B gælder at hegn i skel kan etableres som et tråd hegn der enten dækkes i form af klatrende planter eller en lav hæk i puhr eller trægrupper. 

9.6

Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhverv tid kan holdes inde på egen grund.

9.7

Der skal¬†etableres udend√łrs opholdsareal svarende til 10 % af bruttoetagearealet p√• den enkelte grund. Opholdsarealet kan etableres p√• terr√¶n eller i form af fx. tagterrasse. Udend√łrs opholdsareal kan etableres inden for byggefelternes afgr√¶sning eller inden for omr√•de udlagt til parkering. Gr√łnne forarealer mod Omfartsvejen og S√łstrupvejen kan ikke medregnes.
 
Oplag og udstilling

9.8

Udend√łrs oplag m√• kun ske i indhegnede og afsk√¶rmede vareg√•rde og oplagspladser.

9.9

For delomr√•de A skal afsk√¶rmning¬†best√• af¬†mure i samme materiale som bygningernes facader der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en b√łge puhr.

9.10

For delomr√•de B skal afsk√¶rmningen¬†best√• af et tr√•dhegn der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en b√łge puhr.

9.11

Vareg√•rde, vareind- og udlevering, udend√łrs oplag og lignende m√• kun placeres inden for byggefelter til bebyggelse eller til vareg√•rde som vist p√• kortbilag 2.

9.12

Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskærmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

9.13

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• henstilling og parkering af¬†k√łret√łjer over 3.500 kg opstilling af fritidsb√•de , uinregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

9.14

Hvis der etableres detailhandel med ovennævnte i området, må der parkers uinregistrerede biler og campingvogne mv. under forudsætning af, at der har karakter af udstilling. 

10.1

Belysning af interne veje m√• kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkth√łjde p√• max. 6 meter.

10.2

Belysning af parkeringspladser og stier skal etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkth√łjde p√• max. 4 meter.

11.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyntagen til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggele.

11.2

Ledninger skal f√łres i jorden.¬†

12.1

Der kan i omr√•det etableres funktioner i milj√łklasse 1-4 jf. ¬ß 3.1.

13.1

Krav til virksomhedernes st√łjemission reguleres efter milj√łbeskyttelseslovens bestemmelser.

13.2

Ny bebyggelse skal udformes, s√• Milj√łstyrelsens til enhverv tid g√¶ldende vejledende gr√¶nsev√¶rdier for vejtrafikst√łj kan overholdes.

13.3

Ny bebyggelse skal udformes, s√• byggelovens krav om maksimal tilladte indend√łrs st√łjniveau kan overholdes.

14.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af ejendommene er taget i brug.

14.2

Grundejerforeningen skal st√• for drift og vedligeholdelse af private f√¶lles veje, stier og friarealer herunder ogs√• beplantning. Grundejerforeningen skal desuden s√łrge for drift og vedligeholdelse af belysningsanl√¶g.

14.3

Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, og ændringer i disse som skal godkendes af byrådet.

14.4

Grundejerforeningen har pligt til at tage sk√łde p√• de f√¶lles friarealer.

14.5

Grundejerforeningen har ret til ved opkr√¶vning hos medlemmerne og/eller ved at optage l√•n at fremskaffe de √łkonomiske midler, der er n√łdvendige for udf√łrelse og administration af foreningens opgaver.

Betingelser for ibrugtagning

15.1

Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr

 • Bebyggelsen p√• den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsyning
 • Veje, stier og parkeringsarealer er etableret p√• den enkelte ejendom jf. ¬ß 7 og kortbilag 2
 • Hegn, beplantning og opholdsarealer p√• den enkelte ejendom er¬†anlagt og beplantet¬†jf. ¬ß 9.
Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for f√¶rdigg√łrelse af ovenn√¶vnte.
 

16.1

F√łlgende servitutter skal aflyses 24.01.1964-721-21. Dok. om forbud mod at drive t√łmmer- eller maskinsnedkerv√¶rksted samt salg og udstilling af typehuse.
 

17.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

17.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystem Dk.

17.3

¬†Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

17.4

 Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

Lokalplan 2.60 Megacenter II, vestbyen Holbæk er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 14. 11. 2012.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk