Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrelse

Du er her: Home 20.19 Ridecenter Vipper√łd Redeg√łrelse Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk. 

Lokalomr√•det bliver ikke forsynet med hverken naturgas eller fjernvarme.¬†Lokalplanen indeholder krav om, at nybyggeri til boligform√•l skal opf√łres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forst√•s byggeri, der p√• tidspunktet for ans√łgningen om byggetilladelse opfylder energirammerne for lavenergibyggeri fastsat i det til enhver tid g√¶ldende Bygningsreglement. ¬†Lokalplanen giver mulighed for at opf√łre en husstandsvindm√łlle.


Varmeforsyning

Omr√•det ligger uden for kollektivt varmeforsyningsomr√•de. Byr√•det i Holb√¶k Kommune har besluttet, at alt nyt boligbyggeri skal opf√łres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. ¬†Opvarmning m√• ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtg√łrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanl√¶g, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, ¬ß 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.


Regn- og spildevand

Området er ikke kloakeret og der skal derfor tages hånd om spildevandet.

 

Spildevand fra m√łdding og stalde skal behandles efter g√¶ldende husdyrlovgivning og skal ledes til lukket ajlebeholder.

Spildevand fra husholdning og toiletfaciliteter på ridecentret skal ledes til bundfældningstank og herefter nedsives.

Regnvand fra tagarealer b√łr s√• vidt muligt forsinkes eller nedsives lokalt.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" og "Regulativ for erhvervsaffald".


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk