Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
19.06 Bestemmelser

Du er her: Home 19.06 Boliger på Jernbanevej 26, Tølløse Bestemmelser

19.06 Bestemmelser Boliger på Jernbanevej 26, Tølløse

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1

Lokalplanens formĂĄl er:

  • at give mulighed for at opføre en etageboligbebyggelse med op til 20 lejligheder
  • at sikre, at den nye bebyggelse indpasses i det bevaringsværdige bymiljø
  • at bebyggelsen mod Jernbanevej følger gadeforløbet
  • at sikre, at bebyggelsens ydre fremtræden svarer til det arkitektoniske udtryk i omrĂĄdet.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matrikel nr. 4r samt del af matrikel nr. 4dø, Kvarmløse By, Tølløse sogn.

2.2

LokalplanomrĂĄdet ligger i byzone.

3.1

Lokalplanens delomrĂĄde 1 (matr.nr. 4r) mĂĄ kun anvendes til boligformĂĄl i form af etagebebyggelse.

3.2

Lokalplanens delområde 2 (del af matr.nr. 4dø) må kun anvendes til parkering og servicefunktioner.

4.1

DelomrĂĄde 1 udstykkes som Ă©n ejendom og mĂĄ ikke udstykkes yderligere. DelomrĂĄde 2 mĂĄ ikke udstykkes yderligere.

4.2

Af hensyn til parkeringskrav skal ejendommen matr.nr. 4r sammatrikuleres med matr.nr. 4dø, 4ad, 4dæ, 5be og del af 4dt Kvarmløse by.

5.1

Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanens område fastsættes til 80.

5.2

Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet på kortbilag 5. Byggelinjen i matrikelskel mod Jernbanevej skal følges for bygningen længst mod øst. Inden for den øvrige del af byggefeltet mod Jernbanevej kan facaden trækkes op til 2,5 meter tilbage fra matrikelskel.

5.3

Bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 12,5 m over terræn.

5.4

Mindre bygninger såsom skure og udhuse kan opføres uden for byggefeltet i delområde 1, dog maksimalt op til 30 m2.

6.1

Facader på boligbebyggelsen skal fremstå som blank mur i gule eller røde blødstrøgne teglsten eller som pudsede facader.

6.2

Tage skal beklædes med mørkt tagpap med pyntelister, skifer, eternitskifer eller teglsten i sort eller mørkgrå farve.

6.3

Vindueskarme, vinduesrammer og yderdøre skal fremstå i samme farve som tagets materiale.

6.4

Mindre facadepartier kan fremstå af andet materiale, såsom træ, jern, eternit, zink eller tilsvarende i materialets naturlige farve, olieret eller i farverne sort eller mørkgrå.

6.5

Der må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer på tage og facader med en glansværdi på over 10, undtaget vinduer og solceller. Montering af solceller tillades, hvis de kan indpasses i bygningens arkitektur.

6.6

Boligbebyggelsen skal opføres med synlig sokkel, der skal have samme farve som tagets materiale. Overkant af sokkel skal minimum være 20 cm over terræn.

6.7

Gulvkote i stuelejligheder mod Jernbanevej skal være mindst 30 cm over fortovskoten på Jernbanevej.

7.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Jernbanevej som vist på kortbilag 5. Veje og parkering udlægges i princippet som vist på kortbilag 5. Der skal desuden være adgangsvej til aktivitetscentret og ældreboligerne på naboarealet fra Jernbanevej.

8.1

Der skal anlægges en stiforbindelse med adgang til boligerne som vist på kortbilag 5. Stien udlægges i en bredde på minimum 2 meter.

9.1

Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. bolig. Parkering udformes som fællesparkering inden for delområde 2 med en enkelt plads til handicapparkering inden for delområde 1 som vist på kortbilag 5. Inden for delområde 2 kan der desuden etableres parkering til bebyggelse uden for lokalplanområdet.

9.2

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Køretøjer over 3500 kg henvises til industriområdet i Tølløse Nord.

10.1

Der udlægges privat fælles friareal som vist på kortbilag 5. Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag 5. Friarealerne skal udgøre min. 30 % af boligarealet.

10.2

Der udlægges areal til lav beplantning mellem byggefelter og veje/parkeringsareal som vist på kortbilag 5. Beplantning skal være en lav bøgepur, der skal plantes og vedligeholdes helt ind mod bygningernes facader med en højde, der ikke overstiger vinduernes brystningshøjde.

10.3

Der udlægges areal til beplantning med buske og træer som vist på kortbilag 5.

10.4

Der skal etableres et fast og tæt hegn mod bebyggelsen syd for lokalplanområdet jf. kortbilag 5. Hegnet skal være mindst 1 meter højt.

10.5

Det private fælles friareal kan udlægges i maksimal kote 47 som fortovet mod Jernbanevej. Den eksisterende skråning mod sydvest, vist som Beplantning – buske og enkelte træer på kortbilag 5, kan terrænreguleres, så den tilpasses det fælles friareal eller etableres i kote 47 og med støttemur.

10.6

Affaldsstation (renovation) placeres i delomrĂĄde 2 som angivet pĂĄ kortbilag 5.

11.1

Belysningsarmaturer mĂĄ kun opstilles i forbindelse med parkering og adgangsarealer.

11.2

Belysningsarmaturer må ikke overstige en højde på 3,5 meter.
Belysningsarmaturer bør udføres efter Holbæk Kommunes standarder. Kontakt Holbæk Kommune, Trafik og infrastruktur, for yderligere information.

12.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

12.2

Ledninger skal føres i jorden.

13.1

Området skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau fra vejtrafikstøj:

  • BoligomrĂĄder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende: Lden 58 dB
Området skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj og vibrationer fra forbikørende tog kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau fra forbikørende tog:
  • BoligomrĂĄder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker: Lden 64 dB.
Det vejledende vibrationsniveau fra forbikørende tog er ved lokalplanens udarbejdelse 75 dB KB-vægtet.

14.1

Bebyggelsen skal udføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements regler herfor.

15.1

Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Beplantning kan vente til første efterfølgende plantesæson. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

15.2

Inden ibrugtagning skal der etableres et fast og afskærmende hegn mod Solparken syd for lokalplanområdet jf. kortbilag 5. Hegnet skal etableres som et tæt hegn og skal mindst være 1 meter højt.

16.1

Lokalplan nr. 1.41_345 for et område mellem Jernbanevej, Vestergade og Nygade fra november 2006 for Tølløse Kommune aflyses for så vidt angår lokalplanområdet som anført i § 3 og som vist på kortbilag 4.

16.2

Lokalplan nr. 1.28 for område mellem Jernbanevej, Vestergade og Nygade fra juni 2000 for Tølløse Kommune aflyses for så vidt angår lokalplanområdet som anført i § 3 og som vist på kortbilag 4.

17.1

Lokalplan 1.28 for et område mellem Jernbanevej, Vestergade og Nygade i Tølløse (Indskannet akt 21_R_456) aflyses for så vidt angår matr.nr. 4r som vist på kortbilag 4.

18.1

Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

18.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

18.3

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 8. oktober 2014.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk