Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Redegørelse Energi og forsyning

Energiforsyning

OmrĂĄdet elforsynes af seas-nve (www.seas-nve.dk).


Varmeforsyning

OmrĂĄdet ligger hovedsageligt uden for kollektivt varmeforsyningsomrĂĄde. I en del af lokalplanomrĂĄdet er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (se kortet herunder).*

Der foreligger principbeslutning fra byrådet om, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse.**

På baggrund af ovenstående sikrer lokalplanen, at ny bebyggelse etableres som lavenergibebyggelse og pålægges derfor ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Kort over godkendt naturgasforsyningsomrĂĄde.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Kvarmløse-Tølløse Vandværk, Nr. Eskilstrup Vandværk og Soderup Vandværk. Vandforsyning skal ske efter den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald”.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk