Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Miljø
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Redegørelse Miljø

Miljø


Støj

Det er vurderet, at lokalplanen ikke giver mulighed for aktiviteter, som vil øge støjbelastningen. Tilsvarende er lokalplanområdet ikke udsat for støjkilder, der vil være til gene for aktiviteterne i lokalplanområdet. Varelevering og tilsvarende aktiviteter, som kan resultere i støj skal overholde værdierne i "Vejledning nr. 5 / 1984: Ekstern støj fra virksomheder" fra Miljøstyrelsen.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).


Jordforurening

Der er ikke udpeget jordforureningen indenfor lokalplanområdet, der dog er omfattet områdeklassificeringen for byområder. Region Sjælland har ikke stillet krav til lokalplanen i forhold til jordforureningsloven. Hvis en ejendom er kortlagt i henhold til jordforureningsloven, skal der i visse tilfælde søges om § 8 forud for byggeri. Det gælder ved ændring af arealanvendelse samt bygge- og anlægsarbejde i indsatsområder overfor grundvand. I den forbindelse vil myndigheden kunne stille krav. Det er først når der foreligger et konkret projekt til et byggeri, at tilladelsesordningen træder i kraft. Forud for tilladelsen kan det kræves, at grundejer for egen regning udfører nødvendige undersøgelser og eventuelt foretager afværgeforanstaltninger, og i tilladelsen vil der blive stillet en række vilkår. Det er kommunen, der er myndighed på tilladelser efter § 8.

For lokalplanområdet er der ikke sket udpegninger som forurenet eller muligt forurenet. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens § 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8. 

 

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.


Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.


Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

 

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Den planlagte anvendelse er i overensstemmelse med eksisterende planlægning.

  • Den planlagte anvendelse ikke er i strid med natrubeskyttelsesmæssig lovgivning eller - interesser.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk