Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrelse

Du er her: Home 01.46 Byudvikling og plejeboliger ved Holb√¶k Havn Redeg√łrelse Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk


Varmeforsyning

Området ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde. 

I Holbæk er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy 

(www.dongenergy.dk).¬†Der stilles krav om, at boligbebyggelse opf√łres minimum som lavenergibebyggelse klasse 2015.
 

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Holbæk vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.


Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Spildevand ledes til det separate spildevandssystem.

Overfladevand ledes til regnvandssystemet. Der er i forbindelse med realisering af byggeri af retsbygningen på naboareal sket en flytning af en eksisterende

offentlig kloakpumpestation samt dele af det eksisterende offentlige

regnvandsledninger. Inden for n√¶rv√¶rende lokalplanomr√•de skal ligeledes ske flytning af eksisterende regnvandsledninger. Flytning af eksisterende ledninger skal ske efter anvisninger fra Holb√¶k Forsyning, og udgifter hertil afholdes af bygherre. Der skal sikres tilstr√¶kkelig kapacitet i ledningsnettet set i relation til for√łgede bef√¶stede arealer og klima√¶ndringer. Ved ekstremt h√łjvande kan forventes vand til terr√¶n. P-k√¶ldre skal derfor klimasikres mod havvandsstigning.

Tilladelse til kloaktilslutning¬†skal s√łges hos Holb√¶k Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ‚ÄĚRegulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald‚ÄĚ samt ‚ÄĚErhvervsaffaldsregulativ‚ÄĚ for Holb√¶k Kommune.


Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk