Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
1.38

Du er her: Home 1.38 Udvidelse af Aldi ved Borgmester N. E. Hansensvej Bestemmelser

1.38 For udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Med hjemmel i lov om planl√¶gning (jf. lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere √¶ndringer) fasts√¶ttes herved f√łlgende bestemmelser for det omr√•de, der er beskrevet i ¬ß 2.

Lokalplanens formål er:


1.1 at sikre mulighed for at nedtage eksisterende dagligvarebutik og genopf√łre en ny dagligvarebutik med udvidet butiksareal


1.2 at fastlægge retningslinjer for arealanvendelse


1.3 at fastlægge retningslinjer for omfang og udformning af nybyggeri,
parkerings- og k√łrearealer

1.4 at sikre vejadgang til området.

2.1 Arealet er beliggende i byzone, og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 320g og 324f begge Holbæk Bygrunde, samt del af matr. nr. 108a Holbæk bygrunde.

4.1 Lokalplanomr√•det udl√¶gges til centerform√•l, dagligvarebutik med tilh√łrende parkering

5.1 Inden for lokalplanområdet må etableres en dagligvarebutik med et maksimalt butiksareal på 1.200 m2 og et maksimalt samlet bruttoetageareal på 1.275 m2, inkl. personalefaciliteter m.v.

6.1 Udstykning inden for omr√•det skal ske i henhold til principperne som angivet p√• kortbilag 2. Arealet angivet med signatur som gr√łnt omr√•de p√• √łstsiden af p-areal ved matr.nr. 324f kan arealoverf√łres til de to tilst√łdende boliggrunde.

7.1 Ny dagligvarebutik skal placeres inden for det p√• kortbilag 2 udlagte byggefelt. Der kan maksimalt opf√łres 1.275 m2 bruttoetageareal.
 
7.2 Ny bebyggelse skal placeres således, at bebyggelsen helt eller delvis trækkes frem til byggelinje 2,5 m fra vej, jf. kortbilag 2.


7.2 Bebyggelse skal opf√łres i 1 etage, med en maksimal facadeh√łjde p√• 5 m over terr√¶n og en maksimal samlet bygningsh√łjde p√• 8,5 m.
 
7.3 Vareindlevering skal ske med en placering som angivet på kortbilag 2. En mindre del af varegården kan overdækkes, jf. kortbilag 2 og 3.

8.1 Bebyggelse skal udf√łres med √•benhed i facadeudformningen i form af store glaspartier mod Borgmester N. E. Hansensvej og mod p-areal mod vest, jf. facadeskitser p√• kortbilag 3 og 4.

8.2 Bebyggelsen skal opf√łres med facader i teglsten, der kan fremst√• ubehandlede eller overfladebehandlet og farvesat inden for hvid, sort og gr√•toneskala.
 
8.3 Tag p√• dagligvarebutik skal opf√łres med tagh√¶ldning p√• mellem 45 og 60 grader, indtil en h√łjde af min. 2 m over overkant af lodrette butiksfacader, jf. facadetegninger p√• kortbilag 3. De dele af tagfladerne, der ligger bag ved ovenn√¶vnte beskrevne tagh√¶ldning p√• mellem 45 og 60 grader og som s√•ledes ikke er visuelt synlige fra terr√¶n, kan gives en lavere h√¶ldning, evt. udformes som fladt tag. Tagflader skal udformes med overflade i zink, udformet med st√•ende false eller med r√łdt tegltag. Tagflader, der ikke er synlige fra terr√¶n, samt overd√¶kning ved vareg√•rd,¬†kan udformes med andre tagh√¶ldninger og¬†tagmaterialer, tagpap o. lign.
 

9.1 Der forefindes ikke inden for lokalplanområdet bevaringsværdig bebyggelse. 

10.1 Vejadgang til lokalplanomr√•det skal ske fra Borgmester N. E. Hansensvej, ad eksisterende adgangsvej til F√łtex p-arealer, jf. kortbilag 2.

10.2 Parkeringsareal skal placeres som angivet p√• kortbilag 2, dels vest for adgangsvej i sammenh√¶ng med butiksbygning, og dels √łst for adgangsvej ved mindre p-areal.

10.3 Der skal tilvejebringes 1 p-plads pr. 25 m2 dagligvarebutiksareal.
Lokalplanområdet er beliggende inden for afgrænsning af p-fond-område for bymidten. Byrådet kan i henhold til fondens vedtægter tillade, at p-normen ikke opfyldes på den enkelte ejendom, mod indbetaling efter vedtægterne, der skal dog mindst etableres 35 p-pladser + 3 handicap p-pladser, hvoraf min. 1 p-plads skal etableres med areal til minibus.

10.4 Der skal etableres cykelparkering i området svarende til minimum 15 pladser.
 

11.1 Anlæg af ubebyggede arealer skal ske i henhold til principperne angivet på kortbilag 2.

11.2 Der skal etableres st√łjhegn rundt langs ny p-plads mod √łst, som vist p√• kortbilag 2.¬†Hegnet skal opf√łres i en h√łjde af 240 cm og udformes som eksisterende st√łjafsk√¶rmningshegn ved p-arealer mod F√łtex p-plads. Hegnet skal sikre naboer mod s√•vel st√łj- som lysgener. Eksisterende st√łjhegn mod matr.nr. 325 skal h√¶ves tilsvarende til 240 cm ved behov herfor.


11.3 Belysning.
Lysarmaturer skal udformes med nedadrettet lys og afsk√¶rmes s√•ledes, at dette ikke medf√łrer lysgener i form af direkte belysning ind til bolignaboer.


11.4 Beplantning
Eksisterende st√łrre tr√¶er rundt langs skel ved matr. Nr. 324f skal i videst muligt omfang bevares, og indpasses ved etablering af nyt st√łjhegn og ny sk√¶rmende beplantning. Tr√¶ i skel mod ejendommen Skolegade 26 kan dog nedtages.
P√• indvendig side af st√łjhegn ved ny p-plads placeres gr√łn beplantning i form af vedbend el. lign. Gr√łn beplantning langs nyt st√łjhegn p√• den √łstlige side af matr.nr. 324f placeres p√• areal mod boliggrunde. Arealet kan overf√łres til de to p√•g√¶ldende boliggrunde og indg√• som en del af disse grundes haveareal, jf. ¬ß 6.1.

11.5 Skiltning
P√• hver af facaderne mod syd og √łst m√• der kun ops√¶ttes √©t skilt med dagligvarebutikkens navn. Der m√• ikke reklameres for enkeltprodukter og m√¶rker men alene med butikkens navn og logo.

Der kan inden for lokalplanomr√•det placeres en enkeltst√•ende pylon med samordnet skiltning for flere butikker. Maksimal h√łjde p√• pylonen fasts√¶ttes til¬†7 m. Pylonens placering m√• ikke indeb√¶re genevirkninger i forhold til trafikale oversigtsforhold.
Butiksvinduer skal fremstå som udstillingsvinduer. Tilklæbning af butiksvinduer tillades ikke. Sikringsgitre må ikke skjule eller dominere vinduesudstillingen efter lukketid.
 
11.6 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og m√• ikke benyttes til nogen form for oplag. Eksempelvis m√• opstilling af fritidsb√•de, uindregistrerede k√łret√łjer, campingvogne, containere, jordbunker m.v., ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

12.1 Tekniske anl√¶g og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal indpasses i omr√•det under hensyn til at de bliver s√• lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse. K√łlekondensator kan placeres i sammenh√¶ng med vareindlevering som vist p√• kortbilag 2 og 3.

13.1 Etablering af nyt p-areal umiddelbart op til eksisterende boligomr√•de foruds√¶tter etablering af afsk√¶rmningsforanstaltninger, s√• det sikres, at maksimale gr√¶nser for st√łjp√•virkning af boligomr√•de ikke overskrides, jf. krav i ¬ß 11.2.
 
De vejledende st√łjgr√¶nser i medf√łr af milj√łlovgivningen skal overholdes:
 

Mandag - fredag kl. 07 - 18, l√łrdag kl. 07 - 14

Mandag - fredag kl. 18 - 22, l√łrdag kl. 14 - 22, s√łn- og helligdag kl. 07 - 22.

Alle dage kl. 22 - 07

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

45 dB

40 dB

35 dB

14.1 Ny bebyggelse og tilh√łrende anl√¶g m√• ikke tages i brug inden denne er tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt offentlige anl√¶g for regn og spildevand og f√łr tilk√łrsels- og parkeringsarealer er tilvejebragt og godkendt i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan 1.27 for de dele af planen, der er sammenfaldende med nærværende lokalplanområde.

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge Planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.
Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 1.38 Udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej er vedtaget af Holbæk Byråd den 22. oktober 2014.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk