Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Miljøvurdering
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Redegørelse Miljø

Virkninger på miljøet


Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord eller oplysninger omfattet af den indledende kortlægning.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.


Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.


Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen blev offentliggjort som bilag til det reviderede forslag til lokalplan nr. 11.13.


Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Revideret forslag til lokalplan nr. 11.13 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af EF-habitat området omkring Skarresø,
  • det sikres, at nyt byggeri placeres med hensynstagen til Drivsåtskoven, Skarresø samt den beskyttede natur i området,
  • det sikres et hensyn til Drivsåtskoven, Skarresø samt den beskyttede natur i området igennem bestemmelser om omfang og udformning af nyt byggeri,
  • områdets nuværende landskabelige kvaliteter, de kulturarvsværdier som er i Lerchehuset og det kulturmiljø som Lerchehuset er en del af, bevares, 
  • den offentlige sti ved Skarresø sikres bevaret, 
  • ny bebyggelse opføres, så de eksisterende landskabs- og kulturværdier understøttes og udvikles, 
  • ny bebyggelse i området har et minimalt resurseforbrug gennem hele bebyggelsens levetid,
  • regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand, og
  • håndteringen af regnvand integreres som en synlig og integreret del af det rekreative landskab, hvor afledningen af regnvand er en kvalitet i landskabet.

Skarresø

Der er i forbindelse med den foretagne screening af planens miljømæssige konsekvenser for nærområdet taget særlig stilling til planens indvirkning på Skarresø. Skarresø er udpeget som §3 og Natura2000 beskyttelsesområde, og lokalplanen dækker en del af Skarresøs søbred. Der er i planen taget en del særlige hensyn til beskyttelsesområdet Skarresø, og planen vil derfor som nævnt ikke påvirke Skarresø i nævneværdigt omfang.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk