Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Redegørelse Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af seas-nve (www.seas-nve.dk).

 

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde. I lokalplan-området er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt. Der foreligger principbeslutning fra Byrådet om, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Opvarmning forventes derfor at ske som blokopvarmning, dvs. en fælles løsning for hele området.


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Jyderup Stationsby Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. 


Regn- og spildevand

Området skal udelukkende spildevandskloakeres.

 

Regnvand afledes lokalt inden for lokalplanområdet. Al afledning og nedsivning skal ske på overfladen med f.eks. grøfter, regnbede og regnvandssøer. Anlægget skal tilpasse sig terrænets naturlige fald og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for installationer, bygninger og naboer. Vejvand skal ligeledes nedsives efter fornøden rensning. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

 

Der tages stilling til den konkrete afledning af regnvand gennem en eventuel byggeansøgning. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Forsyning. Holbæk Kommune er myndighed på spildevandsområdet.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk