Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bæredygtighed
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Redegørelse Bæredygtighed

Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. 

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.


Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.


Transport

Lokalplanområdet ligger i forbindelse med eksisterende kollektiv infrastruktur, med et busstoppested umiddelbart ved indkørslen til området, og Jyderup Station inden for 450 m. Området knytter sig til den eksisterende regionale sti langs Skarresø, og der etableres et nyt rekreativt stinet indenfor lokalplanområdet. Der er endvidere planlagt en trafiksti for bløde trafikanter på Slagelsevej med forbindelse til Jyderup Station.


Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.


Lokalplanen stiller krav om lokal afledning af regnvand (LAR). Alt regnvand skal afledes og nedsives indenfor lokalplanområdet.


Boligbebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Planen giver mulighed for et fælles varmeanlæg. Den fælles varmeforsyning er dels en energieffektiv opvarmningsmetode, og dels giver den større mulighed for på et senere tidspunkt at implementere nye og miljøvenlige opvarmningsteknologier.


Natur

Lokalplanens delområde A opretholdes som spredningskorridor langs Skarresø. Langs den regionale sti vil der være en bræmme af ekstensiv plejet natur med større tætbevoksede skovlignende områder mod nord og syd. Engarealerne, som er de naturmæssigt mest værdifulde, berøres ikke.


Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 75 % af området udlægges som fælles opholdsareal og naturområde (eng) for området. Desuden sikrer lokalplanen den eksisterende, offentlige sti langs Skarresø.

 

Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg vil eventuelt senere blive anvendt til sundhedscenter. Det betyder, at der gives mulighed for, at Jyderup-borgerne kan få let adgang til et bredt spekter af behandlings- og genoptræningstilbud.
Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk