Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forhold til anden planlægning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Redegørelse Anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Indtil Staten har vedtaget vandplaner, er visse retningslinjer i Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt stadig gældende. I henhold til regionplanens retningslinjer 10.4.2 og 10.4.3, må der ikke ske en ændret arealanvendelse, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse, og grundvandstruende aktiviteter kan således ikke placeres i disse områder.

 

Lokalplanområdet er udpeget til et område med særlige drikkevandsinteresser og ligger inden for forsyningsområdet til Jyderup Stationsby Vandværk. Der findes ingen indvindingsboringer i nærheden af lokalområdet. Nærmeste vandværksboringer tilhører Jyderup Stationsby Vandværk. Vandværkets kildeplads omfatter 5 indvindingsboringer er beliggende ca. 500 meter øst for lokalplanområdet.

 

Det vurderes, at der ikke kan findes alternative placeringer til den konkrete planlægning, som ikke er udpeget til et område med særlige drikkevandsinteresser. Alle arealer i og omkring Jyderup er omfattet af særlige drikkevandsinteresser.

 

Grundvandet i området er kortlagt af Naturstyrelsen i 2011. Formålet med at kortlægge grundvandsressourcen og dens sårbarhed har været at finde de områder, hvor der skal ske en særlig beskyttelse af grundvandet. Kortlægningen viser, at Jyderup Stationsby Vandværk indvinder fra et magasin som lig-ger omkring 25-30 meter under terræn. Magasinet er overlejret af ca. 20 meter ler, hvilket giver en god naturlig beskyttelse. Desuden vurderes det, at grundvandets strømningsretning i det primære magasin er nordøst-gående. Konklusionen for kortlægningen viser, at kildepladsen er godt beskyttet. Dette underbygges af, at der ikke er vandkvalitetsproblemer på vandværket og ingen tegn på, at vandkvaliteten påvirkes fra overfladen. Råvandet karakteriseres som reduceret (ikke nitratsårbar), hvilket tyder på en høj grundvandsalder, typisk 40 til 50 år.

 

Lokalplanen fastlægger, at regnvandet i området skal håndteres efter princippet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

 

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre øget risiko for grundvandet eller være til risiko for vandindvindingen i området, idet:

  • Grundvandskortlægningen viser, at den naturlige beskyttelse af grundvandet i området er god og at det primære magasin er godt beskyttet af ca. 20 meter ler.
  • De hydrogeologiske og topografiske forhold viser, at en eventuel afledning/nedsivning af overfladevand/vejvand i lokalplanområdet vil strømme mod sydvest i retning af Skarresø, dvs. i retning væk fra Jyderup Stationsby Vandværks kildeplads.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke er behov for at fastlægge nærmere retningslinjer for grundvandets beskyttelse, herunder den nærmere indretning af anlæggene til lokal afledning af regnvand. Nedsivning af vej- og overfladevand kræver dog nedsivningstilladelse. Det forventes, at der i forbindelse med nedsivningstilladelse vil blive stillet krav om, at projektet til lokal afledning af regnvand skal udformes, så der opnås et minimum en rensning svarende til etablering af bassin med sandfang og olieudskiller.

 

Boligbebyggelsen ligger stationsnært i Jyderup og underbygger dermed Region Sjællands strukturbillede 2013 omkring bæredygtig byudvikling. Lokalplanen forbedrer tilgængeligheden til den eksisterende regionale sti langs Skarresø.

 

Lokalplanen er i øvrigt i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning.


Kommuneplan 2007-2018 for Holbæk Kommune

Området omkring Lerchehuset var tidligere omfattet af bestemmelserne for rammeområde 11.R01 i Kommuneplan 2007 – 2018 for Holbæk Kommune. Rammeområdet måtte anvendes til rekreative formål, natur- og fritidscenter o.lign. Lokalplanens vedtagelse har dermed krævet, at der er blevet vedtaget et kommuneplantillæg, der udlægger hele området til boligformål mv. Kommuneplantillæg nr. 26 er vedtaget, og lokalplan nr. 11.13 er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2007 - 2018 for Holbæk Kommune.

 

Kommuneplantillæg nr. 26 sikrer, at ny bebyggelse holder sig til Lerchehuset og arealerne ved Slagelsevej. På den måde sikres det, at arealerne nær Skarresø ikke bebygges, og at det bebyggede areal indgår som en naturlig afgrænsning af Jyderup mod vest – i forlængelse af og afslutning på husrækken mod syd. Yderligere sikrer kommuneplantillægget særlige bestemmelser om bebyggelsens omfang, og at der ikke må etableres byggeri på arealerne, der er registreret som beskyttet natur. På den måde sikrer kommuneplantillægget, at nyt byggeri tilpasser sig områdets særlige karakter.

 

Der er i Kommuneplan 2007-2018 for Holbæk Kommune udlagt tilstrækkelige områder til beboelse i Jyderup. Det forventes, at udlæggene til boligområder i Jyderup vil blive revideret ved den kommende kommuneplanrevision, således at merudlægget til boligområde i forbindelse med gennemførelsen af nærværende lokalplan kompenseres. Lokalplanen er i øvrigt i overensstemmelse med kommuneplanlægningen, herunder også Udviklingsstrategi 2012.


Gældende lokalplaner

Nærværende lokalplan aflyser en del af den gældende lokalplan nr. 50-61 for Drivsåtskoven, Sølyst og Lerchehuset (delområde B). Formålet for hele lokalplan nr. 50-61 er: 

  • at fastholde den regionale natursti langs Skarresø
  • at fastsætte bestemmelser om hegning, beplantning m.m., give bestemmelser for evt. nye bygninger på området, som måtte være nødvendige for områdets drift til offentlige formål og 
  • at give mulighed for at private virksomheder og lignende kan erhverve/drive området eller dele heraf under forudsætning af, at eksisterende bygninger ikke udvides og at områdets karakter af offentlig bypark bevares.

Delområde B er i lokalplan nr. 50-61 udlagt til offentlige formål, offentlige institutioner og lignende samt park. Nærværende lokalplan ændrer anvendelsen af området til ud over offentlige formål at omhandle højskole, bolig og liberalt erhverv.


Udpegninger og beskyttelse

Lokalplanområdet er en del af kulturmiljøet ”Stationsbyen Jyderup”, hvorimod selve bygningsanlægget Lerchehuset og beboelsesejendommen Slagelsevej 18 endnu ikke er blevet SAVE-registreret i forhold til bevaringsværdien.

 

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser, og ligger inden for forsyningsområdet til Jyderup Stationsby Vandværk. Der findes ingen indvindingsboringer i nærheden af lokalområdet. Nærmeste vandværksboringer tilhører Jyderup Stationsby Vandværk. Vandværkets kildeplads omfatter 5 indvindingsboringer er beliggende ca. 500 meter øst for lokalplanområdet.

 

Det vurderes, planlægningen ikke vil medføre øget risiko for grundvandet eller være til risiko for vandindvindingen i området. Den nærmere be-grundelse herfor fremgår af afsnittet ” Statslig og regional planlægning”.


Beskyttede naturtyper

Lokalplanområdet grænser op til Skarresø, der er udpeget som Natura 2000-område. Skarresø er en del af habitatområde nr. 137-Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Udpegningsgrundlaget er bl.a. Odder, Stor vandsalamander og Pigsmerling. Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder, Natura 2000-områder. Natura 2000-områder består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. I Natura- 2000 områder må der bl.a. ikke planlægges for:

  • nye arealer til byzone eller sommerhusområde
  • nye større vejanlæg, trafikanlæg og tekniske anlæg.

Det vurderes, at planlægningen ikke medfører en ændret eller væsentlig påvirkning af hverken Natura 2000-området eller yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Vurderingen bunder i, at lokalplanens bestemmelser er med til at sikre den eksisterende spredningskorridor langs Skarresø, herunder to, større skovlignende områder ved søen. Konkret sikrer lokalplanen, at:

  • Der etableres et fælles friareal for området nærmest Skarresø.
  • Ny bebyggelse ikke etableres nærmere Skarresø end den eksisterende bebyggelse i området, og
  • De eksisterende, større egetræer og bøgetræer nær Skarresø bliver bevaret.

På baggrund af ovenstående vurderes det desuden, at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering ift. bilag IV-arterne.

 

Skarresø er derudover registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.


Engen, der ligger i forbindelse med Drivsåtskoven, er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

 

Lokalplanen opretholder en del af det lavtliggende engareal ved Drivsåtskoven i den nordlige del af lokalplanområdet. I umiddelbar forlængelse heraf vil der blive etableret en lille sø, som vil være et velegnet levested for frøer og andre krybdyr.


De eksisterende større træer i området bevares og biotopen sikres ved genplantning. Dermed sikres eventuelle levesteder for fugle og flagermus.


Søbeskyttelseslinje

Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en søbeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16. Søbeskyttelseslinjen er registeret omkring Skarresø. Formålet med søbeskyttelseslinjen er at sikre søens værdi som landskabselement og som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at opføre bebyggelse, foretage tilplantning samt terrænregulering. Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelsen. Ved vurdering af om der kan meddeles dispensation, skal kommunen blandt andet vurdere på områdets tilstand. Er der tale om en sø med uberørte omgivelser, skal bestemmelserne administreres restriktivt.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger samt en ny bebyggelse ved Lerchehuset med tilhørende havearealer og faciliteter som parkeringspladser, veje, stier og søer og grøfter til håndtering af regnvand. Yderligere fastlægger lokalplanen bestemmelser for selve Lerchehuset og en eksisterende boligbebyggelse ved Slagelsevej. Gennemførelsen af lokalplanen kræver, at Holbæk Kommune meddeler dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

 

Omgivelserne omkring Skarresø kan på det pågældende sted karakteriseres som uberørte. Inden for lokalplanområdet er der i 1891 opført et rekreationshjem, Lerchehuset; med tilhørende servicebygninger. Syd for lokalplanområdet ligger en række ældre boliger og sommerhuse. Umiddelbart øst for lokalplansområdet ligger Jyderup Stationsby. De ubebyggede arealer indenfor lokalplanområdet er udlagt til henholdsvis adgangs- og parkeringsarealer, park, boldbane, frugthave og overdrevsarealer, som tidligere har været anvendt til landbrugsformål. På grund af beplantning er der ikke udsyn til Skarresø fra Slagelsevej og Jyderup Stationsby. Skarresø opleves derfor ikke som et landskabselement fra vejen og byen.
På grund af den ekstensive udnyttelse af lokalplanområdet og placeringen umiddelbart syd for Drivsåtskoven, er området værdifuldt som levested for dyr og planter samt som spredningskorridor.

 

I forbindelse med lokalplanens gennemførelse vil der blive opført boliger henholdsvis på boldbanerne, i granplantningen, en del af frugtlunden og på en mindre del af overdrevet. Boligerne, og de tilhørende faciliteter, placeres mellem Lerchehuset og Slagelsevej. Boligerne ligger relativt lavt i forhold til Slagelsevej og de vil derfor ikke opfattes som en landskabelig barriere i forhold til de fælles friarealer imellem Skarresø og Lerchehuset. Området mellem Lerchehuset og Skarresø vil fortsat henligge som park, skov og overdrevsarealer. Der vil desuden blive etableret en sø til opsamling af regnvand. Området mellem parken og Skarresø, som i dag rummer en regional sti og er tilvokset i krat, vil ikke blive berørt af lokalplanen.
Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på Skarresø som landskabselement. Bebyggelsens beliggenhed bevirker, at den ikke vil adskille byen og søen, men tværtimod vil byen og søen bindes sammen.

 

Da lokalplanen sikrer, at arealerne ved Skarresø friholdes for bebyggelse vurderes det, at der fortsat vil være gode levemuligheder for dyr og planter i området samt at området fortsat kan anvendes som spredningskorridor.


Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Byggelinjen er udpeget omkring Drivsåtkoven. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skoven som landskabselement samt at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at opføre bebyggelse. Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelsen.

 

Lokalplanen muliggør nybyggeri inden for skovbyggelinjen. En del af bebyggelsen i den sydlige del af området, hvor der ikke er visuel kontakt mellem bebyggelsen og Drivsåtskoven. Det vurderes derfor, at den del af bebyggelsen ikke vil påvirke skoven som landskabselement. Den anden del af bebyggelsen placeres på grænsen mod engen, der ligger som et velafgrænset, lavt område ind mod Drivsåtskoven. Denne bebyggelse, der i sig selv er lav, vil med sin placering og grønne tage underordne sig i landskabet. Da der samtidig fældes en del beplantning mellem Slagelsevej og Lerchehuset, vil Drivsåtskoven fortsat fremstå som et tydeligt, markant landskabselement, som ikke i nævneværdig grad bliver påvirket af den nye bebyggelse.

 

Lokalplanen sikrer, at områderne nærmest Drivsåtskoven friholdes for bebyggelse. Det vurderes derfor, at der forsat er gode muligheder for at området kan fungere som spredningskorridor for plante- og dyrelivet.


Trafikforhold

På Slagelsevej ved den nuværende vejadgang til Lerchehuset er et busstoppested for regionale rutebiler. Fra 2012 planlægges der indsættelse af en lokal rute i hverdagene. Området ligger i gåafstand fra Jyderup Station. Afstanden er ca. 450 meter svarende til omkring 7 minutter. Fra Jyderup Station er der timedrift til København over Holbæk og Roskilde samt til Kalundborg. I hverdagene kører ekstra myldretidstog mod København om morgenen og fra København om eftermiddagen.

 

Der er på Slagelsevej planlagt en trafiksti for bløde trafikanter. Gennem den vestlige del af området langs Skarresø løber der en regional sti. Lokalplanen udlægger et netværk af stier, der forbinder Slagelsevej, de nye boliggrupper og Lerchehusets have med den regionale sti.

 

Lokalplanområdet vejforsynes fra Slagelsevej. De nye boliger omkring Lerchehuset vil blive vejbetjent fra den eksisterende overkørsel Slagelsevej 12. Slagelsevej er en kommunal vej, hvor Holbæk Kommune er vejmyndighed.

Vejen har en daglig gennemsnitlig trafikbelastning på ca. 3000 biler. Der vil i forbindelse med godkendelse af vejprojektet skulle udarbejdes et mere detaljeret projektmateriale vedrørende overkørslen fra lokalplanområdet til Lerchehuset.


Offentlig service

Området hører under skoledistriktet Jyderup Kommuneskole. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutioner hører området under Børnedistriktet Jyderup. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. For mere information se kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.

 

Området ligger ca. 400 m fra nærmeste daginstitution og omkring 1.700 m fra Jyderup Kommuneskole. Skolevejen til Jyderup Kommuneskole går ad Slagelsevej, Drivsåtvej/Skarridsøgade og Holbækvej, eller alternativt Drivsåtvej, Søbæksparken, Solvænget og Industrivej. På begge strækninger er der med Stiplanen planlagt forbedringer af infrastrukturen for bløde trafikanter på hele eller dele af strækningen.


Nærmeste busstoppested er lige ved den eksisterende overkørsel ved Lerchehuset, Slagelsevej 12. Nærmeste butiksområde med daglig- og udvalgsvareforretninger samt Jyderup Bibliotek ligger ved Jyderup Station, ca. 400 m fra lokalplanområdet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk