Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1ø, 41a, 41b og 41c Jyderup by, Jyderup samt  dele af matr. nr. 1ac, 1c og vejlitra 7000bm Jyderup by, Jyderup. Området ligger centralt i Jyderup, syd for Drivsåtskoven og vest for Slagelsevej. Områdets areal er ca. 40.900 m2 og omfatter to ejendomme: Lerchehuset, Slagelsevej 12, og en beboelsesejendom, Slagelsevej 18. Derudover går den regionale vandresti langs Skarresø gennem lokalplanområdets vestlige del.

 

Matr. nr. 41 b er medtaget, da den er en del af den eksisterende Lokalplan 50-61. Lokalplanen vil ikke medføre ændringer i ejendommenes hidtidige lovlige anvendelser.

 

Området ligger i gåafstand fra Jyderup Station, afstanden er ca. 450 meter. Mellem stationen og lokalplanområdet ligger dagligvareforretninger, specialbutikker og et lægehus. På Slagelsevej ved den nuværende vejadgang er et busstoppested for regionale rutebiler.

Landskabelige kvaliteter

Stationsbyen Jyderup grænser op til et utroligt smukt og spændende landskab. Landskabet er en del af et dramatisk morænelandskab med relativt bevægede terrænformer og med den store sø, Skarresøen, der er et dødishul. Det bevægede landskab og jorder med en relativt dårlig og stærk bonitet har betydet, at der er store, sammenhængende skovområder vest og nord for Jyderup.


Skarresøen ligger som den smukkeste afgrænsning af byen mod vest, adskilt fra selve byen af Nykøbing-Slagelse landevejen. Området mellem denne vej og Skarresøen fremtræder som et grønt bånd og her ligger Sølyst, Drivsåtskoven, Lerchehuset, enkelte huse og campingpladsen.

 

Området fremtræder forholdsvis lukket og man fornemmer ikke Skarresøens herlighed fra byen og Slagelsevej. Plantninger, der dels består af karakteristiske, veludviklede træer og dels tilfældige, selvsåede vækster, lukker for udsynet. En regional sti langs søen giver fin adgang, men også omkring stien er der mange tilfældige plantninger, som lukker for kig mod søen.

 

Selve lokalplanområdet er en integreret del af dette grønne bånd og har sin nordlige begrænsning mod Drivsåtskoven. Området er terrænmæssigt meget markant og dramatisk, idet der er et fald på ca. 12 meter fra Slagelsevejen vejen til Skarresøen. Selve Lerchehuset er placeret relativt højt og ligger som et meget karakteristisk landemærke i det grønne bånd.

 

Det er meget tydeligt, at der i forbindelse med Lerchehuset har været et fint og gennemtænkt anlæg, tilpasset den tid, hvor Lerchehuset blev bygget. Der er således en større ældre frugthave, som næsten er udlevet, der er spor af en gammel urtehave og der et fint gammelt have/parkanlæg, der ligger som en stor, skrånende plæne med store, solitære bøge- og egetræer mellem Lerchehuset og Skarresøen. Den senere brug af Lerchehuset har betydet, at der er indrettet en større asfaltbane og boldanlæg, ligesom der er fortaget tilplantning af et område med grantræer. Manglen på pleje har desuden bevirket, at en del af området henligger med mange selvsåede vækster og uplejede græs/overdrevsarealer.

Bortset fra den regionale sti langs Skarresøen er området ikke offentligt tilgængeligt.

Kulturarvsværdier

Lokalplanområdet er en del af kulturmiljøet ”Stationsbyen Jyderup”. Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 og ligger relativt langt fra kirkebyen af samme navn. De nærliggende skove gav sammen med jernbanen gode muligheder for savværksindustri, hvorfor der også har været drevet savværk fra 1889. Skovene og den nærliggende Skarresø blev også udgangspunktet for rekreative funktioner. Komtesse Lerches rekreationshjem er således oprettet i 1888, og fra tiden derefter stammer flere af de store villaer langs søen på ”søpromenaden” (Sølystvej).

 

Byen rummer flere gode eksempler på karakteristiske og tydelige lag af stationsbybebyggelse: Langs banen øst for den nord-sydgående hovedgade en bebyggelse af små arbejderhuse til én familie fra ca. 1890-1910; langs hovedgaden nord for stationen en tilsvarende, lidt yngre bebyggelse med lidt større huse, en del med værksted eller butik; overfor stationsbygningen fra 1874 stationsbyens kerne: Den store hotelbygning fra 1920’erne (som efter historiske kort at dømme må have afløst en ældre) og en række toetagers huse fra 1900-1920 med forretninger og lejligheder. Med byens udbygning fulgte i 1900-tallet også en lang række højere skoler: Mellem- og realskolen, handelsskole og teknisk skole, men først lidt inde i 1900-årene blev stationsbyen større end kirkebyen.

 

Som et bærende element i kulturmiljøet nævnes strøget af store villaer og tidligere rekreationshjem langs Sølystvej med udsigt over Skarresø. Derimod nævnes udfyldning med byggeri i eksisterende haver og på de åbne, grønne arealer mellem Sølystvej og søbredden som en mulig trussel mod kulturmiljøet. Bebyggelse i disse områder skal således udformes med stor følsomhed overfor kulturmiljøets eksisterende kvaliteter.

Den eksisterende bebyggelse

Slagelsevej 12 blev bygget i 1891 af komtesse Agnes Lerche som et rekonvalescenthjem - et rekreationshjem for mindre bemidlede kvinder. Bygningsanlægget går i daglig tale under navnet Lerchehuset, og fungerer i dag som døgninstitution. Lerchehuset er et stateligt bygningsanlæg i røde teglsten, som ligger meget karakteristisk på toppen af et fremspring i det kuperede landskab. Ud over selve Lerchehuset ligger der en håndfuld mindre bygninger på ejendommen Slagelsevej 12. Bygningerne har karakter af pavilloner eller skure og ligger, hvor den tætte bevoksning skiller arealerne langs Slagelsevej fra haveanlægget og Skarresø.

 

Ud over ejendommen Slagelsevej 14, indeholder lokalplanområdet en enkel bolig, ejendommen Slagelsevej 20. Boligen ligger placeret nær ved Slagelsevej og danner den nordlige afslutning på den række af huse langs Slagelsevej ned til campingpladsen i syd.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk