Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen holder fast i de landskabskulturværdier, som skal bæres videre ind i fremtiden gennem en omdannelse af lokalplanområdet. Disse værdier omfatter:

 

- Lerchehusets fremtrædende position i landskabet og bygningernes karakter af et fritliggende anlæg.
- Den rumlige opdeling og karaktermæssige forskel mellem haven mod Skarresø og arealerne langs Slagelsevej.
- Haven mod Skarresø med de karakteristiske store træer og den åbne plæne.
- Overdrevet/engen på kanten af Drivsåtskoven.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 24 boliger i to sammenhængende enklaver af tæt-lav bebyggelse og at anvende Lerchehuset og en ny tilbygning hertil til højskole eller liberalt erhverv. Der kan desuden etableres en bolig i Lerchehuset og tilbygningen hertil. Derudover sikres der en åbenhed i området, idet den eksisterende offentlige sti langs Skarresø sikres bevaret.


Anvendelseskategorien fastsættes i lokalplanen til bolig samt højskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter.


Den nye bebyggelse på arealerne omkring Lerchehuset underordner sig landskabet, Drivsåtskoven og Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg. De to enklaver af ny bebyggelse skal putte sig ned i landskabet på hver sin side af Lerchehuset i lavningerne langs Slagelsevej.

Haven og overdrevet/engen

Lokalplanområdet indeholder fire delområder:

Delområde A indeholdende den eksisterende have mod Skarresø på vestsiden af Lerchehuset, samt de arealer mod nord og syd, hvor haven springer i skov. Desuden det naturbeskyttede areal syd for Drivsåtskoven, der henligger som overdrev/eng. Bestemmelserne for delområde A er, at bevare havens nuværende karakter, naturområdet som det henligger, samt at sikre offentlig adgang.

 

Delområde B indeholder bygningsanlægget Lerchehuset, arealerne langs Slagelsevej og byggefelterne for en fremtidig bebyggelse. Arealerne omkring boligerne udlægges som overdrev med den hensigt, at der på arealerne vil opstå et biodiversitet-miljø med et rigt dyre- og planteliv. Arealerne vil endvidere kunne bruges til at håndtere regnvandet fra den kommende boligbebyggelse, fungere som friareal for de kommende boliger og være en del af det rekreative område omkring Lerchehuset. Lokalplanens bestemmelser lægger op til, at vedligeholdelse af landskabet omkring boligerne varetages i fællesskab af de forskellige enheder i området.


Lokalplanen regulerer fremtidig bebyggelse på arealerne omkring Lerchehuset stramt og afsætter nogle specifikke niveauer og volumener, som bebyggelsen skal holde sig inden for. Dette sker dels for at regulere bebyggelsens påvirkning af landskabsværdier og levesteder for dyreliv omkring Skarresø, og dels for at sikre en høj kvalitet i den nye bebyggelse. Bestemmelserne omkring Lerchehusets eksisterende bygningskompleks fastholder de eksisterende bygningers omfang, placering og materialeforbrug.

 

Delområde C omfatter ejendommen Slagelsevej 18, og delområde D omfatter et eksisterende regnvandsbassin nord for Lerchehuset. Bestemmelserne fastholder de eksisterende bygningers omfang og placering og fastholder derigennem nogle af de karaktertræk, som er beskrevet som bærende elementer i kulturmiljøudpegningen af ”Stationsbyen Jyderup”.

Boligbebyggelsen

Byggefelterne ligger ved siden af Lerchehuset. På arealerne mod Slagelsevej syd for Lerchehuset er byggefeltet en del af den nuværende boldbane, på arealet mod Slagelse nord for Lerchehuset er byggefeltet en del af frugtplantagen, granbevoksningen og asfaltbanen.

 

Boligerne er mørke, lave bygninger, der placeres tæt sammen i felter og bygges sammen i rækker. Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal holdes i et afdæmpet og knapt formsprog. Bygningerne putter sig ned i landskabet - et billede man kender fra ældre sommerhusområder rundt omkring i Danmark.


Den nye boligbebyggelse skal udføres i sortmalet vandret bræddebeklædning. Boligerne vil få grønne tage, dvs. at taget beplantes med lave, delvist stedsegrønne planter. Vinduer og døre skal udføres i træ og fremstå i deres naturlige farve. Alle mure og lignende i området skal ligeledes beklædes med sortmalet vandret bræddebeklædning.

 

Belægningen på boliggaderne mellem boligerne skal være i beton, ligesom parkeringsarealerne skal belægges med beton eller asfalt. Adgangsstien langs skoven skal udføres i en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel.


Der skal i forbindelse med boligbebyggelsen etableres et fælleslokale, hvor beboerne kan holde møder og større arrangementer, der ikke er plads til i den enkelte bolig. Fælleshuset tænkes etableret i en del af Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg, nærmere bestemt Gartnerhuset.


Et fælles varmeanlæg til lokalplanområdets forsyning kan placeres i eksisterende bebyggelse eller etableres som et underjordisk anlæg.


Regnvand håndteres på grunden efter princippet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Det betyder, at regnvandet i området skal håndteres i området ved forsinkelse, nedsivning og fordampning.
Området trafikbetjenes via de eksisterende overkørsler til Slagelsevej. Den nye boligbebyggelse får adgang via stikveje fra Lerchehusets indkørsel. Der etableres parkeringspladser til erhverv og boliger langs Slagelsevej, hvor parkeringspladserne kan sænkes under vejens niveau. Der etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv - det vil her sige ca. 20 parkeringspladser, og 1,5 parkeringsplads pr. bolig svarende til 36 parkeringspladser til de 24 boliger.

Ændringer ved endelig vedtagelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen har byrådet indarbejdet følgende ændringer:

  • Det er også blevet muligt at etablere andre institutioner (lig højskole) i Lerchehuset.
  • Placeringen af enkelte byggefelter i etape 3 (byggefelt II) er blevet justeret.
  • Der er tilføjet konkrete bestemmelser om indretningen af alle friarealer i området.
  • Der er tilføjet nærmere bestemmelser om skiltning i området.
  • Der er tilføjet bestemmelser om opsætning af antenner og paraboler i området.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk