Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
11.13 Bestemmelser

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Bestemmelser

11.13 Bestemmelser Et område ved Lerchehuset i Jyderup

Med hjemmel i lov om planl√¶gning (jf. lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere √¶ndringer) fasts√¶ttes herved f√łlgende bestemmelser for det omr√•de, der er beskrevet i ¬ß 2:

Lokalplanens formål er:

1.1

at udl√¶gge areal til boligform√•l samt h√łjskole og lign.¬†eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter.

1.2

¬†at sikre omr√•dets nuv√¶rende landskabelige kvaliteter, de kulturarvsv√¶rdier som er i Lerchehuset og det kulturmilj√ł som Lerchehuset er en del af.

1.3

¬†at sikre den eksisterende, offentlige sti langs Skarres√ł.

1.4

¬†at s√¶tte rammerne for det fremtidige byggeri i omr√•det, s√• de eksisterende landskabs- og kulturv√¶rdier underst√łttes og udvikles,

1.5

 at ny bebyggelse i området har et minimalt resurseforbrug gennem hele bebyggelsens levetid,

1.6

 at regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand

1.7

 at håndteringen af regnvand integreres som en synlig og integreret del af det rekreative landskab, hvor afledningen af regnvand er en kvalitet i landskabet.

2.1

Lokalplanomr√•det omfatter matr. nr. 1√ł, 41a, 41b og 41c Jyderup by, Jyderup samt dele af matr. nr. 1ac, 1c og vejlitra 7000bm Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.2

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder, angivet på kortbilag 1. Yderligere fastlægges der 3 etaper for byggeri i delområde B som vist på kortbilag 3.

2.3

Delområde A indeholder matr. nr. 41c Jyderup by, Jyderup samt dele af matr. nr. 1ac, 1c, 41a og vejlitra 7000bm Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.4

Delområde B indeholder dele af matr.nr. 41a og 1c Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.5

Delområde C indeholder matr.nr. 41b, Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.6

Delomr√•de D indeholder matr. nr. 1√ł, Jyderup by, Jyderup.Se kortbilag 1.

2.7

¬†Omr√•det er beliggende i landzone . Hele omr√•det overf√łres til byzone med den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

3.1

Delområde A må kun anvendes til rekreative formål, fælles friarealer for bebyggelsen i området, samt sti.

3.2

¬†Delomr√•de B m√• anvendes til boligform√•l med tilh√łrende f√¶llesfaciliteter, herunder f√¶lles friarealer, og tekniske anl√¶g, samt h√łjskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter.

3.3

¬†Der udl√¶gges 3 byggefelter i delomr√•de B som vist p√• kortbilag 3. Byggeri i byggefelterne I og II kan anvendes til boliger. Lerchehusets eksisterende bygningsanl√¶g samt byggeri i byggefelt III kan anvendes til h√łjskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter, dog jf. ¬ß 3.5. Lerchehuset og byggefelter er vist p√• henholdsvis kortbilag 1 og 3.¬†

3.4

 Der må etableres op til 25 boliger i delområde B.

3.5

¬†I delomr√•de B m√• der etableres maksimalt 1600 m2 h√łjskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter,¬†Lerchehuset samt byggefelt III. Dog kan op til 200 m2 af de 1600 m2 anvendes til √©n bolig. Lercheghuset og byggefelt III er vist p√• henholdsvis kortbilag 1 og 3.

3.6

 Der må etableres én bolig i delområde C.

3.7

 I delområde D må der kun etableres tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin.

4.1

Der må ikke ske yderligere udstykning inden for lokalplanområdet. Dog kan de eksisterende ejendomme i delområderne A og B lægges sammen.

5.1

Delområde A og D
5.1.1 Der må ikke etableres byggeri i delområderne A og D.

5.2

Delområde B
5.2.1 Ny bebyggelse i delområde B skal placeres indenfor de på kortbilag 3 angivne byggefelter.
5.2.2 Gulvkoterne på byggefelterne I og II fremgår af kortbilag 3.
Ny bebyggelse indenfor de p√• kortbilag 3 angivne byggefelter I, II og III skal som hovedregel f√łlge h√łjdeangivelserne p√• kortbilag 3 (h√łjdegr√¶nseplan).¬†
5.2.3 Der m√• ops√¶ttes stativer i forbindelse med affaldssortering i forbindelse med parkerings- og vendepladser. H√łjden p√• affaldsstativer m√• ikke overstige 1,5 m.

5.3

Byggefelt I og II
5.3.1 Ny bebyggelse indenfor de p√• kortbilag angivne byggefelter I og II m√• kun opf√łres inden for det p√• bilag 5 angivne tv√¶rprofil. Tv√¶rprofilet for √©n r√¶kke af boliger udg√łres af en boliggade med ca. 7 meters bredde, en ca. 8 m dyb boligbebyggelse og en ca. 3 m dyb have.
5.3.2 Bebyggelsen m√• kun udf√łres med ensidig tagh√¶lding skr√•nende nedad mod Slagelsevej.
5.3.3 Maksimal h√łjde p√• facade mod vest er 4,5m og maksimal h√łjde p√• facade mod √łst er 3,2m
5.3.4 Havens grundniveau i en boligr√¶kke skal ligge ca. 1,0 m over den tilst√łdende r√¶kke boligers boliggade.
5.3.5 Mod boliggaden skal der til hver bolig placeres et skur på ca. 2 gange 2 m. Dette skur må placeres uden for byggefeltet, som vist på kortbilag 3. Skurets tag er en forlængelse af boligbebyggelsens tag.
5.3.6 B√•de taget p√• selve boligen og p√• skuret m√• maksimalt havde et udh√¶ng p√• 30cm fra facade til sternbr√¶ddet, og sternbr√¶ddet m√• maksimalt v√¶re 12 cm h√łjt.

5.4

Lerchehuset og byggefelt III
5.4.1 Lerchehuset (det eksisterende bygningsanlæg angivet på kortbilag 1) må ikke nedrives. Ændringer af mindre bygningsdele som vinduer, kviste, skorsten og trappeanlæg kan tillades, såfremt ændringerne respekterer bygningsanlæggets originale arkitektoniske karakter i forhold til proportioner og materialeanvendelse samt ikke ændrer bygningernes omfang og placering.
5.4.2 Ny bebyggelse indenfor det p√• kortbilag angivne byggefelt III m√• opf√łres i en etage plus evt. gangbro i 1.sals h√łjde.
5.4.3 Ny bebyggelse indenfor byggeflet III m√• maksimalt have en h√łjde p√• 8.5 m.
5.4.4 Ny bebyggelse i byggefelt III må maksimalt have et samlet etageareal på 120 m2. Gangbro medregnes ikke.

5.5

Delområde C
5.5 Ny bebyggelse indenfor delomr√•de C m√• maksimalt udg√łre 1 etage med udnyttet tagetage. Ingen bygningsdel m√• overstige 8,5 m over grundniveau. Bebyggelsesprocenten i delomr√•de C m√• ikke overstige 30%.

6.1

Generelt
6.1.1 Ny boligbebyggelse i byggefelterne I og II¬†skal opf√łres som lavenergihuse, s√• den som minimum opfylder bestemmelserne for den aktuelle energiramme for energiforbrug i lavenergibygninger, jf. bygningsreglementets til enhver tid g√¶ldende klassifikationer, ved lokalplanens vedtagelse svarende til lavenergiklasse 2015 i BR 10.
6.1.2 I delområderne A og D må der ikke etableres antenner og paraboler.
I delomr√•de B m√• st√łrre antenner og paraboler med en diameter over 1 m. m√• ikke etableres i det fri.
I delområde B skal mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m. placeres på en facade under tagryg eller på terræn. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning.
Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. vinduer og lign.

6.2

 Byggefelt I og II
6.2.1 Lodrette overflader som facader, sternbr√¶dder, stakitter o.l. m√• kun fremst√• i sortmalet tr√¶ udf√łrt som vandret breddebekl√¶dning.
6.2.2 Tage skal fremst√• som gr√łnne tage, beplantet med lave stedsegr√łnne planter, som for eksempel sukkulenter, s√•dan at hele tagets overflade er d√¶kket af den gr√łnne beplantning.
6.2.3 Vinduer og d√łre skal udf√łres i tr√¶ og fremst√• i deres naturlige farve.
6.2.4 Vinduer og d√łre m√• ikke underinddeles i mindre flader med f.eks. sprosser.
6.2.5 Terrasser og lignende skal udf√łres med overflader i tr√¶, udf√łrt som br√¶ddegulv, eller beton, som for eksempel fliser eller pladsst√łbt kostet beton.

6.3

 Byggefelt III
6.3.1 Lodrette overflader som facader, udh√¶ng o.l. skal fremst√• i glas eller blank r√łd tegl, tilsvarende Lerchehusets eksisterende bygninger.
6 3.2 Tage skal fremst√• enten som gr√łnne tage, som beskrevet under ¬ß 6.2, som bekl√¶dt med vingetegl tilsvarende Lerchehusets eksisterende bygningskompleks, eller som zink, kobber, tombak eller lignende.

6.4

 Lerchehuset.
6.4.1 Ændringer på Lerchehusets eksisterende bygningskompleks må kun ske i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske principper, hvilket betegnes som en kompakt bygningskrop og fremtrædende gavle.
6.4.2 Overflader p√• Lerchehusets eksisterende bygningskompleks m√• kun fremst√• i blanke r√łde tegl, underopdelt af horisontale linjer af blanke gule tegl. Mindre bygningsdele skal fremst√• som pudsede overflader, glas, zink eller kobber.
6.4.3 Vinduer skal fremstå som dannebrogsvinduer, evt. med underopdelte glas i vinduesrammerne Vinduerne skal fremstå i malet træ. Tværposten skal flugte med murværkets bånd af gule tegl.

6.5

 Delområde C
6.5.1 Overflade m√• ikke udf√łres med glaserede eller reflekterende materialer, der kan v√¶re til gene for naboer, trafikforhold eller som kan g√łre bebyggelsen mere synlig fra Skarres√ł.
Dele af lokalplanomr√•det er omfattet af s√łbeskyttelseslinjen omkring Skarres√ł. P√• arealer indenfor s√łbeskyttelseslinjen er tilstands√¶ndringer, herunder byggeri og anl√¶g, forbudt. Der skal derfor s√łges om dispensation etablering af byggeri og anl√¶g. Holb√¶k kommune er myndighed p√• omr√•det.
Lokalplanomr√•det er omfattet af skovbyggelinjen omkring Drivs√•tskoven. P√• arealer indenfor skovbyggelinjen er byggeri forbudt . Der skal derfor s√łges om dispensation til etablering af byggeri. Holb√¶k kommune er myndighed p√• omr√•det.
Der er registreret beskyttet natur i omr√•det. Tilstands√¶ndringer p√• arealerne, der er registreret som beskyttet natur, er forbudt. Der skal derfor s√łges om dispensation fra regulering af beplantning og terr√¶n. Holb√¶k kommune er myndighed p√• omr√•det.

7.1

Veje
7.1.1 Der udlægges boliggader, adgangsområder og vendepladser som vist på kortbilag 3. Den eksisterende vej til Lerchehuset fastholdes.
7.1.2 Vejadgang til delomr√•de B lokalplanomr√•det skal ske fra Slagelsevej, den kommende boligbebyggelse i delomr√•det skal vejbetjenes ved den nuv√¶rende indk√łrsel til Lerchehuset. Delomr√•de C skal vejbetjenes af eksisterende overk√łrsel til Slagelsevej.
7.1.3 Etableringen af veje, boliggader, adgangsomr√•der og vendepladser skal ske i henhold til udl√¶g og omtrentlige h√łjder angivet i kortbilag 4.
7.1.4 Adgangsvejen fra Slagelsevej til Lerchehuset skal udl√¶gges med en bredde p√• 6 m bredde. Der etableres et regul√¶rt T-kryds i forbindelse med overk√łrslen til Slagelsevej.
7.1.5 Adgangsvejene til parkeringspladserne skal udlægges med en bredde på 5 m.
7.1.6 Boliggaderne fra parkeringspladser til adgangsområderne udlægges i en bredde på ca. 3 m.
Vejprojekt inkl. overk√łrslen til Slagelsevej skal godkendes af vejmyndigheden. Holb√¶k Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Teknik og Milj√ł tidligt i projekteringsfasen med henblik p√• koordinering, r√•d og vejledning.

7.2

 Parkering
7.2.1 Parkeringspladser må kun placeres efter principperne vist på kortbilag 3.
7.2.2 I delomr√•de B skal der udl√¶gges parkering svarende til 1,5 parkeringsplads pr. boligenhed og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal liberalt erhverv/h√łjskole.
7.2.3 Der skal indrettes 2 parkeringspladser foran Lerchehuset, som reserveres for handicappede.
7.2.4 Etableringen af parkeringspladser skal ske i henhold til udl√¶g og omtrentlige h√łjdekurver som angivet p√• kortbilag 4.
7.2.5 Der skal i Delområde C udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. boligenhed.

7.3

 Stier
7.3.1 Stier udlægges efter principperne vist på kortbilag 3.
7.3.2 Stier skal have en bredde på min. 1,3 m.
7.3.3 Stier skal f√łlge terr√¶n.
7.3.4 Stien langs Skarres√ł er offentlig.

7.4

 Belægning
7.4.1 Adgangsveje til parkerings- og vendepladser skal udf√łres i betonbel√¶gningssten, gr√¶sarmering eller asfalt.
7.4.2 Boliggaderne angivet p√• kortbilag 3 skal udf√łres med betonoverflade, som f.eks. fliser eller pladsst√łbt kostet beton.
7.4.3 √ėvrige veje og stier skal udf√łres med en bel√¶gning, der er √•ben for gennemsivning af regnvand, som grus, stenmel eller lignende.
7.4.4 Nye veje skal navngives som anvist på kortbilag. (Ved Lerchehuset).
Grundejer er gennem denne lokalplan forpligtet til at varetage vedligeholdelsen af området efter lokalplanens og plejeplanens bestemmelser.

8.1

Der m√• ikke skiltes i delomr√•derne A og D. I delomr√•de B m√• der udover almindelige navne- og nummerskilte m√• der kun skiltes med vejnavne og adresser i forbindelse med indk√łrslen til omr√•det ved Slagelsevej og ved de enkelte adgangsveje til Lerchehuset og parkeringsarealer.

8.2

I delomr√•de B kan der i forbindelse med indk√łrslen ved Slagelsevej opstilles skilte¬† med henvisning til erhverv samt h√łjskole o.lign. i omr√•det.¬†

8.3

Skilte m√• maksimalt have et omfang p√• 1,5 m i h√łjden og 1,5 m i bredden. Der m√• ikke ops√¶ttes lysende skilte.

9.1

 Delområde A udlægges til fælles friareal for området. Det samme gælder ubebyggede arealer i delområde B, der ikke anvendes til adgangsområder, boliggader, parkering, stier, terrasser og haveanlæg. Dog jf. § 9.9.

9.2

I delomr√•derne A og B m√• egetr√¶er og b√łgetr√¶er med en stammediameter over 20 cm ikke f√¶ldes og der skal straks ske en genplantning, hvis et tr√¶ grundet √¶lde, sygdom eller andet m√• f√¶ldes.

9.3

 Fælles friarealer i delområderne A og B skal vedligeholdes efter plejeplanen, vedlagt som kortbilag 6.

9.4

 De fælles friarealer i delområderne A og B skal etableres og beplantes  som vist i princip på kortbilag 3 og 6. Planter skal være buske som sargents æble, vilde roser, benved, fjeldribs, kræge, hindbær, brombær eller lign.    

9.5

¬†Udformning af f√¶lles friarealer i delomr√•de A og B i forhold til terr√¶nregulering, vandrender, s√łer og v√•domr√•der og beplantning skal udf√łres efter principperne vist p√• kortbilag 3 og 6. Dog jf. ¬ß 9.6.

9.6

¬†I delomr√•de A og B m√• der foretages den n√łdvendige terr√¶nregulering i forbindelse med etablering af lokal afledning af regnvand, herunder vandrender og regnvandsbassin.

9.7

 I delområde C må terrænet reguleres +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 1 m fra skel.

9.8

 I delområde D må der kun foretages terrænregulering i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin.

9.9

¬†Stien ved Skarres√ł er offentlig.
Dele af lokalplanomr√•det er omfattet af s√łbeskyttelseslinjen omkring Skarres√ł. P√• arealer indenfor s√łbeskyttelseslinjen er tilstands√¶ndringer forbudt. Der skal derfor s√łges om dispensation fra regulering af beplantning og terr√¶n. Holb√¶k kommune er myndighed p√• omr√•det.
¬†Der er registreret beskyttet natur i omr√•det. Tilstands√¶ndringer p√• arealerne, der er registreret som beskyttet natur, er forbudt. Der skal derfor s√łges om dispensation fra regulering af beplantning og terr√¶n. Holb√¶k kommune er myndighed p√• omr√•det.

10.1

 Der må opsættes belysningsarmaturer i forbindelse med adgangsveje, parkeringspladser og boliggader angivet i § 7.1 og 7.2

10.2

¬†Belysningsarmaturer m√• ikke overstige en h√łjde p√• 2,0 m.

11.1

I delområde A må der ikke etableres tekniske anlæg, dog jf. § 11.5.

11.2

I delområde B skal tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation, være indesluttet i bygningerne.

11.3

 Et fælles varmeanlæg til lokalplanområdets forsyning må placeres i eksisterende bebyggelse eller etableres som et underjordisk anlæg.

11.4

¬†Synlige ledninger som f.eks. elkabler, fjernvarmer√łr og telefonledninger er ikke tilladt.

11.5

I planområdet skal der etableres anlæg til lokal afledning af regnvand efter principperne vist på kortbilag 6.

12.1

Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelterne I og II skal adgangsveje, adgangsområder, boliggader, parkeringsarealer være anlagt, indenfor den etape (etaper er angivet på kortbilag 3) som bebyggelsen er en del af jf. § 7.

12.2

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i etape 3 skal adgangsvejen, boliggaden og parkeringsarealet i etape 2 være anlagt jf. § 7.

12.3

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde B skal der anlægges stier jf. § 7.3 samt fælles opholdsarealer i delområderne A og B jf. § 9.

12.4

Inden ibrugtagning af byggeri i etape 3 skal der være etableret et fælleslokale til bebyggelsen i byggefelterne I og II.

12.5

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelt III samt ændret anvendelse af Lerchehuset skal der være etableret parkering og en adgangsvej til Lerchehuset jf. § 7.2.

12.6

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for spildevand.
Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde C og byggefelt III skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 

12.7

 Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelterne I - III skal fælles regnvandshåndteringssystem være etableret jf. 11. Og bebyggelsen skal være tilsluttet anlægget.

13.1

Lokalplan 50-60 aflyses for s√• vidt ang√•r¬†denne lokalplans omr√•de som anf√łrt i ¬ß 2.
Grundejer er gennem denne lokalplan forpligtet til at varetage vedligeholdelsen af området efter lokalplanens og plejeplanens bestemmelser.

14.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2

¬†Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3

¬†Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ved en eventuel dispensationssag vedr√łrende afvigelser fra lokalplanen i forhold til bebyggelse, beplantning og terr√¶nregulering skal der b√•de indhentes dispensation fra Lokalplanens bestemmelser hos Planlovsadministrationen i Holb√¶k Kommune og for s√ł- og skovbeskyttelseslinjer hos Landzoneadministrationen i Holb√¶k Kommune.
Byr√•dets afg√łrelser om forhold, der er omfattet af lov om planl√¶gning, kan p√•klages til Naturklagen√¶vnet for s√• vidt ang√•r retlige klager, ekspropriationsklager og landzoneklager, jf. ¬ß 58 i lov om planl√¶gning.

Klager skal v√¶re indgivet skriftligt inden 4 uger efter afg√łrelsen er meddelt, jf. ¬ß 60 i lov om planl√¶gning

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk