Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
11.13 Bestemmelser

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Bestemmelser

11.13 Bestemmelser Et område ved Lerchehuset i Jyderup

Med hjemmel i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i § 2:

Lokalplanens formål er:

1.1

at udlægge areal til boligformål samt højskole og lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter.

1.2

 at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter, de kulturarvsværdier som er i Lerchehuset og det kulturmiljø som Lerchehuset er en del af.

1.3

 at sikre den eksisterende, offentlige sti langs Skarresø.

1.4

 at sætte rammerne for det fremtidige byggeri i området, så de eksisterende landskabs- og kulturværdier understøttes og udvikles,

1.5

 at ny bebyggelse i området har et minimalt resurseforbrug gennem hele bebyggelsens levetid,

1.6

 at regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand

1.7

 at håndteringen af regnvand integreres som en synlig og integreret del af det rekreative landskab, hvor afledningen af regnvand er en kvalitet i landskabet.

2.1

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1ø, 41a, 41b og 41c Jyderup by, Jyderup samt dele af matr. nr. 1ac, 1c og vejlitra 7000bm Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.2

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder, angivet på kortbilag 1. Yderligere fastlægges der 3 etaper for byggeri i delområde B som vist på kortbilag 3.

2.3

Delområde A indeholder matr. nr. 41c Jyderup by, Jyderup samt dele af matr. nr. 1ac, 1c, 41a og vejlitra 7000bm Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.4

Delområde B indeholder dele af matr.nr. 41a og 1c Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.5

Delområde C indeholder matr.nr. 41b, Jyderup by, Jyderup. Se kortbilag 1.

2.6

Delområde D indeholder matr. nr. 1ø, Jyderup by, Jyderup.Se kortbilag 1.

2.7

 Området er beliggende i landzone . Hele området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

3.1

Delområde A må kun anvendes til rekreative formål, fælles friarealer for bebyggelsen i området, samt sti.

3.2

 Delområde B må anvendes til boligformål med tilhørende fællesfaciliteter, herunder fælles friarealer, og tekniske anlæg, samt højskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter.

3.3

 Der udlægges 3 byggefelter i delområde B som vist på kortbilag 3. Byggeri i byggefelterne I og II kan anvendes til boliger. Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg samt byggeri i byggefelt III kan anvendes til højskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter, dog jf. § 3.5. Lerchehuset og byggefelter er vist på henholdsvis kortbilag 1 og 3. 

3.4

 Der må etableres op til 25 boliger i delområde B.

3.5

 I delområde B må der etableres maksimalt 1600 m2 højskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter, Lerchehuset samt byggefelt III. Dog kan op til 200 m2 af de 1600 m2 anvendes til én bolig. Lercheghuset og byggefelt III er vist på henholdsvis kortbilag 1 og 3.

3.6

 Der må etableres én bolig i delområde C.

3.7

 I delområde D må der kun etableres tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin.

4.1

Der må ikke ske yderligere udstykning inden for lokalplanområdet. Dog kan de eksisterende ejendomme i delområderne A og B lægges sammen.

5.1

Delområde A og D
5.1.1 Der må ikke etableres byggeri i delområderne A og D.

5.2

Delområde B
5.2.1 Ny bebyggelse i delområde B skal placeres indenfor de på kortbilag 3 angivne byggefelter.
5.2.2 Gulvkoterne på byggefelterne I og II fremgår af kortbilag 3.
Ny bebyggelse indenfor de på kortbilag 3 angivne byggefelter I, II og III skal som hovedregel følge højdeangivelserne på kortbilag 3 (højdegrænseplan). 
5.2.3 Der må opsættes stativer i forbindelse med affaldssortering i forbindelse med parkerings- og vendepladser. Højden på affaldsstativer må ikke overstige 1,5 m.

5.3

Byggefelt I og II
5.3.1 Ny bebyggelse indenfor de på kortbilag angivne byggefelter I og II må kun opføres inden for det på bilag 5 angivne tværprofil. Tværprofilet for én række af boliger udgøres af en boliggade med ca. 7 meters bredde, en ca. 8 m dyb boligbebyggelse og en ca. 3 m dyb have.
5.3.2 Bebyggelsen må kun udføres med ensidig taghælding skrånende nedad mod Slagelsevej.
5.3.3 Maksimal højde på facade mod vest er 4,5m og maksimal højde på facade mod øst er 3,2m
5.3.4 Havens grundniveau i en boligrække skal ligge ca. 1,0 m over den tilstødende række boligers boliggade.
5.3.5 Mod boliggaden skal der til hver bolig placeres et skur på ca. 2 gange 2 m. Dette skur må placeres uden for byggefeltet, som vist på kortbilag 3. Skurets tag er en forlængelse af boligbebyggelsens tag.
5.3.6 Både taget på selve boligen og på skuret må maksimalt havde et udhæng på 30cm fra facade til sternbræddet, og sternbræddet må maksimalt være 12 cm højt.

5.4

Lerchehuset og byggefelt III
5.4.1 Lerchehuset (det eksisterende bygningsanlæg angivet på kortbilag 1) må ikke nedrives. Ændringer af mindre bygningsdele som vinduer, kviste, skorsten og trappeanlæg kan tillades, såfremt ændringerne respekterer bygningsanlæggets originale arkitektoniske karakter i forhold til proportioner og materialeanvendelse samt ikke ændrer bygningernes omfang og placering.
5.4.2 Ny bebyggelse indenfor det på kortbilag angivne byggefelt III må opføres i en etage plus evt. gangbro i 1.sals højde.
5.4.3 Ny bebyggelse indenfor byggeflet III må maksimalt have en højde på 8.5 m.
5.4.4 Ny bebyggelse i byggefelt III må maksimalt have et samlet etageareal på 120 m2. Gangbro medregnes ikke.

5.5

Delområde C
5.5 Ny bebyggelse indenfor delområde C må maksimalt udgøre 1 etage med udnyttet tagetage. Ingen bygningsdel må overstige 8,5 m over grundniveau. Bebyggelsesprocenten i delområde C må ikke overstige 30%.

6.1

Generelt
6.1.1 Ny boligbebyggelse i byggefelterne I og II skal opføres som lavenergihuse, så den som minimum opfylder bestemmelserne for den aktuelle energiramme for energiforbrug i lavenergibygninger, jf. bygningsreglementets til enhver tid gældende klassifikationer, ved lokalplanens vedtagelse svarende til lavenergiklasse 2015 i BR 10.
6.1.2 I delområderne A og D må der ikke etableres antenner og paraboler.
I delområde B må større antenner og paraboler med en diameter over 1 m. må ikke etableres i det fri.
I delområde B skal mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m. placeres på en facade under tagryg eller på terræn. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning.
Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. vinduer og lign.

6.2

 Byggefelt I og II
6.2.1 Lodrette overflader som facader, sternbrædder, stakitter o.l. må kun fremstå i sortmalet træ udført som vandret breddebeklædning.
6.2.2 Tage skal fremstå som grønne tage, beplantet med lave stedsegrønne planter, som for eksempel sukkulenter, sådan at hele tagets overflade er dækket af den grønne beplantning.
6.2.3 Vinduer og døre skal udføres i træ og fremstå i deres naturlige farve.
6.2.4 Vinduer og døre må ikke underinddeles i mindre flader med f.eks. sprosser.
6.2.5 Terrasser og lignende skal udføres med overflader i træ, udført som bræddegulv, eller beton, som for eksempel fliser eller pladsstøbt kostet beton.

6.3

 Byggefelt III
6.3.1 Lodrette overflader som facader, udhæng o.l. skal fremstå i glas eller blank rød tegl, tilsvarende Lerchehusets eksisterende bygninger.
6 3.2 Tage skal fremstå enten som grønne tage, som beskrevet under § 6.2, som beklædt med vingetegl tilsvarende Lerchehusets eksisterende bygningskompleks, eller som zink, kobber, tombak eller lignende.

6.4

 Lerchehuset.
6.4.1 Ændringer på Lerchehusets eksisterende bygningskompleks må kun ske i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske principper, hvilket betegnes som en kompakt bygningskrop og fremtrædende gavle.
6.4.2 Overflader på Lerchehusets eksisterende bygningskompleks må kun fremstå i blanke røde tegl, underopdelt af horisontale linjer af blanke gule tegl. Mindre bygningsdele skal fremstå som pudsede overflader, glas, zink eller kobber.
6.4.3 Vinduer skal fremstå som dannebrogsvinduer, evt. med underopdelte glas i vinduesrammerne Vinduerne skal fremstå i malet træ. Tværposten skal flugte med murværkets bånd af gule tegl.

6.5

 Delområde C
6.5.1 Overflade må ikke udføres med glaserede eller reflekterende materialer, der kan være til gene for naboer, trafikforhold eller som kan gøre bebyggelsen mere synlig fra Skarresø.
Dele af lokalplanområdet er omfattet af søbeskyttelseslinjen omkring Skarresø. På arealer indenfor søbeskyttelseslinjen er tilstandsændringer, herunder byggeri og anlæg, forbudt. Der skal derfor søges om dispensation etablering af byggeri og anlæg. Holbæk kommune er myndighed på området.
Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring Drivsåtskoven. På arealer indenfor skovbyggelinjen er byggeri forbudt . Der skal derfor søges om dispensation til etablering af byggeri. Holbæk kommune er myndighed på området.
Der er registreret beskyttet natur i området. Tilstandsændringer på arealerne, der er registreret som beskyttet natur, er forbudt. Der skal derfor søges om dispensation fra regulering af beplantning og terræn. Holbæk kommune er myndighed på området.

7.1

Veje
7.1.1 Der udlægges boliggader, adgangsområder og vendepladser som vist på kortbilag 3. Den eksisterende vej til Lerchehuset fastholdes.
7.1.2 Vejadgang til delområde B lokalplanområdet skal ske fra Slagelsevej, den kommende boligbebyggelse i delområdet skal vejbetjenes ved den nuværende indkørsel til Lerchehuset. Delområde C skal vejbetjenes af eksisterende overkørsel til Slagelsevej.
7.1.3 Etableringen af veje, boliggader, adgangsområder og vendepladser skal ske i henhold til udlæg og omtrentlige højder angivet i kortbilag 4.
7.1.4 Adgangsvejen fra Slagelsevej til Lerchehuset skal udlægges med en bredde på 6 m bredde. Der etableres et regulært T-kryds i forbindelse med overkørslen til Slagelsevej.
7.1.5 Adgangsvejene til parkeringspladserne skal udlægges med en bredde på 5 m.
7.1.6 Boliggaderne fra parkeringspladser til adgangsområderne udlægges i en bredde på ca. 3 m.
Vejprojekt inkl. overkørslen til Slagelsevej skal godkendes af vejmyndigheden. Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Teknik og Miljø tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

7.2

 Parkering
7.2.1 Parkeringspladser må kun placeres efter principperne vist på kortbilag 3.
7.2.2 I delområde B skal der udlægges parkering svarende til 1,5 parkeringsplads pr. boligenhed og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal liberalt erhverv/højskole.
7.2.3 Der skal indrettes 2 parkeringspladser foran Lerchehuset, som reserveres for handicappede.
7.2.4 Etableringen af parkeringspladser skal ske i henhold til udlæg og omtrentlige højdekurver som angivet på kortbilag 4.
7.2.5 Der skal i Delområde C udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. boligenhed.

7.3

 Stier
7.3.1 Stier udlægges efter principperne vist på kortbilag 3.
7.3.2 Stier skal have en bredde på min. 1,3 m.
7.3.3 Stier skal følge terræn.
7.3.4 Stien langs Skarresø er offentlig.

7.4

 Belægning
7.4.1 Adgangsveje til parkerings- og vendepladser skal udføres i betonbelægningssten, græsarmering eller asfalt.
7.4.2 Boliggaderne angivet på kortbilag 3 skal udføres med betonoverflade, som f.eks. fliser eller pladsstøbt kostet beton.
7.4.3 Øvrige veje og stier skal udføres med en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som grus, stenmel eller lignende.
7.4.4 Nye veje skal navngives som anvist på kortbilag. (Ved Lerchehuset).
Grundejer er gennem denne lokalplan forpligtet til at varetage vedligeholdelsen af området efter lokalplanens og plejeplanens bestemmelser.

8.1

Der må ikke skiltes i delområderne A og D. I delområde B må der udover almindelige navne- og nummerskilte må der kun skiltes med vejnavne og adresser i forbindelse med indkørslen til området ved Slagelsevej og ved de enkelte adgangsveje til Lerchehuset og parkeringsarealer.

8.2

I delområde B kan der i forbindelse med indkørslen ved Slagelsevej opstilles skilte  med henvisning til erhverv samt højskole o.lign. i området. 

8.3

Skilte må maksimalt have et omfang på 1,5 m i højden og 1,5 m i bredden. Der må ikke opsættes lysende skilte.

9.1

 Delområde A udlægges til fælles friareal for området. Det samme gælder ubebyggede arealer i delområde B, der ikke anvendes til adgangsområder, boliggader, parkering, stier, terrasser og haveanlæg. Dog jf. § 9.9.

9.2

I delområderne A og B må egetræer og bøgetræer med en stammediameter over 20 cm ikke fældes og der skal straks ske en genplantning, hvis et træ grundet ælde, sygdom eller andet må fældes.

9.3

 Fælles friarealer i delområderne A og B skal vedligeholdes efter plejeplanen, vedlagt som kortbilag 6.

9.4

 De fælles friarealer i delområderne A og B skal etableres og beplantes  som vist i princip på kortbilag 3 og 6. Planter skal være buske som sargents æble, vilde roser, benved, fjeldribs, kræge, hindbær, brombær eller lign.    

9.5

 Udformning af fælles friarealer i delområde A og B i forhold til terrænregulering, vandrender, søer og vådområder og beplantning skal udføres efter principperne vist på kortbilag 3 og 6. Dog jf. § 9.6.

9.6

 I delområde A og B må der foretages den nødvendige terrænregulering i forbindelse med etablering af lokal afledning af regnvand, herunder vandrender og regnvandsbassin.

9.7

 I delområde C må terrænet reguleres +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet terræn indtil 1 m fra skel.

9.8

 I delområde D må der kun foretages terrænregulering i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin.

9.9

 Stien ved Skarresø er offentlig.
Dele af lokalplanområdet er omfattet af søbeskyttelseslinjen omkring Skarresø. På arealer indenfor søbeskyttelseslinjen er tilstandsændringer forbudt. Der skal derfor søges om dispensation fra regulering af beplantning og terræn. Holbæk kommune er myndighed på området.
 Der er registreret beskyttet natur i området. Tilstandsændringer på arealerne, der er registreret som beskyttet natur, er forbudt. Der skal derfor søges om dispensation fra regulering af beplantning og terræn. Holbæk kommune er myndighed på området.

10.1

 Der må opsættes belysningsarmaturer i forbindelse med adgangsveje, parkeringspladser og boliggader angivet i § 7.1 og 7.2

10.2

 Belysningsarmaturer må ikke overstige en højde på 2,0 m.

11.1

I delområde A må der ikke etableres tekniske anlæg, dog jf. § 11.5.

11.2

I delområde B skal tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation, være indesluttet i bygningerne.

11.3

 Et fælles varmeanlæg til lokalplanområdets forsyning må placeres i eksisterende bebyggelse eller etableres som et underjordisk anlæg.

11.4

 Synlige ledninger som f.eks. elkabler, fjernvarmerør og telefonledninger er ikke tilladt.

11.5

I planområdet skal der etableres anlæg til lokal afledning af regnvand efter principperne vist på kortbilag 6.

12.1

Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelterne I og II skal adgangsveje, adgangsområder, boliggader, parkeringsarealer være anlagt, indenfor den etape (etaper er angivet på kortbilag 3) som bebyggelsen er en del af jf. § 7.

12.2

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i etape 3 skal adgangsvejen, boliggaden og parkeringsarealet i etape 2 være anlagt jf. § 7.

12.3

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde B skal der anlægges stier jf. § 7.3 samt fælles opholdsarealer i delområderne A og B jf. § 9.

12.4

Inden ibrugtagning af byggeri i etape 3 skal der være etableret et fælleslokale til bebyggelsen i byggefelterne I og II.

12.5

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelt III samt ændret anvendelse af Lerchehuset skal der være etableret parkering og en adgangsvej til Lerchehuset jf. § 7.2.

12.6

 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for spildevand.
Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt inden ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde C og byggefelt III skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv varmeforsyning. 

12.7

 Inden ændret anvendelse af Lerchehuset samt ibrugtagning af ny bebyggelse i byggefelterne I - III skal fælles regnvandshåndteringssystem være etableret jf. 11. Og bebyggelsen skal være tilsluttet anlægget.

13.1

Lokalplan 50-60 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område som anført i § 2.
Grundejer er gennem denne lokalplan forpligtet til at varetage vedligeholdelsen af området efter lokalplanens og plejeplanens bestemmelser.

14.1

Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2

 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3

 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ved en eventuel dispensationssag vedrørende afvigelser fra lokalplanen i forhold til bebyggelse, beplantning og terrænregulering skal der både indhentes dispensation fra Lokalplanens bestemmelser hos Planlovsadministrationen i Holbæk Kommune og for sø- og skovbeskyttelseslinjer hos Landzoneadministrationen i Holbæk Kommune.
Byrådets afgørelser om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige klager, ekspropriationsklager og landzoneklager, jf. § 58 i lov om planlægning.

Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt, jf. § 60 i lov om planlægning

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk