Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 1

Du er her: Home 11.10 Plejeboliger ved Tornhøj, Jyderup Bestemmelser Delområde 1

Delområde 1

 


PlanID 2842245 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2835831 
Delområdenummer Delområde 1 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# At området kan anvendes til offentlige formål, herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter og friarealer.

 

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Ny bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 5 angivne byggefelt. Der skal som minimum være 2,5 m mellem den interne vej og bebyggelsens ydervæg. Mindre bebyggelse som skure, havehuse og lign. kan dog etableres i hele delområde 1.

# Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 2 etager.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere en 8,5 meter over terræn.

# Ny bebyggelse skal bygges sammen med den eksisterende bebyggelse i byggefeltet. Dette gælder dog ikke mindre bebyggelse, herunder skure, havehuse og lign. Eksisterende bebyggelse er vist på kortbilag 5.

 
Bevaring af bebyggelse

# Parkeringspladser skal placeres indenfor arealerne P1, P2, P3 og P4 som vist på kortbilag 3.

# Indenfor byggefeltet kan der etableres mindre holdepladser til af- og pålæsning af passagerer o. lign. i forbindelse med boenhederne, som i princippet vist på kortbilag 5. Disse holdepladser kan ikke medregnes i p-kravet beskrevet i § 8.6 og § 8.7.

 
Skiltning

# Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til veje, stier, parkering eller tekniske anlæg skal anvendes til rekreative formål, herunder f.eks. terrasser, sansehave eller legeplads.

# Diget langs det nordlige skel, vist på kortbilag 5 skal bevares.

 
Belysning

# Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, veje og parkeringsarealer, må etableres med en lyspunktshøjde på højest 4 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk