Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrelse

Du er her: Home 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Redeg√łrelse Energi og forsyning

Energi og forsyning


Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE.

Se mere på www.seas-nve.dk


Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger inden for et område, der har tilslutningspligt* (naturgas).

Der foreligger principbeslutning fra Byr√•det om, at alt nyt boligbyggeri skal opf√łres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Der stilles ikke tilsvarende krav om lavenergibebyggelse i forbindelse med butiksbyggeri. I disse tilf√¶lde forventes byggeriet tilsluttet naturgasnettet. Opvarmning m√• ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtg√łrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanl√¶g, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, ¬ß 15 stk. 2.).


Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Svinninge vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.


Regn- og spildevand

Omr√•det er f√¶lleskloakeret. Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning, der l√łber langs lokalplanomr√•det jf. kortbilag 2.

Jf. Spildevandsplan 2010 - 2018 for Holbæk Kommune fastsættes befæstelsesgraden for et område til centerformål til 0,7. Befæstelsesgraden angiver, hvor meget areal der må befæstes. Såfremt befæstelsesgraden overskrides, skal der anvendes andre metoder til afledning af regnvand jf. nedenstående.

 

Regnvand skal forsinkes p√• egen grund og ledes til kloak. Forsinkelsen kan ske i et underjordisk system som eksempelvis faskiner. Nedsivningsanl√¶gget skal udformes og placeres s√•ledes, at det tilledte vand kan ledes v√¶k uden ulempe for terr√¶n, installationer, bygninger og naboer. Der skal s√łges om nedsivningstilladelse hos Holb√¶k Kommune.

 

Tilladelse til tilslutning til den offentlige f√¶lleskloak skal s√łges hos Holb√¶k Kommune.

 

 

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ‚ÄĚRegulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald‚ÄĚ samt ‚ÄĚErhvervsaffaldsregulativ‚ÄĚ for Holb√¶k Kommune.


Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk