Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forhold til anden planlægning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 10.06 Boligområde, Svinninge Vest Redegørelse Anden planlægning

Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). På den baggrund er lokalplanen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner. De særlige drikkevandsinteresser har dog ikke medført særlige redegørelseskrav til lokalplanen, og der er heller ikke behov for at fastsætte særlige retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Dels fordi planlægningen vedrører et eksisterende boligområde, dels fordi boliger optræder på tilladelseslisten i de statslige vandplaner.


Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 10.B04. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammen giver mulighed for byggeri i tæt-lav eller åben-lav med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 30 i indtil 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Rammeområde 10.B04 (Kommuneplan 2013-25)


Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 10.06 erstatter i hovedtræk lokalplan 2.3 fra 1986. Lokalplan 2.3 er delvist aflyst med vedtagelsen af denne lokalplan med undtagelse af bestemmelserne, der vedrører etablering af grundejerforeninger. Lokalplan 2.3 giver mulighed for boligbebyggelse, som er opført.

 

Lokalplan 10.06 muliggør parkering på fællesarealer og på egen grund. Der ændres ikke i de øvrige formål, men der sker en opdatering af de forhold, som siden 1986 har ændret grundlaget for planlægningen, primært på energiområdet.


Diverse udpegninger

Lokalplanområdets nordligste del er beliggende inden for skovbyggelinjen. Området er ikke beliggende inden for øvrige beskyttelseslinjer eller beskyttede områder udpeget i henhold til Naturbeskyttelsesloven.


Trafikforhold

Området betjenes af buslinjer på Hovedgaden, hvorfra der er forbindelse til Jyderup, Kalundborg og Holbæk. Fra Svinninge station er der desuden busforbindelse til Slagelse og togforbindelse til Holbæk og Nykøbing Sj.

 

Fra området er der stiforbindelser til skolen og til den centrale og østlige del af Svinninge by. Den rekreative sti Aggersvoldstien har startpunkt tæt ved lokalplanområdet.

 

Fordelingsvejene i området er alle kommuneveje, mens de mindre boligveje er private veje.


Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende i Katrinedal skoledistrikt med få hundrede meter til Svinninge Skole. Skolen er beliggende på den anden side af Hovedgaden. Der findes børnesistitutioner i umiddelbar nærhed og de kan nås ad eksisterende sti- og vejforbindelser.

 

Tæt ved lokalplanområdet findes busstop og i bymidten er et varieret udvalg af butikker og et bibliotek. Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk