Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
06.13 Bestemmelser

Du er her: Home Bestemmelser

06.13 Affaldshåndteringsanlæg ved Audebo

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

1.1

Det er lokalplanens formål, at:

 • udl√¶gge omr√•det til tekniske anl√¶g i form af affaldsh√•ndteringsanl√¶g, herunder deponeringsanl√¶g (jord- og affaldsdeponi) og biogasanl√¶g, samt solenergianl√¶g,
 • sikre¬†etablering af afsk√¶rmende beplantning og jordvolde,
 • fastl√¶gge den maksimale h√łjde p√• byggeri og tekniske anl√¶g, herunder blandt andet anl√¶g til deponi og skorstene, i omr√•det,
 • minimere de visuelle konsekvenser fra lukkede tanke og skorstene i omr√•det,
 • fastl√¶gge det maksimale omfang p√• deponeringsanl√¶ggene i omr√•det,
 • sikre udformningen af deponeringsanl√¶ggene i omr√•det, og
 • sikre, at omr√•dets jord- og affaldsdeponi i sidste ende kan komme til at fremst√• som en bakke med et naturligt pr√¶g i landskabet.

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 4.

2.2

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1ai Lammefjorden, Hagested, dele af matrikelnumrene 1p, 1æ og 7 Lammefjorden, Hagested samt alle parceller, der efter 11. juni 2014 udstykkes inden for området.

2.3

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske anlæg i form af affaldshåndteringsanlæg og solenergianlæg. Dog kan området også anvendes jf. § 3.4 og 3.5.

3.2

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som er vist på kortbilag 5. Delområdernes anvendelse fastlægges til:
I: Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg til alle former for organisk materiale, herunder anlæg til biogasproduktion, anlæg til komprimering og opgradering af biogas samt komposteringsanlæg.
II: Jorddeponi.
III: Jord- og affaldsdeponi.
IV: Jorddeponi.

3.3

I delområde I må deponeringsanlægget kun bestå af byggeri og anlæg til håndtering af de materialer, der skal deponeres, samt oplag.
Egentlig jorddeponi må kun ske i delområderne II - IV.
Egentlig affaldsdeponi må kun ske i delområde III.

3.4

Delområde I, II og IV kan anvendes til landbrugsdrift (opdyrket jord). Delområderne II og IV kan også anvendes til landbrugsdrift (opdyrket jord) efter etablering af jorddeponi i delområderne.
Note: Det m√• forventes, at delomr√•de I f√łrst kan blive udnyttet til landbrugsdrift, hvis affaldsh√•ndteringsanl√¶gget i delomr√•det oph√łrer.

3.5

Delområderne II - IV kan anvendes til dyrefolde med græssende dyr.

3.6

I¬†omr√•det kan der etableres stier som muligg√łr offentlig adgang til omr√•det.¬†Desuden kan der i omr√•det etableres andre rekreative faciliteter, herunder f.eks. begr√¶nset byggeri jf.¬†¬ß 5.4.
Note: Det m√• forventes, at der i f.eks. delomr√•de I f√łrst etableres rekreative faciliteter, hvis affaldsh√•ndteringsanl√¶gget i delomr√•det oph√łrer.

4.1

Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med områdets overordnede disponering og struktur.

Bebyggelsens omfang
I lokalplanen defineres lukkede tanke (herunder også akkumuleringstanke) også som byggeri.

5.1

Inden for delområde I må der etableres op til 50.000 m2 bebyggelse.

5.2

I delomr√•de I m√• bebyggelse etableres med en h√łjde p√• op til 8,5 m. Dog kan lukkede tanke etableres med en h√łjde p√• op til 10 m. og jf. ¬ß 6.1.

5.3

I delområderne II - IV må der ikke etableres nyt byggeri. Dog jf. § 5.4.

5.4

I¬†omr√•det kan der etableres mindre byggeri til rekreative faciliteter/skure til gr√¶ssende dyr. I hvert enkelt delomr√•de kan byggeriet og skurene tilsammen¬†etableres med et samlet areal p√• op til 50 m2. Byggeriet/skurene¬†m√• have en h√łjde p√• op til¬†3 m. over terr√¶n.
I delomr√•derne II - IV kan der etableres¬†mindre teknikbygninger med tilknytning til omr√•dets anvendelse til deponeringsanl√¶g. De mindre teknikbygninger i delomr√•derne m√• have en h√łjde p√• op til 3 m. over terr√¶n.
 
Placering af bebyggelse

5.5

I delområde I skal byggeri placeres inden for byggefeltet vist på kortbilag 5.

5.6

I delomr√•de II¬†skal mindre teknikbygninger og mindre skure/mindre byggeri til rekreative faciliteter¬†eftableres jf. ¬ß 5.10 og holde en afstand p√• mindst 5 m. til skel mod Audebo Plantage og den beskyttede s√ł, der er markeret med S1 p√• kortbilag 5.¬†

5.7

I delomr√•de IV skal¬†byggeri etableres mindst 5 m. fra den beskyttede s√ł markeret med S2 p√• kortbilag 5.

5.8

Der må ikke etableres byggeri inden for vejbyggelinjen langs rute 21. Vejbyggelinjen er vist på kortbilag 5.

5.9

Der må ikke etableres byggeri i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

5.10

Hvis der etableres et deponeringsanlæg i delområde II og IV, kan teknikbygninger og mindre skure etableres oven på deponeringsanlæggets færdigbehandlede terræn. 

Lukkede tanke og skorstene

6.1

I hele planområdet skal lukkede tanke og skorstene fremstå i en lys grå farve, f.eks. RAL 70 35 (Lecht grau).

Veje

7.1

Vejadgang til planområdet må kun ske fra  Hagesholmvej som vist på kortbilag 5. Vejadgang til delområde II, III og IV skal ske via delområde I.

7.2

Der kan etableres interne veje i hele planområdet jf. § 7.3 - 7.8.

7.3

Veje skal etableres mindst 5 m. fra den beskyttede natur, der er markeret med S1 og S2 på kortbilag 5.

7.4

I delområderne II skal veje etableres mindst 5 m. fra skel mod Audebo Plantage.

7.5

I delområderne III og IV må der ikke etableres veje inden for vejbyggelinjen langs rute 21. Vejbyggelinjen er vist på kortbilag 5. Dog kan rute 21 udvides inden for vejbyggelinjen.

7.6

Veje skal f√łlge terr√¶net. Dette g√¶lder dog ikke for rute 21, der kan udvides med de n√łdvendige vejanl√¶g.

7.7

Vejadgangen til planområdet fra Hagesholmvej skal ske igennem beplantningsbæltet, der er vist på kortbilag 5. Igennem beplantningsbæltet må vejen have en bredde på maks. 10 m. 

7.8

Der kan etableres veje igennem de beplantningsbælter i delområde I, der grænser op til delområderne II, III og IV. Det samme gælder ift. jordvolde i delområde III, der er etableret jf. § 9.6. Igennem beplantningsbælterne og jordvoldene må vejene have en bredde på maks. 7,5 m.
 
Stier

7.9

Der kan etableres stier i området jf. § 7.10 - 7.12.

7.10

Stier skal etableres mindst 5 m. fra den beskyttede natur, der er markeret med S1 og S2 på kortbilag 5. Der
kan etableres stier igennem beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5.

7.11

I delområderne III og IV må der ikke etableres stier inden for vejbyggelinjen langs rute 21, der er vist på kortbilag 5.

7.12

Stier skal f√łlge terr√¶net.
 
Parkering

7.13

Parkeringspladser skal etableres i delområde I.
I delomr√•de I skal der etableres det n√łdvendige antal parkeringspladser, dog mindst 14 parkeringspladser til biler.

7.14

Parkeringspladser til biler skal etableres med en st√łrrelse p√• mindst 2,5 x 5 m.

8.1

Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre virksomheder kan ikke tillades.

8.2

Inden for vejreservationen langs rute 21 må der kun etableres færdselsskiltning. Vejreservationen er vist på kortbilag 5.  

8.3

Skilte må ikke være gennemlyste, ej heller skrift og logo. Dette gælder dog ikke færdselsskilte, der er opstillet inden for vejreservationen langs rute 21.

8.4

Kun i delområde I må skilte være oplyste. Dette gælder dog ikke færdselsskilte, der er opstillet inden for vejreservationen langs rute 21.

8.5

Der kan opstilles én flaggruppe i planområdet med op til tre flagstænger.

Flagst√¶ngerne i flaggruppen m√• have en h√łjde p√• op til 8,5 m. Flaggruppen skal placeres ved vejadgangen til omr√•det, der er vist p√• kortbilag 5.

8.6

Der kan kun opstilles √©t st√łrr e fritst√•ende skilt/en pylon¬†i lokalplanomr√•det.

Skiltet m√• h√łjst v√¶re 6 m h√łjt m√•lt fra terr√¶n, og skiltefladens areal m√• ikke overstige 12 m¬≤. Skiltet skal desuden placeres ved vejadgangen til omr√•det, der er vist p√• kortbilag 5.

√ėvrig skiltning m√• kun omfatte hen¬≠vis¬≠nings-, og oplysnings- og f√¶rdselsskilte jf. ¬ß 8.7, 8.8 og 8.9.

8.7

Der kan ops√¶ttes henvisningsskilte i delomr√•derne I og III med en skilteflade, der ikke overstiger 5 m2 og en h√łjde p√• h√łjst¬†4 m over terr√¶n.

I delområde I skal henvisningsskilte opsættes i byggefeltet, der er vist på kortbilag 5. I delområde III skal henvisningsskilte opstilles på indersiden af jordvolden, der er vist på kortbilag 5, dog ikke oven på deponeringsanlæg.

8.8

Der kan opstilles oplysningsskilte (herunder også advarselsskilte), der markerer en funktion i delområderne I og III.

Oplysningsskilte, der placeres p√• facaden eller v√¶g/mur, m√• ikke v√¶re h√łjere end 50 cm. og m√• ikke have en skilteflade st√łrre end 0,5 m2.

Oplysningsskilte kan ops√¶ttes som fritst√•ende skilte med en skilteflade, der ikke overstiger 0,7 m2 og en h√łjde p√• h√łjst 1,2 m. over terr√¶n.

I delområde I skal oplysningsskilte opsættes i byggefeltet, der er vist på kortbilag 5. I delområde III skal henvisningsskilte opstilles på indersiden af jordvolden, der er vist på kortbilag 5, dog ikke oven på deponeringsanlæg.

8.9

F√¶rdselsskilte kan opstilles¬†med den n√łdvendige h√łjde og det n√łdvendige omfang.

9.1

I delområde I må terrænet reguleres med op til +/- 0,5 m. i forhold til det eksisterende terræn. Dog kan der i delområdet etableres oplag jf. § 10.1 samt kanaler jf. § 11.3.

9.2

I delomr√•de III og IV kan der inden for vejbyggelinjen etableres den n√łdvendige terr√¶nregulering til en eventuel udvidelse af rute 21. Vejbyggelinjen er vist p√• kortbilag 5.¬†
 
Deponi

9.3

I delomr√•de II og IV m√• der ske jorddeponi, s√• den afsluttende f√¶rdigbehandling af terr√¶net ikke overstiger kote 1. Jorddeponiet skal dog holde en afstand p√• mindst 5 m. til skel mod Audebo Plantage og den beskyttede natur, der er vist¬†p√• kortbilag 5. √ėvrig terr√¶nregulering i delomr√•derne I og IV m√• ske med op til +/- 0,5 m. i forhold til det eksisterende terr√¶n.

9.4

I delomr√•de III skal deponering af jord og og affald udf√łres, s√• den afsluttende f√¶rdigbehandling af terr√¶net er i overensstemmelse med h√łjdekoterne vist p√• kortbilag 5. Det f√¶rdigbehandlede terr√¶n m√• ikke have en h√łjde, der overstiger de angivne h√łjdekoter.
I forbindelse den afsluttende færdigbehandling af terrænet i delområde III, skal jordvolden i delområdet indarbejdes som en del af terrænet.

9.5

I delområderne II - IV må det færdigbehandlede terræn ved deponeringsanlæggene ikke have en hældning, der er stejlere end 1:2. Den maksimale hældning er vist på illustrationen herunder.

 
Jordvold

9.6

I delområde III skal der etableres en afskærmende jordvold med en placering i princippet vist på kortbilag 5. Jordvoldens placering kan afvige fra den viste placering, såfremt alle arealer til deponering er afskærmet af jordvolde mod omgivelserne - bortset fra delområde I. Dog skal der være mindst 5 m fra jordvoldens fod til skel lokalplanområdets omgivelser, og jordvolden skal også etableres uden for vejbyggelinjen langs rute 21, der er vist på kortbilag 5. Jordvolden skal desuden etableres jf. § 9.7 og 9.8.

9.7

Jordvolden i delomr√•de III skal opbygges med en h√łjde p√• mindst 3 m.

9.8

Jordvolden i delområde III skal tilplantes med beplantning. Dette gælder dog ikke efter den afsluttende færdigbehandling af terrænet i delområde III, der skal ske jf. § 9.4. 

Oplag

10.1

I delområde I må der etaleres oplag af materialer til samt restprodukter og affald fra affaldhåndteringsanlæggene i delområdet (strukturmateriale, kompost mv.). Egentlig deponi skal ske i delområderne II, III og IV jf. § 3.
Oplag i delomr√•de I m√• etableres med en h√łjde p√• op til 8,5 m.
 
Færdigbehandlet terræn

10.2

I delområderne II - IV skal deponeringen af jord og/eller affald afsluttes med et dæklag af ren jord, der er egnet til plantevækst, og på en sådan måde at brugen af arealet er sikret mod sundhedsfare. Det færdigbehandlede terræn i delområde III skal desuden etableres jf. § 9.3.

10.3

Det f√¶rdigbehandlede terr√¶n i delomr√•derne II-IV¬†(bortset fra bebyggede og beplantede arealer samt vej- og stiarealer)¬†skal tilplantes med gr√¶s. Det samme g√¶lder for delomr√•de I, hvis affaldsh√•ndteringsanl√¶gget oph√łrer. Kravene om tilplantning med gr√¶s¬†g√¶lder dog ikke for delomr√•de I, II og IV, hvis det f√¶rdigbehandlede terr√¶n i delomr√•derne anvendes til landbrugsdrift.
 
Beplantning

10.4

Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter med en bredde på mindst 5 m. som vist på kortbilag 5. Beplantningsbælterne, der skal etableres mod delområderne II og IV, ligger i delområde I. Dog kan der etableres veje, stier og kanaler igennem beplantningsbælterne jf. § 7.7, 7.8, 7.10 og 11.3.
Beplantningsb√¶lterne skal i udvokset stand v√¶re t√¶tte og¬†have en h√łjde p√• mindst¬†10 m.
Beplantningsb√¶lterne skal best√• af egnkarakteristiske l√łvf√¶ldende tr√¶er og buske.

10.5

Der skal etableres beplantning på jordvolden i delområde III jf. § 9.8. 

10.6

I delområderne II, III og IV kan der etableres spredt beplantning eller skovbeplantning. Dog må der ikke etableres beplantning inden for vejbyggelinjen lags rute 21, der er vist på kortbilag 5.
Beplantningen skal best√• af egnkarakteristiske l√łvf√¶ldende tr√¶er og buske.
 
Faste hegn

10.7

I delområde I kan der etableres faste trådhegn til indhegning af områdets byggeri og anlæg. Hegnene skal etableres på indersiden af de beplantningsbælter, der er vist på kortbilag 5.

10.8

I delomr√•de II kan der etableres faste tr√•dhegn til indhegning af deponeringsanl√¶gget i delomr√•det samt¬†indhegning til gr√¶ssende dyr. Hegnene skal etableres¬†mindst 5 m. fra den beskyttede s√ł, der er markeret med S1 p√• kortbilag 5, og mindst 5 m. fra skal mod Audebo Plantage.

10.9

I delområde III kan der etableres faste trådhegn til indhegning af deponeringsanlægget i delområdet samt indhegning til græssende dyr. Hegnene skal etableres på indersiden af de jordvolde, der er vist på kortbilag 5.

10.10

I delomr√•de IV kan der etableres faste tr√•dhegn til indhegning af deponeringsanl√¶gget i omr√•det samt indhegning til gr√¶ssende dyr. Hegnene skal etableres uden for vejbyggelinjen langs rute 21 og mindst 5 m. fra den beskyttede s√ł, der er markeret med S2 p√• kortbilag 5. Vejbyggelinjen er vist p√• kortbilag 5.

10.11

Faste tr√•dhegn til indhegning af omr√•dets byggeri og anl√¶g¬†kan etableres med en h√łje p√• maks. 5 m. m√•lt fra terr√¶n. I delomr√•de III¬†m√• tr√•dhegnene dog have en h√łjde p√• op til 15 m.
 
Belysning

10.12

Der m√• kun etableres udend√łrs belysning i delomr√•derne I og III.
Udend√łrs belysning, herunder bl.a. belysning af bygningsdele, afsk√¶rmede oplag, veje og parkeringsarealer, m√• etableres med en lyspunktsh√łjde p√• h√łjst 8,5 m og skal v√¶re afsk√¶rmet, s√• belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

11.1

Nyt byggeri i delområde I skal tilsluttes kollektiv vandforsyning.

11.2

Området skal tilsluttes kloak i henhold til den gældende spildevandsplan.
OBS: Ved lokalplanens vedtagelse er området ikke omfattet af den gældende spildevandsplan.
 
Omfang af tekniske anlæg
I lokalplanen defineres lukkede tanke som byggeri.

11.3

I hele planområdet kan der etableres kanaler til sikring af en bedre afvanding af området. Dog må der ikke etableres kanaler inden for vejbyggelinjen langs rute 21, og kanalerne skal desuden holde en afstand på mindst 5 m. til skel mod Audebo Plantage samt den beskyttede natur, der er markeret med S1 og S2 på kortbilag 5.
Der kan også etableres kanaler igennem beplantningsbælterne og jordvolden, der er vist på kortbilag 5. 
I hele planomr√•det kan der etableres el-master og el-ledninger med tilh√łrende tekniske anl√¶g.

11.4

I delomr√•de I m√• tekniske anl√¶g etableres med en h√łjde p√• op til 8,5 m. Dog kan skorstene etableres med en h√łjde p√• op til 20 m. Skorstene skal desuden etableres jf. ¬ß 6.1.
El-master og el-ledninger kan etableres med den n√łdvendige h√łjde.

11.5

I delområde II og IV kan der etableres tekniske anlæg til et deponeringsanlæg i delområderne. I delområde IV kan der også etableres tekniske anlæg til rute 21.

11.6

I delområde III kan der etableres tekniske anlæg med tilknytning til områdets anvendelse til deponeringsanlæg samt rute 21.
 
Placering af tekniske anlæg 

11.7

I delområde I skal tekniske anlæg placeres inden for byggefeltet vist på kortbilag 5, dog jf. § 11.3.
I delomr√•de II¬†skal tekniske anl√¶g til et deponeringsanl√¶g placeres¬†jf. ¬ß 11.10 og holder en afstand p√• mindst 5 m. til skel mod Audebo Plantage og den beskyttede s√ł, der er markeret med S1 p√• kortbilag 5.¬†¬†

11.8

I delomr√•de IV skal tekniske anl√¶g¬†etableres mindst 5 m. fra den beskyttede s√ł i delomr√•det, der er der er markeret med S2 p√• kortbilag 5.

11.9

Der må ikke etableres tekniske anlæg inden for vejbyggelinjen, der er vist på kortbilag 5. Dette gælder dog ikke for tekniske anlæg med tilknytning til rute 21.

11.10

Der må ikke etableres tekniske anlæg i beplantningsbælterne, der er vist på kortbilag 5. Dog jf. § 11.3.

12.1

Ny bebyggelse og anl√¶g¬†eller √¶ndret anvendelse¬†i delomr√•de I m√•¬†ikke tages i brug, f√łr:

 • Der er etableret beplantningsb√¶lter i delomr√•det jf. ¬ß 10.4
 • Der er etableret kollektiv vandforsyning jf. ¬ß 11.1.
 • Der er etableret parkeringspladser jf. ¬ß 7.13 og 7.14.

12.2

√Ündret anvendelse¬†i delomr√•de III, herunder inddragelse af nye arealer til deponeringsanl√¶g, m√•¬†ikke tages i brug, f√łr:

 • ¬†Der er etableret beplantede jordvolde i delomr√•det jf. ¬ß 9.6, 9.7, 9.8 og 10.5.

13.1

Tilstandsændringer (herunder ændret anvendelse, byggeri, matrikulære ændringer, beplantning og anlæg) af den beskyttede natur i området kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven i hvert enkelt tilfælde. Det gælder også det planlagte byggeri og anlæg mm. i delområderne I og III. Den bekyttede natur, der er registreret ved lokalplanens vedtagelse, er vist på kortbilag 5.

13.2

Byggeri og etablering af deponeringsanlæg inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven i hvert enkelt tilfælde. Skovbyggelinjen, der er registreret ved lokalplanens vedtagelse, er vist på kortbilag 5.

13.3

Etablering af færdselsskiltning inden for vejbyggelinjen langs rute 21 kræver Vejdirektoratets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

13.4

Lokalplanen erstatter ikke de landzonetilladelser til bebyggelse og anl√¶g i landzone, som er n√łdvendige for lokalplanens virkeligg√łrelse jf. lov om planl√¶gning, ¬ß 35, stk. 1.¬†

14.1

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves Lokalplan nr. 94 for en kontrolleret losseplads og affaldsbehandlingsanlæg ved Audebo Plantage i sin helhed.

14.2

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves Lokalplan nr. 6.05 for jorddeponi ved Audebo i sin helhed.

15.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16.1

Lokalplan nr. 6.13 for et¬†affaldsh√•ndteringsanl√¶g ved Audebo er vedtaget endeligt til offentligg√łrelse¬†af Holb√¶k Byr√•d den 13. maj 2015.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk