Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
04.14 Bestemmelser

Du er her: Home 04.14 Havnefaciliteter p√• Or√ł Havn Bestemmelser

4.14 Bestemmelser Havnefaciliteter p√• Or√ł Havn

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Formålet med lokalplanen er:

1.1

at udlægge areal til faciliteter, der knytter sig til lystbådehavnen eller til anden havnerelateret virksomhed,

1.2

at sikre, at fremtidig bebyggelse tilpasser sig havnens √łvrige bebyggelse og maritime karakter,

1.3

at sikre områdets friarealer.

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 4 og omfatter matr.nr. 1dl, 1ee og 7000c samt en del af matr.nr. 1a√ł og del af matr.nr. 1y, Bybjerg By, Or√ł.

2.2

Området er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen har ikke bonusvirkning og fremtidige anlæg vil fortsat kræve landzonetilladelse med udgangspunkt i de vilkår, der er fastsat i denne lokalplan.

4.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til havnerelateret virksomhed og kan rumme faciliteter, der knytter sig til brugen af trafikhavnen og lystbådehavnen, f.eks. havnekontor, vaskeri, wc/bad, gæsterum, depot, affaldshåndtering og lignende.

4.2

Der kan etableres service til områdets forsyning, hvis det har tilknytning til havnen, herunder skibshandel, kiosk, cafeteria, salg af bådudstyr og lignende.

4.3

Den maksimalt tilladte milj√łklasse inden for lokalplanomr√•det er milj√łklasse 2.

4.4

Inden for friarealerne angivet på kortbilag 5 må der ikke etableres byggeri. Dog kan der etableres legepladser og lignende aktivitets- og opholdsarealer.

5.1

Der må etableres én kiosk inden for lokalplanområdet med et butiksareal på maksimalt 50 m2.

5.2

Der må etableres én udvalgsvarebutik inden for lokalplanområdet med et butiksareal på maksimalt 100 m2.

St√łrrelsen p√• butiksarealer udregnes jf. planlovens bestemmelser herfor.

6.1

Ny bebyggelse kan udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5.

7.1

Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet under et fastsættes til 50.

7.2

Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 5 udlagte byggefelt eller hvor den erstatter eksisterende bebyggelse.

7.3

Bebyggelse m√• opf√łres i en maksimal h√łjde p√• 8,5 m over terr√¶n.

8.1

Ny bebyggelse skal udf√łres med facader i r√łdmalet br√¶ddebekl√¶dning (inkl. gavltrekanter), hvide d√łre og vinduer samt hvid stern.

8.2

Ny bebyggelse skal opf√łres med sadeltag i r√łd tegl, m√łrk tegl, tagpap eller anden m√łrk tagbekl√¶dning, alternativt som gr√łnne tage, og skal have en h√¶ldning p√• mellem 30 og 48 grader.

8.3

Ingen tagmaterialer må have et glanstal på mere end 20. Dog kan der ophænges eller integreres solceller og solfangere i tagfladerne. Solceller og solfangere må ikke reflektere lyset mere end 7 %.

9.1

Vejadgang til lokalplanomr√•det sker fra Br√łndevej i omr√•dets nordlige del eller fra f√¶rgelejet i omr√•dets vestlige del.

9.2

Parkering må finde sted inden for de angivne arealer på kortbilag 5. Der kan evt. etableres yderligere parkeringspladser på havneområdets asfalterede arealer.

9.3

Vej A-A, der er angivet på kortbilag 5 oven i det udlagte byggefelt, kan parallelforskydes op til 10 meter i tilfælde af, at byggemuligheden inden for byggefeltet udnyttes fuldt ud.

10.1

Der m√• p√• hver bygningsenhed skiltes med bygningsenhedens funktion. Skilte skal udformes som enkeltst√•ende bogstaver med en maksimal h√łjde p√• 40 cm. Derudover kan der ops√¶ttes et mindre antal oplysningsskilte p√• facader. Disse skilte m√• have en skilteflade p√• h√łjst 0,25 m2.

10.2

Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller lyse.

11.1

Der udlægges friarealer som vist på kortbilag 5. Disse arealer skal friholdes for bebyggelse, men må anvendes som landpladsareal til opbevaring af både.

11.2

Den lægivende beplantning angivet på kortbilag 5 skal bevares, dog må almindelig vedligehold og beskæring finde sted.

11.3

Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn.

11.4

Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet fastsættes til 0,7 jf. den ved lokalplanens udarbejdelse gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune.

12.1

St√łrre belysningsarmaturer (over 3 meter h√łje) m√• kun opstilles langs vejen "Or√ł Havn".

12.2

Der kan opstilles mindre belysningsarmaturer i lokalplanomr√•det. Disse armaturer m√• have en maksimal h√łjde p√• 1 meter og med nedadrettet lyskilde.
Belysningsarmaturer b√łr udf√łres efter Holb√¶k Kommunes standarder. Kontakt Holb√¶k Kommune, Byg, Vej og Trafik, for yderligere information.

13.1

Bygningernes tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne. Transformeranlæg skal afskærmes.

14.1

Lokalplanomr√•det er udpeget til offentlig kloaktilslutning med forventet udf√łrelse i 2016. N√•r tilslutningsmuligheden foreligger skal bebyggelsen inden for lokalplanomr√•det tilsluttes det offentlige spildevandsanl√¶g. Afledning af spildevand m√•, indtil muligheden for offentlig kloaktilslutning foreligger, ske lokalt ved opsamling i samletank.

15.1

Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer, veje og stier være anlagt. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet anlæg for regn- og spildevand jf. § 13.

16.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

16.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 4.14 Havnefaciliteter p√• Or√ł Havn med tilh√łrende Kommuneplantill√¶g nr. 12 er vedtaget af Holb√¶k Kommune den 6. maj 2015.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk