Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
3.44 Bestemmelser

Du er her: Home 03.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Bestemmelser

3.44 Bestemmelser Abildgården, Specialcenter Holbæk

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Lokalplanens formål er:

1.1

at udlægge området til boligformål, herunder institution.

1.2

at muligg√łre udvidelse af Abildg√•rden med boliger til handicappede, aktivitetscenter, servicefaciliteter og f√¶llesfaciliteter samt familieboliger.

1.3

at sikre gr√łnne, rekreative faciliteter og beplantning, der indbyder til ophold og aktivitet.

1.4

at fastsætte bestemmelser for parkering og adgangsforhold.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matrikel nr. 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Lokalplanområdet er inddelt i delområde I og delområde II, som vist på kortbilag 5.

4.1

Omr√•det udl√¶gges til boligomr√•de med tilh√łrende f√¶llesfaciliteter og friarealer.

For Delomr√•de I gælder

4.2.1

Der kan opf√łres institution med tilh√łrennde aktivitetscenter.

For Delomr√•de II gælder

4.3.1

Der kan opf√łres t√¶t-lav boligbebyggelse.

Delomr√•derne m√• udstykkes som f√łlger:

For Delomr√•de I gælder

5.1.1

Delområde I må ikke udstykkes yderligere.

For Delomr√•de II gælder

5.2.1

Delområde II må udstykkes i grunde på min. 200 m2 og maks. 350 m2. Der skal udlægges areal til fælles legeplads, som vist på kortbilag 5.

6.1

Den gennemsnitlige bef√¶stelsesgrad/afl√łbskoefficient m√• for den enkelte ejendom ikke overstige 0,5.

For Delomr√•de I gælder

6.2.1

Bebyggelsen kan maksimalt opf√łres i 2 etager.

6.2.2

Intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tag m√• v√¶re h√łjere end 8,5 meter over terr√¶n.

6.2.3

Ny bebyggelse skal være bygget sammen med den eksisterende bebyggelse. Dette gælder dog ikke mindre bebyggelser, herunder udhuse, havehuse, pergolaer og lign. Eksisterende bebyggelse er vist på kortbilag 5 og 6.

6.2.4

Ny bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 5 viste byggefelt. Afstand fra en bygnings ydervæg til skel skal være mindst 2,5 meter.
 
 

For Delomr√•de II gælder

6.3.1

Bebyggelsen skal opf√łres som k√¶de- eller r√¶kkehuse i maksimalt 2 etager.

6.3.2

Intet punkt af en bygnings yderv√¶g eller tag m√• v√¶re h√łjere end 8,5 meter over terr√¶n. Den maksimale facadeh√łjde er 5 meter over terr√¶n.

6.3.3

Ny bebyggelse skal placeres indenfor det viste byggefelt. Ved maksimal bygningsh√łjde p√• 8,5 m skal afstanden til skel uden sammenbygning v√¶re mindst 2,5 meter.

7.1

Glanstallet for tag- og facadematerialer må maksimalt være 10. Der kan dog opsættes solenergianlæg på tagene.

8.1

Brandvej A1-A2 skal etableres som vist på kortbilag 5. Brandvejen skal udlægges i en bredde på mindst på 3 m.

8.2

Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. boligenhed og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 aktvitetscenter. 

8.3

Parkeringspladser skal etableres i områderne P1 og P2, som vist på kortbilag 5.
 
For P1 gælder:

8.4

Der skal etableres mindst 2 handicapparkeringspladser.

8.5

Der skal etableres mindst 2 holdepladser for minibusser/handicapbusser.

8.6

Parkeringspladser i P1 skal anl√¶gges i tilsknytning til opf√łrelse af boligerne √łst for den eksisterende bebyggelse.
 
For P2 gælder:

8.7

Der skal etableres mindst 4 handicapparkeringspladser i tilknytning til opf√łrelse af boliger i delomr√•de 2.

8.8

Der skal etableres mindst 1 holdeplads for minibusser/handicapbusser.

8.9

Parkeringspladser i P2 skal anl√¶gges i tilknytning til opf√łrelse af aktivitetscenter vest for den eksisterende bebyggelse.

9.1

Internt stiforl√łb skal anl√¶gges som i princippet vist p√• kortbilag 5.

9.2

¬†Sti S1-S2 skal etableres i forbindelse med opf√łrelse af aktivitetscenter og/eller boliger i delomr√•de 2, som i princippet vist p√• kortbilag 5. Stien skal kunne fungere som brandvej med en minimumsbredde p√• 3 m.

9.3

Der kan etableres en offentlig sti S2-S3 gennemområdets vestlige del, som i princippet vist på kortbilag 5.

9.4

Ved etablering af sti med offentlig adgang, skal der opstilles pullerter eller lignende, som hindrer motork√łret√łjer adgang til stien.

9.5

Stier skal anlægges med en fast belægning, som kan ryddes for sne, som i princippet vist på kortbilag 4. Stier i beplantningen mod Roskildevej kan anlægges med en anden belægning eller som græsstier.

9.6

Stier skal v√¶re oplyste i form af en pullertbelysning med en lyspunkth√łjde p√• h√łjst 1 m.
 

10.1

Eksisterende beplantning, prim√¶rt best√•ende af √¶bletr√¶er, skal bevares og om n√łdvendigt genplantes i et mindst 30 meter bredt b√¶lte parallelt med Roskildevej, m√•lt fra vejmidte. Omr√•det er vist p√• kortbilag 5. Der kan dog etableres rekreative faciliteter som f.eks. stier, og mindre overd√¶kninger indenfor omr√•det.

10.2

Beplantning langs Jernbanen skal bevares og om n√łdvendigt genplantes, omr√•det er vist p√• kortbilag 5.

10.3

Eksisterende tj√łrneh√¶k langs Roskildevej og ¬†Ny Taastrupvej skal bevares og om n√łdvendigt genplantes, som vist p√• kortbilag 5. Der kan dog gennembrydes ved nye stiforbindelser og overk√łrsler.

10.4

Der kan ske terrænregulering i +/- o,5 m indtil 1 m fra skel. Dog jf. § 10.5

10.5

For at muligg√łre niveaufri adgang, kan der kan ske terr√¶nregulering st√łrre end +/- 0,5 m i forbindelse med opf√łrelse af byggeriet i byggefelterne. Terr√¶nregulering m√• ikke ske med en h√¶ldning p√• mere end 1:2.

 
 
 
 

10.6

Terrænet må ikke overstige kote 26.

11.1

Der kan etableres mindre bebyggelse som udhuse, havehuse og lign til stedets drift. samt overdækninger, pergolaer og lignende faciliteter til rekreativt brug.

12.1

Udend√łrs belysning, herunder belysning af bygningsdele, veje og parkeringsarealer, m√• etableres med en lyspunkth√łjde p√• h√łjest 4 m og skal v√¶re afsk√¶rmet, s√• belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

13.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. 

13.2

Ledninger skal f√łres i jorden.

13.3

Omr√•det er beliggende indenfor godkendt naturgasforsyningsomr√•de. Der er tilslutningspligt i omr√•det. Ny bebyggelse, der opf√łres som levenergibyggeri er ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. planlovens ¬†19 stk. 4.

13.4

Området skal vandforsynes fra Holbæk Forsynings vandværk.

13.5

Omr√•det skal separatkloakeres og spildevand tilsluttes offentlig kloak. Regnvand kan tilsluttes til den offentlige regnvandsledning med en maksimal vandm√¶ngde svarende til en afl√łbskoefficient (fi) p√• maks. 0,5 for ejendommen som helhed.

13.6

Regnvand fra tagflader skal i st√łrst muligt omfang afledes lokalt (LAR). Nedsivningsanl√¶gget skal udformes og placeres s√•ledes, at regnvand kan ledes v√¶k uden gene for terr√¶n, installationer og naboer.

13.7

Nedsivningsanlægget skal af hensyn til herlighedsværdien udformes, så det fremstår som et naturligt element i terrænet (på grunden).

For Delomr√•de II gælder

14.1.1

Ny boligbebyggelse i delomr√•de II skal opf√łres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forst√•s byggeri, der p√• tidspunkt for ans√łgning om byggetilladelse opfylder de energirammer, for lavenergi, der er fastsat i bygningsreglementet.

Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug* f√łr**:

  • Der er etableret tilslutning til offentlig kloak jf ¬ß 13.3, 13.5, 13.6 og 13.7
  • Veje, stier og parkeringsarealer er etableret jf. ¬ß 8.1-8.9 og ¬ß 9.1-9.6
  • F√¶lles legeplads er anlagt jf. ¬ß 5.2.1
 *Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggeloven.
**hvis der dispenseres fra ibrugtagningsbestemmelserne, kan dispensationen g√łres betinget af, at der stilles sikkerhed for f√łrdigg√łrelse af de n√¶vnte anl√¶g.

16.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

16.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Forslag til lokalplan 3.44 Abildg√•rden, Specialcenter Holb√¶k er sendt i offentlig h√łring af Holb√¶k Kommune fra d. 11. september 2014.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk